Miesto VVG

Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupės 2021 metų metinė ataskaita

Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupė, vykdydama 2016 – 2022 m. vietos plėtros strategiją, pateikia susipažinimui metinę ataskaitą už veiklos nuo 2021-01-01 iki 2021-12-31 laikotarpį.

Ataskaitoje pateikta informacija apie  vienuolika Naujosios Akmenės mieste vykdomų  projektų, kurie finansuoji iš  Europos socialinio fondo agentūros, valstybės biudžeto ir Akmenės rajono savivaldybės biudžeto lėšų.


Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupės 2016 – 2022 m. vietos plėtros strategijos metinė/galutinė įgyvendinimo ataskaita už 2019 metus

2015 m. spalio 14 d. trijų organizacijų iniciatyva pasirašyta Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupės (VVG). Steigimo sutartis. VVG steigėjai yra Akmenės rajono savivaldybė, Akmenės rajono verslininkų asociacija, Naujosios Akmenės miesto  bendruomenė. Ji įkurta vietos plėtros strategijai, kuri bus įgyvendinama pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą.

2015 m. lapkričio 25 d. Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupė (kodas 304142014)  įregistruota Juridinių asmenų registre. Asociacijos pirmininkė - Sigutė Norvaišienė.

Naujosios Akmenės miesto VVG pagrindinės veiklos tikslas – pagerinti vietines įsidarbinimo galimybes ir didinti bendruomenių socialinę integraciją, išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius. Miesto vietos veiklos grupių įkūrimą, veiklą ir tikslus reglamentuoja LR vidaus reikalų ministro įsakymas „Dėl vietos plėtros strategijų rengimo taisyklių patvirtinimo“, pasirodęs 2015 m. sausio 22 d.

Kviečiame Naujosios Akmenės miesto bendruomenines organizacijas, įmones prisidėti prie Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupės veiklos ir tapti Naujosios Akmenės miesto VVG nariais. Kartu kursime vietos plėtros strategiją ir įgyvendinsime projektus. Iš iškelto pagrindinio veiklos tikslo aišku, kad projektai turės būti susiję su darbo vietų kūrimu Naujosios Akmenės mieste.

Sausio 29 d. Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupė, atstovaujama vadovės Sigutės Norvaišienės, ir Europos socialinio fondo agentūra, atstovaujama direktoriaus Povilo Česonio, pasirašė iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 08.6.1-ESFA-T-909-02-0010 „Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupės strategijos parengimas“ sutartį. Bendra projekto vertė – 4 310,03 Eur. Pagal šią sutartį bus parengta Naujosios Akmenės miesto vietos plėtros strategija. Baigti įgyvendinti projektą numatoma iki 2016 m. vasario  12 d.

NAUJOSIOS AKMENĖS MIESTO VVG NARIŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.

Naujosios Akmenės miesto VVG nariai

Įgaliotas atstovas atstovauti organizacijos interesus Naujosios Akmenės miesto VVG

1.

Akmenės rajono verslininkų Asociacija, 300974743

Pirmininko įgaliotas asmuo  Alis Valinčius

2.

Naujosios Akmenės miesto bendruomenė, 303371864

Pirmininkė Sigutė Norvaišienė

3.

Akmenės rajono savivaldybė, 188719391

Savivaldybės meras Vitalijus Mitrofanovas

Šaltinis: sudaryta pagal  2015-10-14 steigimo  sutartį.

NAUJOSIOS AKMENĖS MIESTO VVG VALDYBOS NARIŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Atstovaujamas sektorius

Atstovaujama įstaiga

1.

Vaidas Beišinas

Asocijuotos verslo struktūros ir (ar) įmonės

MB "Beva ir Co"

2.

Stasys Doveika

Asocijuotos verslo struktūros ir (ar) įmonės

UAB „Propeleris“

3.

Antanas Katkus

Asocijuotos verslo struktūros ir (ar) įmonės

MB „Loranta“

4.

Jolanta Ada Januitienė

Bendruomeninės ir (ar) nevyriausybinės organizacijos

UAB GARDMENA  PC

5.

Daiva Kvaukienė

Bendruomeninės ir (ar) nevyriausybinės organizacijos

Akmenės r. socialinių paslaugų namai

6.

Justas Teišerskis

Bendruomeninės ir (ar) nevyriausybinės organizacijos

Ventos regioninio parko direkcija

7.

Aromeda Laucienė

Akmenės rajono savivaldybė

Akmenės rajono savivaldybės administracija

8.

Albinas Klimas

Akmenės rajono savivaldybė

AB ,,Naujasis kalcitas"

9.

Irina Mikulevič

Akmenės rajono savivaldybė

Naujosios Akmenės muzikos mokykla

Šaltinis: sudaryta  pagal  2015-11-26 visuotinio narių susirinkimo protokolą Nr. 2

2014-2020 m. laikotarpiu vienas iš investicinių Lietuvos regioninės politikos prioritetų yra bendruomenės inicijuojamų vietos plėtros strategijų įgyvendinimas. 2015 m. sausio 22 d. LR Vidaus reikalų ministro įsakymu buvo patvirtintos Vietos plėtros strategijų rengimo taisyklės, reglamentuojančios vietos veiklos grupių steigimą ir vietos plėtros strategijų rengimą bei prioritetines finansavimo sritis.

Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupės steigimo iniciatyvos ėmėsi Akmenės rajono savivaldybė ir verslo įmonės bei nevyriausybinės organizacijos. Jau įvyko steigiamasis susirinkimas, kurio metu buvo patvirtinti Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupės įstatai ir paskirtas vadovas.

Naujosios Akmenės  miesto vietos veiklos grupė yra asociacija, vienijanti Naujosios Akmenės  mieste registruotus juridinius asmenis. Šiai dienai minėtai asociacijai priklauso Akmenės  rajono savivaldybė, Akmenės rajono verslininkų asociaciaja ir Naujosios Akmenės miesto bendruomenė. Asociacija yra atvira naujiems nariams ir užtikrina nediskriminuojančią jų priėmimo tvarką. Prašymo tapti asociacijos nariu formą rasite čia.

Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupės tikslai:

 • Telkti suinteresuotų vietos valdžios, verslo įmonių ir nevyriausybinių organizacijų pastangas ieškant tinkamiausių sprendimų Naujosios Akmenės miesto ekonominei, socialinei ir kultūrinei gerovei kelti;
 • Teikti pasiūlymus nacionalinėms ir vietinėms institucijoms dėl Naujosios Akmenės miesto plėtros planų ir priemonių kūrimo ir įgyvendinimo;
 • Dalyvauti rengiant ir įgyvendinant Naujosios Akmenės miesto plėtros strategijas ir projektus;
 • Bendradarbiauti su tarptautinėmis, nacionalinėmis ir vietinėmis institucijomis.

Šiuo metu Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupė rengia Naujosios Akmenės miesto plėtros strategiją, kuria siekiama pagerinti vietines įsidarbinimo galimybes ir padidinti socialinę bendruomenių integraciją, išnaudojant vietos valdžios, verslo ir bendruomenės ryšius.

Socialinės integracijos didinimas orientuotas į tokias veiklas:

 • Savanorių, dirbančių su socialinės rizikos asmenimis, mokymai;
 • Informacijos sklaida apie prieinamas socialines paslaugas, skirtas socialinės rizikos asmenims;
 • Tarpininkavimas teikiant socialines paslaugas socialinės rizikos asmenims;
 • Pagalba namuose socialinės rizikos asmenims;
 • Socialinės rizikos asmenų savipagalbos grupių steigimas;
 • Kūrybinės partnerystės, skirtos spręsti socialines problemas;
 • Bendradarbiavimo tinklų, skirtų socialinėms problemoms spręsti, kūrimas.

Įsidarbinimo galimybių gerinimas apima tokias veiklas:

 • Bedarbių įtraukimas į darbo rinką per neformalųjį švietimą;
 • Bedarbių įtraukimas į darbo rinką per kultūrinę veiklą;
 • Tarpininkavimas įdarbinant;
 • Neformalios iniciatyvos, skatinančios verslų atsiradimą;
 • Bendradarbiavimo tinklų, skirtų užimtumui didinti, kūrimas.

Didžiausia galima projekto finansavimo dalis – 92,5 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Tinkamos finansuoti projekto išlaidos yra tokios:

 • Patalpų nuomos išlaidos (iki 10 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų)
 • Baldų, įrangos, įrenginių įsigijimo, nuomos išlaidos
 • Transporto priemonių nuomos išlaidos
 • Kompiuterinės technikos, programinės įrangos įsigijimo, nuomos išlaidos
 • Trumpalaikio turto įsigijimo, nuomos išlaidos
 • Informacijos sklaidos priemonių rengimo, vykdymo išlaidos
 • Savanoriškos veiklos išlaidos
 • Projekto veiklas vykdančio personalo darbo užmokesčio ir susijusių darbdavio įsipareigojimų išlaidos už laiką, dirbtą vykdant projekto veiklas
 • Projekto veiklas vykdančio personalo kelionių, dalyvavimo renginiuose išlaidos
 • Projekto veiklų dalyvių kelionių, dalyvavimo renginiuose išlaidos
 • Transporto priemonių, patalpų eksploatavimo išlaidos
 • Neformalaus profesinio mokymo paslaugų įsigijimo išlaidos
 • Neformalųjį profesinį mokymą vykdančio personalo darbo užmokesčio, atlygio fiziniams asmenims pagal paslaugų, autorines, kitas sutartis išlaidos
 • Mokymo priemonių įsigijimo išlaidos (iki 10 proc. neformaliam profesiniam mokymui numatytų tinkamų finansuoti išlaidų)
 • Mokinių kelionės į profesinio mokymo vietą ir atgal išlaidos
 • Mokinių maitinimo išlaidos
 • Projekto dalyvių privalomojo sveikatos tikrinimo ir skiepijimo išlaidos
 • Darbdavio darbo vietoje patirtos praktinio darbo įgūdžių įgijimo, ugdymo darbo vietoje organizavimo išlaidos (iki 20 proc. darbdavio įdarbintiems asmenims mokamo darbo užmokesčio)
 • Projekto dalyviams reikalingų specialiųjų drabužių įsigijimo išlaidos

Galimi projektų pareiškėjai - viešieji ir privatūs juridiniai asmenys, vykdantys veiklą vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje.

Galimi projektų partneriai - Viešieji ir privatūs juridiniai asmenys, vykdantys veiklą vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje ar besiribojančiose teritorijose.

Atgal