KORONAVIRUSAS

Dėl žemės, valstybinės žemės nuomos mokesčių lengvatų suteikimo

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŽEMĖS, VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIŲ LENGVATŲ SUTEIKIMO

 

2020 m. gegužės 25 d.   Nr. T-118

Naujoji Akmenė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 18 punktu, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 7 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymo 8 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. 1798 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę“ 1.8 papunkčiu, remdamasi Lietuvos Respublikos  Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos  Respublikos teritorijoje  paskelbimo“ ir atsižvelgdama į susiklosčiusią  nepalankią epideminę COVID-19 (koronaviruso infekcijos) situaciją Lietuvoje,  Akmenės rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a  atleisti nuo 2020 m. balandžio 1 d.  iki karantino galiojimo pabaigos, įskaitant karantino galiojimo pabaigos mėnesį, nuo žemės mokesčio ir valstybinės žemės nuomos mokėjimo komercinės paskirties žemės mokesčio mokėtojus.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui arba Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmams Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras                                                                                             Vitalijus Mitrofanovas       

Atgal