Vaiko laikinosios priežiūros vaiko tėvų ar kitų jo atstovų pagal įstatymą prašymų nustatymas

Fizinio asmens, norinčio laikinai priimti svečiuotis institucijoje ar šeimynoje globojamą (rūpinamą) vaiką, prašymo priėmimas, persiuntimas Tarnybos teritoriniam skyriui dėl fizinio asmens tinkamumo priimti vaiką laikinai svečiuotis įvertinimo

Globa (rūpyba) - likusio be tėvų globos vaiko, įstatymų nustatyta tvarka patikėto fiziniam arba juridiniam asmeniui, priežiūra, auklėjimas ir ugdymas, kitų jam tinkamų dvasiškai ir fiziškai augti sąlygų sudarymas ir palaikymas, jo asmeninių, turtinių teisių bei teisėtų interesų gynimas ir atstovavimas jiems.

Vaiko globos (rūpybos) dalyviai yra be tėvų globos likęs vaikas, jo biologinė šeima (tėvai ir vaiko giminaičiai) ir globėjas (rūpintojas). Ši globa (rūpyba) vykdoma kartu su Vaiko teisių apsaugos skyriais ir kitomis institucijomis, susijusiomis su vaiko teisių apsauga. Globos (rūpybos) atveju tėvams išlieka tam tikros pareigos vaikams, pavyzdžiui, pareiga mokėti išlaikymą, taip pat teisė matytis su vaiku, jei tai neprieštarauja vaiko interesams.

(https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.163202/HrPopxgJNT)

Fizinis asmuo arba sutuoktiniai, norintis (-ys) tapti vaiko globėju (-ais) (rūpintoju (-ais), Savivaldybės administracijai turi pateikti šiuos dokumentus:

 • Prašymą dėl pageidavimo tapti globėju (-iais) (rūpintoju )-iais);
 • Sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos medicininį pažymėjimą (forma Nr. 046/a), išduotą ne vėliau negu prieš 12 mėnesių;
 • kartu gyvenančių vyresnių kaip 16 metų asmenų rašytinius sutikimus, kad fizinis asmuo arba sutuoktiniai taptų vaiko globėju (-ais) (rūpintoju (-ais).

Fizinis asmuo, norintis tapti šeimynos steigėju, dalyviu, Savivaldybės administracijai turi pateikti šiuos dokumentus:

 • Prašymą dėl pageidavimo tapti šeimynos steigėju, dalyviu;
 • sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos medicininį pažymėjimą (forma Nr. 046/a), išduotą ne vėliau negu prieš 12 mėnesių;
 • Išvadą, įrodančią, kad fizinis asmuo, norintis tapti šeimynos steigėju, yra išklausęs Atestuotų asmenų mokymus.
 • dokumentus, įrodančius, kad fizinis asmuo, norintis tapti šeimynos steigėju, atitinka bent vieną iš Šeimynų įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 3 punkte nurodytų sąlygų;

(https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.365491/AHtGnLCbOF)

 • Šeimynų įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytus dokumentus.

Fizinis asmuo, norintis tapti budinčiu globotoju, Savivaldybės administracijai turi pateikti:

 • Prašymą dėl pageidavimo tapti budinčiu globotoju;
 • sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos medicininį pažymėjimą (forma Nr. 046/a), išduotą ne vėliau negu prieš 12 mėnesių;
 • Kartu gyvenančių vyresnių kaip 16 metų asmenų rašytinius sutikimus, kad fizinis asmuo taptų budinčiu globotoju.

Budintis globotojas

Tai fizinis asmuo, atitinkantis Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse globėjui (rūpintojui) keliamus reikalavimus, išklausęs globėjų ir įtėvių mokymus ir budinčių globotojų konsultavimo kursus, pagal su globos centru sudarytą tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartį prižiūrintis likusius be tėvų globos vaikus, socialinę riziką patiriančius vaikus, su kuriais nėra susietas giminystės ryšiais, arba šioje sutartyje nustatytais atvejais teikiantis kitokią pagalbą vaiko tėvams, siekiant grąžinti vaiką į šeimą. (socialinių paslaugų įstatymas (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.270342/asr).

Budintis globotojas prižiūri vaiką: 

(https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/b2b626f4fd5c11e796a2c6c63add27e9/ftypFqRxKC)

 • kriziniais atvejais (iki 3 mėnesių), kai vaiką reikia skubiai bet kuriuo paros metu apgyvendinti saugioje aplinkoje;
 • siekdamas suteikti laikiną atokvėpį kitiems budintiems globotojams, globėjams, nesusijusiems giminystės ryšiais, globėjams giminaičiams, šeimynos dalyviams (iki 1 mėnesio per kalendorinius metus, išimtiniais atvejais, pvz., susirgus kitam budinčiam globotojui, mirus artimajam, – iki 3 mėnesių per kalendorinius metus);
 • tol, kol baigsis vaiko laikinoji globa (rūpyba) ir jis bus grąžintas biologiniams tėvams ar jam bus nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), ar jis bus įvaikintas.

Budinčio globotojo veiklos finansavimas

(https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/b0a94c722edf11e8ab62b6c0fc2adb3f/GKmjeXGPUP)

Budintis globotojas prižiūri vaiką pagal globos centro ir budinčio globotojo tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartį. Veiklą budintis globotojas vykdo pagal individualios veiklos pažymėjimą.

Savivaldybės administracija skiria ir moka vaiko globėjo (rūpintojo) teises ir pareigas įgyvendinančiam globos centrui už budinčio globotojo, kuris yra sudaręs tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartį su globos centru, prižiūrimą vaiką.

Fizinis asmuo norintis priimti socialinės globos įstaigoje ar šeimynoje globojamą (rūpinamą) vaiką  laikinai svečiuotis, Savivaldybės administracijai turi pateikti:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/680056f0b78b11e8aa33fe8f0fea665f?jfwid=-2y4hgslu6

 • rašytinį prašymą dėl leidimo priimi laikinai svečiuotis institucijoje ar šeimynoje globojamą (rūpinamą) vaiką;
 • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 • sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos sveikatos pažymėjimo kopiją (forma Nr. 046/a);

Fizinis asmuo norintis įvaikinti vaiką Savivaldybės administracijai arba Tarnybos teritoriniam skyriui pateikia šiuos dokumentus:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.182714/asr

 • prašymą įvaikinti vaiką,
 • sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos sveikatos pažymėjimo (forma  046/a) kopiją;
 • rašytinį sutuoktinio sutikimą įvaikinti, jei vaiką nori įvaikinti vienas iš sutuoktinių;
 • rašytinį kito sutuoktinio ir jo rūpintojo sutikimą įvaikinti, jeigu kitas sutuoktinis ribotai veiksnus šeimos santykių srityje; teismo patvirtintą ribotai veiksnaus šeimos santykių srityje sutuoktinio rašytinį sutikimą, jeigu sutuoktinio rūpintojas sutikimo įvaikinti neduoda;
 • užsienio valstybės pilietis ar asmuo be pilietybės, kurio nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvos Respublikoje, – užsienio valstybės, kurios pilietis jis yra, ir (ar) paskutinės jo gyvenamosios vietos valstybės, kurioje jis gyveno iki atvykimo į Lietuvos Respubliką, kompetentingos institucijos išduotas pažymas apie teistumą ir patraukimą administracinėn atsakomybėn toje užsienio valstybėje.

 Detalesnę informaciją galite gauti Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriuje, adresu: L. Petravičiaus a.2, Naujoji Akmenė, I a.:

 Vardas, pavardė

Pareigos

Kabinetas

Telefonas

Elektroninis paštas

Santa Gintauskienė

  Paslaugų  poskyrio vyresnioji specialistė

108

(8 425) 59 737

santa.gintauskiene@akmene.lt

    

Atgal