Akmenės rajono savivaldybės interneto svetainės privatumo politika
 • Bendrosios nuostatos

Akmenės rajono savivaldybės administracija (toliau - Administracija) gerbia visų savo interneto svetainės https://www.akmene.lt (toliau - Svetainė) lankytojų teisę į privatumą ir įsipareigoja užtikrinti jų asmens duomenų apsaugą bei jų, kaip duomenų subjektų, teisių užtikrinimą.

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes laikomės 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, nuostatų.

 • Duomenų valdytojas

Savivaldybės svetainės lankytojų asmens duomenų valdytojas yra Akmenės rajono savivaldybės administracija (toliau – Administracija), kodas Juridinių asmenų registre 188719391,  L. Petravičiaus a. 2,  LT-85132 Naujoji Akmenė, tel. (8 425) 57 133, info@akmene.lt.

 • Sąvokos

Asmens duomenys - bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.

Duomenų subjektas - fizinis asmuo - Svetainės lankytojas, kurio asmens duomenys yra renkami Administracijos.

Duomenų subjekto sutikimas - bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais, kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys.

Duomenų tvarkymas - bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.

Duomenų tvarkytojas - fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri Duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis.

Slapukas (angl. cookie) - nedidelė tekstinės informacijos dalelė, kuri automatiškai sukuriama naršant Svetainėje ir yra saugoma Jūsų kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje.

Tiesioginė rinkodara - veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims Paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų Paslaugų.

 • Duomenų tvarkymo tikslai ir teisinis pagrindas

Asmens duomenis, surinktus Savivaldybės svetainėje vykdomų apklausų ir balsavimų metu, konsultuojantis su visuomene ir siekiant išaiškinti visuomenės nuomones prieš priimant administracinius ir kitus Akmenės rajono savivaldybės, kaip viešojo administravimo subjekto, sprendimus, tvarkome remdamiesi Jūsų sutikimu tiesioginės rinkodaros tikslais.

Asmens duomenis, kai identifikuojate save Savivaldybės svetainėje, pateikdami užklausas, pastabas ar pasiūlymus, tvarkome viešojo administravimo tikslu, siekdami užtikrinti kokybišką asmenų aptarnavimą.

 • Duomenų rinkimas ir naudojimas

Administracija renka ir toliau tvarko Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs patys pateikiate, registruodamiesi ir (ar) užsakydami Paslaugas Svetainėje: vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, el. pašto adresas, telefono nr., duomenys, susiję su Paslaugų teikimu, pvz., Paslauga ir jos užsakymo detalės, sąskaitų numeriai, sąskaitų išrašymas, mokėjimų detalės, informacija apie sutikimą ir nesutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais, slaptažodžiai, bet kokie kiti duomenys, kuriuos Jūs pateikiate papildomai savo iniciatyva, registruodamiesi ir (ar) užsakydami, valdydami Paslaugas.

Jūsų asmens duomenys yra saugomi Administracijos bei Jūsų bendradarbiavimo laikotarpiu (paslaugų teikimo metu) ir 10 (dešimt) metų nuo šio laikotarpio pabaigos.

Administracija renka ir toliau tvarko šiuos Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs netiesiogiai pateikiate, registruodamiesi ir (ar) užsakydami Paslaugas Svetainėje, t.y. šie duomenys yra automatiškai surenkami iš Jūsų naudojamų kompiuterių ir (ar) mobiliųjų įrenginių, Jums prisijungus prie Svetainės: prisijungimų IP adresai ir laikai, vartotojo naudojama naršyklė ir jos versija, žiniatinklio svetainės, kuriose lankėtės prieš patekdami į mūsų Svetainę, duomenys apie Paslaugų naudojimą, pvz., duomenys, surinkti naudojant slapukus ir panašias technologijas, susijusias su naršymu internete ir pan.

Jūsų asmens duomenys yra saugomi Administracijos bei Jūsų bendradarbiavimo laikotarpiu (Paslaugų teikimo metu) ir priklausomai nuo duomenų, iki vienerių metų nuo šio laikotarpio pabaigos. Šie duomenys gali būti saugomi ilgesnį laiką, jei yra kitų teisinių pagrindų tokiam saugojimo laikotarpiui.

 • Duomenų saugojimo terminai

Jūsų asmens duomenų nesaugome ilgiau, nei tai būtina atitinkamiems duomenų tvarkymo tikslams pasiekti.

 • Duomenų teikimas

Administracijos darbuotojų prieiga prie Jūsų asmens duomenų suteikiama tik esant būtinybei įgyvendinti savo pareigas ir tik darbuotojui įsipareigojus laikytis konfidencialumo reikalavimo.

Administracija gali pateikti Jūsų asmens duomenis: duomenų tvarkytojams, kurie Administracijai teikia paslaugas ir tvarko Jūsų asmens duomenis Administracijos vardu ir Administracijos ar Jūsų naudai, teisėsaugos institucijoms, kuomet tam yra teisinis pagrindas, kitiems tretiesiems asmenims su Jūsų sutikimu.

Mes pasitelkiame tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie užtikrina, kad tinkamos techninės ir organizacinės priemonės būtų įgyvendintos tokiu būdu, kad duomenų tvarkymas atitiktų Reglamento reikalavimus ir būtų užtikrinta Jūsų, kaip duomenų subjektų, teisių apsauga.

Pažymime, kad aukščiau nurodyti duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus.

Duomenų tvarkytojas negali pasitelkti kito duomenų tvarkytojo be išankstinio konkretaus arba bendro rašytinio Administracijos (duomenų valdytojo) leidimo.

Jūsų asmens duomenys taip pat gali būti teikiami, atsakant į oficialius valstybės institucijų bei teismo prašymus, tačiau tik įsitikinus šių prašymų teisėtumu.

 • Slapukai

Kokius slapukus naudojame ir jų valdymas yra aprašytas Slapukų nustatymų puslapyje.

 • Nuorodos svetainėje

Svetainėje pateikiamos nuorodos į trečiųjų šalių interneto svetaines, į teisės aktus, taip pat nuorodos į socialinius tinklus (galimybė dalintis Svetainės turiniu socialiniuose tinkluose Facebook). Pažymėtina, kad trečiųjų šalių svetainėms, kurių nuorodos pateikiamos Svetainėje, yra taikomos šių svetainių privatumo politikos ir Administracija neprisiima atsakomybės už šių svetainių pateiktos informacijos turinį, jų veiklą bei jų privatumo politikų nuostatas

 • Duomenų subjektų teisės

Teisė gauti informaciją. Turite teisę gauti informaciją apie su Jumis susijusius asmens duomenis, kuriuos pateikėte naudodamiesi Savivaldybės svetaine.

Teisė reikalauti ištaisyti duomenis. Turite teisę reikalauti, kad  Jūsų asmens duomenys būtų nedelsiant ištaisyti, jeigu pastebėjote netikslumų.

Teisė apriboti duomenų tvarkymą. Turite teisę reikalauti, kad Jūsų asmens duomenų tvarkymas būtų apribotas tam tikram laikotarpiui, kai abejojate Jūsų asmens duomenų tikslumu ar įtariate, kad duomenys tvarkomi neteisėtai ir tuo atveju, jei duomenys nebereikalingi Administracijos siekiamiems tikslams, tačiau Jūs reikalaujate duomenų, kad galėtumėte apginti savo teises.

Teisė į duomenų perkeliamumą. Turite teisę gauti savo pateiktus asmens duomenis struktūrizuotu, bendruoju, elektroniniu formatu ir perduoti šiuos duomenis kitam duomenų valdytojui.

Teisė atšaukti sutikimą. Savo sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis galite bet kada atšaukti. Atšaukus sutikimą,  duomenys nebebus naudojami tuo tikslu, kuriam sutikimas buvo duotas. Tačiau tai neturės įtakos duomenų apdorojimui, anksčiau atliktam pagal Jūsų sutikimą, galiojimo.

 • Prašymų pateikimo tvarka ir apskundimas

Norėdami pasinaudoti Duomenų subjekto teisėmis, galite pateikti rašytinį prašymą. Prašymas turi būti įskaitomas, asmens pasirašytas, prašyme turi būti nurodyta: asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, duomenys ryšiui palaikyti ir informacija apie tai, kokią iš aukščiau nurodytų teisių ir kokia apimtimi pageidauja įgyvendinti.

Jeigu manote, kad Jūsų asmens duomenys tvarkomi pažeidžiant Jūsų teises arba norite gauti daugiau informacijos apie savo duomenų tvarkymą, galite kreiptis į Administracijos duomenų apsaugos pareigūną: Iloną Lapkuvienę,  el.p. ilona.lapkuviene@akmene.lt .

Jeigu nesutinkate su Administracijos ar Duomenų apsaugos pareigūno atsakymu/nuomone, galite kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, L.Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, el. p. ada@ada.lt .

 

Atgal