Renginiai
22
Geg.
2024
00:08

Savivaldybės mero potvarkis „Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos dvyliktojo posėdžio sušaukimo“

Iki 2024-05-27 17:00 Akmenės rajono savivaldybė

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS

POTVARKIS

DĖL AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS DVYLIKTOJO POSĖDŽIO SUŠAUKIMO IR POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS PROJEKTO SUDARYMO

2024 m. gegužės  21  d.  Nr. M-191

Naujoji Akmenė

              Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 27 straipsnio 2 dalies 4 punktu, Akmenės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 13 d. sprendimu Nr. T-22 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 23, 26 punktais:

  1. Š a u k i u Akmenės rajono savivaldybės tarybos dvyliktąjį posėdį 2024 m. gegužės 27 d. 13.00 val. Savivaldybės didžiojoje posėdžių salėje.
  2. S u d a r a u Savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės projektą:

Eil. Nr.

Projekto reg. Nr., data

Svarstomas klausimas

Rengėjas

   

Informacija

 

1.

ATSP-163

2024-05-16

Dėl Akmenės rajono savivaldybės 2023 metų ataskaitų rinkinio patvirtinimo

V.Mitrofanovas, V.Raubienė

2.

ATSP-155

2024-05-15

Dėl pritarimo Akmenės rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2021-2023 metų programos įgyvendinimo priemonių plano 2023 metų ataskaitai

J. Statkus

3.

ATSP-170

2024-05-17

Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifo nustatymo

R.Stonienė

4.

ATSP-157

2024-05-15

Dėl 2025 metų žemės mokesčio tarifų nustatymo

R. Stonienė

5.

ATSP-174

2024-05-17

Dėl 2024 metų valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų ir lengvatų nustatymo

S.Bartkienė

6.

ATSP-156

2024-05-15

Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2025 metais vykdomai veiklai, sąrašo ir lengvatų, taikomų gyventojams, įsigyjantiems verslo liudijimus 2025 metams, sąrašo patvirtinimo

S. Bartkienė

7.

ATSP-164

2024-05-16

Dėl savivaldybės turto perdavimo pagal panaudos sutartis

S. Bartkienė

8.

ATSP-171

2024-05-17

Dėl sutikimo leisti pripažinti nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti Savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą ir jo nurašymo

J. Grobienė

9.

ATSP-152

2024-05-14

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 30 d. sprendimo Nr. T-215 (E) ,,Dėl viešųjų vietų prekiauti ar teikti paslaugas Akmenės rajono savivaldybės  teritorijoje nustatymo“ pakeitimo

S. Barkienė

10.

ATSP-160

2024-05-16

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. T- 181 „Dėl viešų konkursų į Akmenės rajono savivaldybės biudžetinių ir viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų vadovų pareigas organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

V. Lapšytė

11.

ATSP-153

2024-05-14

Dėl ikimokyklinio ugdymo  grupių skaičiaus ir veiklos organizavimo trukmės  nustatymo Akmenės rajono savivaldybės švietimo įstaigose

D. Jarušaitienė

12.

ATSP-165

2024-05-16

Dėl 2024–2025 mokslo metų priešmokyklinio ugdymo grupių, vaikų skaičiaus ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių patvirtinimo

D. Jarušaitienė

13.

ATSP-175

2024-05-17

Dėl Akmenės rajono savivaldybės švietimo įstaigų, vykdančių ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, vaikų priėmimo, lankymo, atlyginimo už vaikų išlaikymą nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo

D. Jarušaitienė

14.

ATSP-149

2024-05-14

Dėl mokinių skaičiaus kiekvienos klasės sraute ir klasių skaičiaus kiekviename sraute nustatymo Akmenės rajono savivaldybės švietimo įstaigose 2024-2025 mokslo metais

G. Karvelienė

15.

ATSP-172

2024-05-17

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 12 d. sprendimo Nr. T-25 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės 2024 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

V.Raubienė

16.

ATSP-167

2024-05-16

Dėl pritarimo projektui „Kultūrinė tapatybė ir bendradarbiavimas pasienio regione plėtojant kultūrinę raišką“ (anglų k. „Cultural identity and cross-border cooperation through cultural expression“)

D.Tušienė

17.

ATSP-168

2024-05-16

Dėl pritarimo projektui „Naujų inovatyvių turizmo produktų kūrimas pasienio regiono lankytojams“ (anglų k. „Development of new inovative tourism products for cross-border visitors“)

D.Tušienė

18.

ATSP-169

2024-05-16

Dėl pritarimo projektui „Įtrauktis į švietimą“ (anglų k. „Inclusion in Education“)

D.Tušienė

19.

ATSP-173

2024-05-17

Dėl pritarimo projektui „Socialinių paslaugų vyresnio amžiaus žmonėms prieinamumo gerinimas ir tarpvalstybinių pagalbos pajėgumų stiprinimas“

(anglų k. „Improving the accessibility to the social services for elderly and strengthening cross-border emergency capacity“)

D.Tušienė

20.

ATSP-166

2024-05-16

Dėl pritarimo projekto „Dabikinės dvaro sodybos rūmų pastato Liepų g. 1, Dabikinės kaime, Akmenės rajone, rekonstravimas ir įveiklinimas“ įgyvendinimui

D.Tušienė

21.

ATSP-158

2024-05-16

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T-68 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos, būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

A.Bacienė

22.

ATSP-162

2024-05-16

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 12 d. sprendimo Nr. T-25(E) „Dėl viešame aukcione parduodamo Akmenės rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

S. Vilkas

23.

ATSP-176

2024-05-21

Akmenės rajono savivaldybės sutikimų statyti / rekonstruoti statinius žemės sklypuose, besiribojančiuose su valstybinės žemės sklypais ar valstybine žeme, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklių patvirtinimo

L. Juškaitė

24.

ATSP-151

2024-05-14

Dėl 2023 m. gruodžio 8 d. valstybinės žemės nuomos sutarties Nr. 26SŽN-274-(14.26.55.) pripažinimo pasibaigusia

L. Juškaitė

25.

ATSP-150

2024-05-14

Dėl kitos paskirties valstybinės žemės sklypo, unikalus
Nr. 4400-5491-9974, dalių nustatymo

L.Juškaitė

26.

ATSP-154

2024-05-15

Dėl kitos paskirties valstybinės žemės sklypo, unikalus Nr. 4400-5491-9974, dalies nuomos

L.Juškaitė

27.

ATSP-161

2024-05-16

Dėl 2014 m. rugsėjo 4 d. valstybinės žemės nuomos sutarties Nr. 26SŽN-(14.26.62.)-79 pakeitimo

L. Juškaitė

28.

ATSP-159

2024-05-16

Dėl nekilnojamojo turto, kuris yra apleistas ar neprižiūrimas ir jam taikomas 3 procentų mokesčio tarifas, sąrašo patvirtinimo

I.Eselinienė

29.

ATSP-177

2024-05-21

Dėl automobilių įsigijimo

J. Grobienė

Šis potvarkis gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui arba Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmams Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras  Vitalijus Mitrofanovas

Atgal
easy read