Renginiai
21
Bal.
2022
08:00

Savivaldybės mero potvarkis „Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos trisdešimt ketvirtojo posėdžio sušaukimo“

Iki 2022-04-25 17:00 Akmenės rajono savivaldybė

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS

POTVARKIS

DĖL AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS TRISDEŠIMT KETVIRTOJO POSĖDŽIO SUŠAUKIMO

2022 m. balandžio 19  d.  Nr. M-18
Naujoji Akmenė

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 1 punktu:

1. Š a u k i u Akmenės rajono savivaldybės tarybos trisdešimt ketvirtąjį posėdį 2022 m. balandžio 25 d. 13.00 val. Savivaldybės didžiojoje posėdžių salėje.

2. T e i k i u Savivaldybės tarybai svarstyti šiuos klausimus:

2.1. Dėl pritarimo partnerystės sutarčiai su Vokietijos Federacinės Respublikos Bocholto miestu.

2.2. Dėl prekybinio-ekonominio, mokslinio-techninio, kultūrinio ir socialinio bendradarbiavimo sutarties su Baltarusijos Respublikos Gomelio srities Rečicos rajonu nutraukimo.

2.3. Dėl Akmenės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir Savivaldybės administracijos 2021 metų veiklos ataskaitų.

2.4. Dėl Akmenės rajono savivaldybės mero 2021 metų veiklos ataskait

2.5. Dėl Akmenės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2021 metų veiklos ataskaitos.

2.6. Dėl pritarimo projekto „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas Akmenės rajono savivaldybėje pagal Klimato kaitos programą“ įgyvendinimui.

2.7. Dėl pritarimo viešosios įstaigos Naujosios Akmenės ligoninės 2021 metų veiklos ataskaitai ir 2021 metų finansinio ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

2.8. Dėl pritarimo viešosios įstaigos Akmenės rajono greitosios medicinos pagalbos centro 2021 metų veiklos ataskaitai ir 2021 metų finansinio ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

2.9. Dėl pritarimo viešosios įstaigos Kruopių ambulatorijos 2021 metų veiklos ataskaitai ir 2021 metų finansinio ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

2.10. Dėl pritarimo viešosios įstaigos Papilės ambulatorijos 2021 metų veiklos ataskaitai ir 2021 metų finansinio ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

2.11. Dėl pritarimo UAB Naujosios Akmenės autobusų parko 2021 metų veiklos ataskaitai.

2.12. Dėl pritarimo UAB „Akmenės vandenys“ 2021  metų veiklos ataskaitai.

2.13. Dėl pritarimo UAB „Naujosios Akmenės komunalininkas“ 2021 metų veiklos ataskaitai.

2.14. Dėl pritarimo VšĮ „Akmenės būstas“ 2021 metų veiklos ataskaitai ir 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

2.15. Dėl pritarimo Akmenės rajono Papilės Simono Daukanto gimnazijos 2021 metų veiklos ataskaitai.

2.16. Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T-10 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“  pakeitimo.

2.17. Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T-4 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo.

2.18. Dėl pritarimo Akmenės rajono savivaldybės 2021–2023 m. strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2021 m. ataskaitai.

2.19.  Dėl Akmenės rajono savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamų programų projektų konkursų organizavimo ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

2.20. Dėl audito vykdymo Akmenės rajono savivaldybės valdomose bendrovėse, viešojoje įstaigoje, sveikatos įstaigose ir auditoriaus (-ių) ar audito įmonės (-ių) parinkimo konkurso organizavimo.

2.21. Dėl Akmenės  rajono savivaldybės prekybos ir paslaugų teikimo viešosiose vietose  taisyklių, rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Akmenės rajono savivaldybės teritorijos viešosiose vietose išdavimą nuostatų patvirtinimo.

2.22. Dėl Akmenės  rajono želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos ir jos nuostatų patvirtinimo.

2.23. Dėl nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise.

2.24. Dėl trumpalaikio materialiojo turto perėmimo Akmenės rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise.

2.25. Dėl trumpalaikio materialiojo turto perdavimo švietimo įstaigoms valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise.

2.26. Dėl valstybės biudžeto lėšų, skirtų išlaidoms, susijusioms su mokyklų mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo programas, personalo optimizavimu ir atnaujinimu, apmokėti, paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo.

2.27. Dėl 2022-2023 mokslo metų priešmokyklinio ugdymo grupių, vaikų skaičiaus ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių patvirtinimo.

2.28. Dėl grupių skaičiaus ir veiklos organizavimo nustatymo Akmenės rajono savivaldybės švietimo įstaigose.

2.29. Dėl klasių komplektų ir mokinių skaičiaus  nustatymo Akmenės rajono savivaldybės švietimo įstaigose.

2.30. Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T-61 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo.

2.31. Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T-68 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės kultūros centro teikiamų paslaugų kainų“ pakeitimo.

2.32. Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T-67 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės Akmenės krašto muziejaus teikiamų paslaugų kainų“ pakeitimo.

2.33. Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T-65 „Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus Akmenės rajono socialinių paslaugų namuose patvirtinimo” pakeitimo.

2.34. Dėl pritarimo dalyvauti partnerio teisėmis Volungės melioracijos sistemų naudotojų asociacijos rengiamame projekte „Melioracijos statinių rekonstrukcija“.

2.35. Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 19 d. sprendimo Nr. T-86 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo”  pakeitimo.

Savivaldybės meras  Vitalijus Mitrofanovas

Atgal