Miesto VVG

Apie Naujosios Akmenės miesto veiklos grupės 2023-2029 m. vietos plėtros strategijos projektą

Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2022 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. 1V-672 „Dėl vietos plėtros strategijų rengimo ir atrankos taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės) bei 2023 m. kovo 6 d. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. 1V-107 „Dėl vietos plėtros strategijų atrankos pradžios nustatymo“ parengė 2023-2029 m. Naujosios Akmenės miesto vietos plėtros strategijos projektą (toliau – Strategijos projektas), kuriam 2023 m. rugsėjo 25 d. Akmenės rajono savivaldybės taryba sprendimu Nr. T-260 „Dėl pritarimo 2023–2029 m. Naujosios Akmenės miesto vietos plėtros strategijos projektui“ pritarė.

Strategijos projekte nurodoma, kad planuojama įgyvendinti socialines, ekonomines bei socialinio verslo iniciatyvas, prisidėti prie Naujosios Akmenės MVVG teritorijos pažeidžiamų, ar mažiau galimybių turinčių asmenų atskirties problemų sprendimo. Prisidėti prie socialinės atskirties mažinimo, ekonominio aktyvumo skatinimo bei socialinės integracijos didinimo, pasitelkiant vietos bendruomenių,  verslo ir vietos valdžios ryšius.

Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupės Strategijos projektas parengtas atsižvelgiant į vietos valdžios, verslo ir nevyriausybinio sektoriaus (NVO) atstovų bei Naujosios Akmenės miesto gyventojų išreikštus poreikius. Poreikiai grindžiami Naujosios Akmenės miesto gyventojų apklausos rezultatais ir pasiūlymais, išsakytais viešų konsultacijų, susitikimų metu.

Remiantis statistinių duomenų, strateginių dokumentų ir gyventojų poreikių tyrimo duomenimis, strategijoje iškeltas tikslas – mažinti socialinę atskirtį ir skatinti ekonominį aktyvumą Naujosios Akmenės mieste. Tikslui pasiekti iškelti du uždaviniai:

 1. Didinti socialiai pažeidžiamų asmenų įtrauktį;
 2. Skatinti ekonominį aktyvumą bei naujų verslų, įskaitant ir socialinį verslą, kūrimą ir plėtrą.

Šiaulių regiono plėtros taryba 2023 m. spalio 17 d. sprendimu Nr. ŠR/TS-49 „Dėl Naujosios Akmenės miesto 2022–2029 m. vietos plėtros strategijos (projekto) atitikimo 2022–2030 m. Šiaulių regiono plėtros planui patvirtinimo“ patvirtino, kad Strategijos projektas atitinka 2022–2030 m. Šiaulių regiono plėtros plano 1 tikslą „Išnaudoti ekonominį regiono potencialą ir sudaryti sąlygas kurti naujas darbo vietas“ (tikslo kodas LT026-01), 1.2 uždavinį „Sukurti palankią aplinką SVV steigimuisi per bendros infrastruktūros naudojimo iniciatyvas (uždavinio kodas LT026-01-02) ir 3 tikslą „Gerinti viešųjų paslaugų prieinamumą, mažinti socialinę atskirtį (tikslo kodas LT026-03), 3.1 uždavinį „Plėtoti viešųjų paslaugų infrastruktūrą“ (kodas LT026-03-01) bei 8 pažangos priemonę „Socialinių paslaugų ir jų infrastruktūros plėtra“ (pažangos priemonės kodas LT026-03-01-05).

Atsižvelgiant į tai, kad 2023 m. spalio 11 d. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymu buvo pakeistos Taisyklės, reglamentuojančios miestų VVG strategijų turinį, bei 2023m. spalio 11 d. vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. 1V-650 „Dėl vietos plėtros strategijų atrankos pradžios ir pabaigos nustatymo“ iš naujo nustatyta vietos plėtros strategijų atrankos pradžios ir pabaigos data, Naujosios Akmenės miesto VVG atliko Strategijos projekto tikslinimą/papildymą. 
Parengta ir patvirtinta Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupės 2023-2029 m. vietos plėtros strategija.


Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupės 2022 metų metinė ir galutinė ataskaitos

Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupė, vykdydama 2016 – 2022 m. vietos plėtros strategiją, pateikia metinę įgyvendinimo ataskaita už 2022 metus ir galutinę ataskaitas. Ataskaitoje pateikta informacija apie  vienuolika Naujosios Akmenės mieste vykdomų  projektų, kurie finansuoji iš  Europos socialinio fondo agentūros, valstybės biudžeto ir Akmenės rajono savivaldybės biudžeto lėšų.


Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupės 2021 metų metinė ataskaita

Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupė, vykdydama 2016 – 2022 m. vietos plėtros strategiją, pateikia susipažinimui metinę ataskaitą už veiklos nuo 2021-01-01 iki 2021-12-31 laikotarpį.

Ataskaitoje pateikta informacija apie  vienuolika Naujosios Akmenės mieste vykdytų projektų, kurie buvo finansuojami iš  Europos socialinio fondo agentūros, valstybės biudžeto ir Akmenės rajono savivaldybės biudžeto lėšų.


Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupės 2016 – 2022 m. vietos plėtros strategijos metinė/galutinė įgyvendinimo ataskaita už 2019 metus

Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupė parengė Naujosios Akmenės miesto 2016 – 2022 m. vietos plėtros strategiją pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą.

Apie Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupę

Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupės  įsteigimo iniciatyvos ėmėsi Akmenės rajono savivaldybė ir verslo įmonės bei nevyriausybinės organizacijos. 2015 m. spalio 14 d. šių trijų organizacijų iniciatyva buvo pasirašyta Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupės (VVG) steigimo sutartis. VVG steigėjai: Akmenės rajono savivaldybė, Akmenės rajono verslininkų asociacija, Naujosios Akmenės miesto  bendruomenė.

Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupė 2015 m. lapkričio 25 d. įregistruota Juridinių asmenų registre (kodas 304142014).

Naujosios Akmenės  miesto vietos veiklos grupė yra asociacija, vienijanti Naujosios Akmenės  mieste registruotus juridinius asmenis:

NAUJOSIOS AKMENĖS MIESTO VVG NARIŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.

Naujosios Akmenės miesto VVG nariai

Įgaliotas atstovas atstovauti organizacijos interesus Naujosios Akmenės miesto VVG

1.

Akmenės rajono verslininkų Asociacija, 300974743

Pirmininko įgaliotas asmuo  Alis Valinčius

2.

Naujosios Akmenės miesto bendruomenė, 303371864

Pirmininkė Sigutė Norvaišienė

3.

Akmenės rajono savivaldybė, 188719391

Savivaldybės meras Vitalijus Mitrofanovas

Šaltinis: sudaryta pagal  2015-10-14 steigimo  sutartį.

Asociacija yra atvira naujiems nariams ir užtikrina nediskriminuojančią jų priėmimo tvarką. Prašymo tapti asociacijos nariu formą rasite čia.

Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupės tikslai:

 • telkti suinteresuotų vietos valdžios, verslo, nevyriausybinių ir kitų įstaigų bei organizacijų pastangas, ieškant tinkamiausių sprendimų Naujosios Akmenės miesto ekonominei ir socialinei gerovei kelti;
 • siekti pagerinti vietos įsidarbinimo galimybes ir didinti bendruomenių socialinę integraciją, išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius;
 • ieškoti naujoviškų ir efektyvių būdų vietos gamtiniams, kultūriniams, žmonių ir kitiems materialiems bei nematerialiems ištekliams panaudoti Naujosios Akmenės miesto plėtrai;
 • skatinti ir palaikyti miesto žmonių iniciatyvas verslo, gamtos apsaugos, švietimo, kultūros, socialinės paramos ir kitose srityse;
 • teikti pasiūlymus vietos ir nacionalinėms institucijoms bei organizacijoms dėl miesto plėtros planų ir priemonių kūrimo bei įgyvendinimo;
 • organizuoti miesto plėtros dalyvių švietimą bei mokymą, organizuoti ir teikti paramą miesto bendruomenių projektams ir iniciatyvoms įgyvendinti;
 • inicijuoti jaunimo ir kitų nevyriausybinių organizacijų programų ir projektų rengimą miesto bendruomenėse;
 • organizuoti ir teikti paramą miesto plėtros projektams ir iniciatyvoms įgyvendinti;
 • skatinti bendradarbiavimą su kitomis visuomeninėmis nacionalinėmis ir tarptautinėmis organizacijomis bei kitomis įstaigomis ir organizacijomis Lietuvoje ir užsienyje;
 • siekti Bendruomenės inicijuotos vietos plėtros metodo (BIVP) taikymo efektyvumo Naujosios Akmenės mieste, rengiant vietos plėtros strategijas ir jas įgyvendinant- skatinant ir remiant vietos plėtros iniciatyvas, socialinio verslo kūrimąsi ir plėtrą, sprendžiant vietos bendruomenei aktualias gyventojų skurdo ir atskirties problemas.

Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupės įstatai .

Nuo Naujosios Akmenės miesto veiklos grupės įsteigimo iki 2023 m. spalio mėn. Naujosios Akmenės miesto vietos plėtros grupės pirmininke buvo Sigutė Norvaišienė. 2023 m. spalio 5 d. Naujosios Akmenės miesto vietos plėtros grupės pirmininke išrinkta  Akmenės rajono savivaldybės vicemerė Inga Vismantienė.

NAUJOSIOS AKMENĖS MIESTO VVG VALDYBOS NARIŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Atstovaujamas sektorius

Atstovaujama organizacija

1.       

Vaidas Beišinas

Asocijuotos verslo struktūros ir (ar) įmonės

Akmenės rajono verslininkų asociacija (VšĮ "Tiesus kampas'')

2.       

Andreja Mikelskytė

Asocijuotos verslo struktūros ir (ar) įmonės

Akmenės rajono verslininkų asociacija (MB „Jaunieji vilkai ir MB „Mantura“)

3.       

Alis Valinčius

Asocijuotos verslo struktūros ir (ar) įmonės

Akmenės rajono verslininkų asociacija (UAB „Lorenta“)

4.       

Jolanta Ada Januitienė

Bendruomeninės ir (ar) nevyriausybinės organizacijos

Naujosios Akmenės miesto bendruomenė (VŠĮ Naujosios Akmenės sanatorija)

5.       

Daiva Kvaukienė

Bendruomeninės ir (ar) nevyriausybinės organizacijos

Naujosios Akmenės miesto bendruomenė

6.       

Ramūnas Znutas

Bendruomeninės ir (ar) nevyriausybinės organizacijos

Naujosios Akmenės miesto bendruomenė

7.       

Darius Janušauskas

Akmenės rajono savivaldybė

Akmenės rajono savivaldybė (UAB „Akmenės autobusų parkas“)

8.       

Birutė Navickienė

Akmenės rajono savivaldybė

Akmenės rajono savivaldybė (Akmenės rajono savivaldybės administracija)

9.       

Vida Raubienė

Akmenės rajono savivaldybė

Akmenės rajono savivaldybė (Akmenės rajono savivaldybės administracija)

Šaltinis: sudaryta pagal visuotinio narių susirinkimo protokolą Nr. VS-2, 2023-10-05.

Atgal
easy read