Slaugos ir pagalbos (priežiūros) išlaidų tikslinė kompensacija

Specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis nustatomas asmenims, kuriems dėl labai didelių organizmo funkcijos sutrikimų reikalinga nuolatinė kito asmens priežiūra (pagalba) namuose, tvarkant asmeninį ir socialinį gyvenimą.

Slaugos išlaidų tikslinės kompensacijos skiriamos:

 • asmenims, kuriems nustatytas pirmojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis;
 • asmenims, kuriems nustatytas antrojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis:

Bazinis dydis

Specialusis nuolatinės slaugos poreikis, Eur

Specialusis nuolatinės slaugos poreikis, Eur

   

I lygis

II lygis

2,6

reikalinga nuolatinė 8 val. per parą ar ilgesnės trukmės slauga

382,20

 

1,9

reikalinga nuolatinė 6-7 val. per parą slauga  

279,30

Priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos skiriamos:

 1. asmenims, kuriems nustatytas pirmojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis;
 2. asmenims, kuriems nustatytas antrojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis:

Bazinis dydis

Specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis, Eur

Specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis, Eur

   

I lygis

II lygis

1,1

reikalinga nuolatinė 4-5 val. per parą kitų asmenų teikiama priežiūra (pagalba)

161,70

 

0,6

reikalinga nuolatinė ne ilgesnė 3 val. per parą kitų asmenų teikiama priežiūra (pagalba)  

88,20

Priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos vaikams, kuriems iki 2005 m. birželio 30 d. buvo nustatyta sunki ar vidutinė negalia, arba vaikams, kuriems iki 2018 m. gruodžio 31 d. buvo nustatytas sunkus arba vidutinis neįgalumo lygis, iki jiems nustatytos negalios termino pabaigos skiriamos ir mokamos netaikant reikalavimo nustatyti specialųjį nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikį:

Bazinis dydis

 

 Priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinė kompensacija, Eur

vidutinis neįgalumo lygis

sunkus neįgalumo lygis

0,5

73,50

 

1,00

 

147

Slaugos išlaidų tikslinės kompensacijos vaikams, kuriems iki 2005 m. birželio 30 d. buvo nustatyta visiška negalia, iki jiems nustatyto visiškos negalios termino pabaigos skiriamos ir mokamos netaikant reikalavimo nustatyti specialųjį nuolatinės slaugos poreikį:

Bazinis dydis*

Slaugos išlaidų  tikslinė kompensacija, Eur

visiška negalia

2,5

367,50

  *tikslinių kompensacijų bazinis dydis yra 147 eurų.

Teisė gauti tikslinę kompensaciją iki negalios, kuri buvo nustatyta iki 2005 m. birželio 30 d., arba specialiojo nuolatinės slaugos ar priežiūros (pagalbos) poreikio, kuris buvo nustatytas iki 2018 m. gruodžio 31 d., termino pabaigos išsaugoma šiems asmenims:

 • neįgaliesiems, kuriems nustatytos negalios priežastis „nuo vaikystės“;
 • neįgaliesiems, pripažintiems tokiais iki dienos (įskaitytinai), kurią jiems sukako 24 metai, taip pat asmenims, kurie dėl ligos ar traumos, atsiradusios, iki jiems sukako 24 metai, padarinių neįgaliais pripažinti po 24 metų sukakties dienos, tačiau ne vėliau kaip iki dienos (įskaitytinai), kurią jiems sukako 26 metai;
 • 60 procentų ir daugiau darbingumo netekusiems asmenims, kuriems specialusis nuolatinės slaugos arba nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis nustatytas iki 2018 m. gruodžio 31 d. galiojusia tvarka;
 • senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims, kuriems specialusis nuolatinės slaugos arba nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis nustatytas iki 2018 m. gruodžio 31 d. galiojusia tvarka.

Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos (SPIS) svetainėje www.spis.lt.  galima užsisakyti socialinės paramos paslaugą:

 • slaugos ir priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinę kompensaciją

Mirus tikslinės kompensacijos gavėjui, jau apskaičiuotas, bet negautas kompensacijas galės paveldėti mirusiojo įpėdiniai.

Įsidėmėtina tai, kad tikslinė kompensacija bus skiriama ne daugiau kaip už 6 mėnesius iki prašymo ją skirti gavimo savivaldybės administracijoje dienos.

 

 Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:

 1. prašymas (prašymo forma: SP-6);
 2. asmens, turinčio teisę gauti priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinę kompensaciją, asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
 3. dokumentas, patvirtinantis ar suteikiantis teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, jeigu prašoma skirti priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinę kompensaciją Europos Sąjungos valstybės narės, išskyrus Lietuvos Respubliką, ar Europos ekonominės erdvės susitarimą sudariusios valstybės piliečiui ar jo šeimos nariui;
 4. Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimas gyventi Europos Sąjungoje, jeigu prašoma skirti priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinę kompensaciją nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenančiam užsieniečiui;
 5. jeigu prašymą ir dokumentus teikia įgaliotas asmuo – įgaliojimas ir įgaliotojo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
 6. jeigu prašymą skirti priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinę kompensaciją nepilnamečiam asmeniui pateikia vienas iš jo tėvų (įtėvių) – dokumentai, patvirtinantys tėvystės (motinystės) ryšius, jeigu duomenų apie tai nėra valstybės ir žinybiniuose registruose arba valstybės informacinėse sistemose ir tėvo (įtėvio) asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
 7. dokumentai apie globos (rūpybos) nustatymą ir asmens paskyrimą globėju (rūpintoju);
 8. pažyma apie asmens, kuriam prašoma skirti priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinę kompensaciją, deklaruotą gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje arba įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, jeigu duomenų apie tai nėra valstybės ir žinybiniuose registruose arba valstybės informacinėse sistemose;
 9. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos išduota neįgalumo lygio pažyma arba specialiųjų poreikių nustatymo pažyma, jeigu duomenų apie tai nėra valstybės ir žinybiniuose registruose arba valstybės informacinėse sistemose;
 10. jeigu asmuo pripažintas invalidu iki 2005-07-01 – pensiją mokančiai įstaigai Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos asmens sveikatos priežiūros įstaigų gydytojų konsultacinės komisijos išduota vaiko invalidumo pažyma arba Valstybinės medicininės socialinės ekspertizės komisijos išduotas invalidumo pažymėjimas, jeigu duomenų apie tai nėra valstybės ir žinybiniuose registruose arba valstybės informacinėse sistemose;
 11. stacionarios auklėjimo įstaigos išduota pažyma apie tai, kokį valstybės ir (ar) savivaldybės išlaikymą (maistą, nakvynę ir (ar) aprangą) asmuo gauna;
 12. stacionarios socialinės globos įstaigos išduota pažyma apie tai, iš kokių lėšų apmokamos asmeniui teikiamos ilgalaikės socialinės globos paslaugos;
 13. stacionarios slaugos įstaigos išduota pažyma apie tai, iš kokių lėšų stacionarioje slaugos įstaigoje slaugomam asmeniui teikiamos slaugos palaikomojo gydymo, socialinės paslaugos bei patarnavimai; 14. banko atsiskaitomosios sąskaitos rekvizitai.

* Pareiškėjui dokumentų pateikti nereikia, jeigu reikalingi duomenys gaunami iš valstybės ir žinybinių registrų arba valstybės informacinių sistemų.

Daugiau informacijos rasite:

Detalesnę informaciją galite gauti Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriuje, adresu: L. Petravičiaus a.2, Naujoji Akmenė, I a.:

Vardas, pavardė

Pareigos

Kabinetas

Telefonas

Elektroninis paštas

Daina Galminienė

Piniginės paramos poskyrio socialinių išmokų specialistė

115

(8 425) 59 739

daina.galminiene@akmene.lt

 

Atgal