Projektas "Kompleksinės paslaugos šeimai"

PROJEKTAS NR. 08.4.1.-ESFA-V-416-10-0003

„AUKŠTOS KOKYBĖS KOMPLEKSINĖS PASLAUGOS – TAI KELIAS Į POZITYVIĄ ŠEIMOS RAIDĄ IR SAUGUMĄ“

Pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą nuo 2017 m. rugsėjo mėn. iki 2022 m. gruodžio mėn. Akmenės rajono savivaldybės administracija su projekto partneriais – Akmenės rajono paramos šeimai centras, VšĮ Ventos ŠvČ. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijos vaikų dienos centras ir Akmenės rajono socialinių paslaugų namai (asmeninio asistento paslauga) vykdo iš Europos socialinio fondo lėšų finansuojamą projektą „Aukštos kokybės kompleksinės paslaugos – tai kelias į pozityvią šeimos raidą ir saugumą“ (toliau – projektas).

    Projekto vertė 375 429,77 Eur.

    Projekto tikslas

  • Sudaryti sąlygas Akmenės rajono šeimoms gauti kompleksiškai teikiamas nemokamas paslaugas, užtikrinant paslaugų prieinamumą kuo arčiau šeimos gyvenamosios vietos, skatinant šeimą įveikti įvairias iškilusias krizes (skyrybos, problemos vaikų auklėjime, netektis, šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimas, smurtas šeimoje, konfliktai ir kt.

  • Atsižvelgiant į individualius poreikius, suteikiant individualią pagalbą namuose ir viešoje aplinkoje, padėti gyventi bendruomenėje ir integruotis į ją, skatinti jo savarankiškumą kasdieniame gyvenime asmenims su fizine ar kompleksine negalia.

Projekto tikslinės grupės

  • Akmenės rajono savivaldybėje gyvenančios šeimos. Kompleksiškai teikiamos paslaugos sudaro galimybę Savivaldybėje gyvenančioms šeimoms gauti reikalingą pagalbą arba informaciją kur kreiptis. Ištikus įvairaus pobūdžio problemoms.
  • Akmenės rajono gyventojai nuo 16 metų iki 65 metų, kuriems neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas neįgalumo lygis arba darbingumo lygis dėl fizinės ir (ar) kompleksinės negalios, kuri visiškai ar vidutiniškai apriboja jų veiklą, dalyvavimą, ir kuriems reikalinga kitų asmenų pagalba.

Projekto aprašymas

Įgyvendinant projekto veiklas, teikiamos kompleksinės paslaugos Akmenės rajono šeimoms ir jų vaikams: psichosocialinė pagalba (individualios ir grupinės psichologo teikiamos konsultacijos – atsidūrusiems krizinėse situacijose: priklausomybės, traumos, netektys, skaudūs išgyvenimai, konfliktai, smurtas, mediacijos paslauga (vaikų ir tėvų santykiams atstatyti ar iškilusiems konfliktams spręsti, tėvų tarpusavio ginčams dėl vaikų auklėjimo ar bendravimo su vaikais, skyrybų, santykių su kitais šeimos nariais, artimaisiais, giminaičiais ar kaimynais sprendimui), pozityvios tėvystės mokymai šeimoms, stokojančioms tėvystės įgūdžių (temos: Tarpasmeniniai santykiai šeimoje, Vaiko pasitikėjimo savimi ugdymas, Probleminės vaiko ugdymo situacijos, Emocinio intelekto svarba ir ryšys su pozityviuoju auklėjimu, Pozityvios tėvystės įgūdžių ugdymo pratybos) Siekiant paslaugas teikti kompleksiškai įsteigti Bendruomeniniai šeimos namai, kuriuose paslaugų teikimas organizuojamas „vieno langelio“ principu.

Daugiau informacijos

Apie projektą, vykdomas veiklas, registraciją teikia veiklų koordinatorė, mob. tel. 8 675 83865, darbo dienomis 9:00-13:00 val.

https://www.facebook.com/groups/1926129534341573

Projekto vykdytojas


Akmenės rajono savivaldybė

Projekto partneriai

VšĮ Ventos ŠvČ. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijos vaikų dienos centras

 

 

Atgal