Paslaugos vaikui ir šeimai

KUR GALIMA KREIPTIS, JEI VAIKAS VARTOJA PSICHOAKTYVIĄSIAS MEDŽIAGAS

 

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖJE TEIKIAMŲ ŠVIETIMO PAGALBOS, SOCIALINIŲ IR SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ VAIKUI IR JO ŠEIMAI SĄRAŠAS

Paslauga 
(pavadinimas, trumpas apibūdinimas, trukmė, cikliškumas ir t. t.)

Paslaugos teikėjas, adresas, kontaktai, darbo laikas

Paslaugos gavėjai

Paslauga asmeniui ir (ar) grupei asmenų

Paslaugos teikimo vieta

Paslaugos užsakymas, kaina

Mokymosi sunkumų, raidos ypatumų bei sutrikimų įvertinimas. Nustatyti vaiko asmenybės ir ugdymosi problemas, įvertinti specialiuosius ugdymosi poreikius, nustatyti lygį, skirti specialųjį ugdymą.

Akmenės rajono savivaldybės pedagoginė psichologinė tarnyba
Respublikos g. 22, Naujoji Akmenė
Tel. 8 425 52399,  8 61955274
ppt@akmene.lt
www.akmenesppt.lt
Darbo laikas
I-IV 8.00-17.00
 V 8.00-15.45

Akmenės rajono savivaldybės pedagoginė psichologinė tarnyba
Respublikos g. 22, Naujoji Akmenė
Tel. 8 425 52399,  8 61955274
ppt@akmene.lt
www.akmenesppt.lt
Darbo laikas
I-IV 8.00-17.00
 V 8.00-15.45

Vaikai

Asmeniui

Tarnybos patalpose ar ugdymo įstaigoje

Kreipiasi ugdymo įstaigos ar tėvai
Nemokama paslauga

Psichologinės, socialinės pedagoginės, švietimo informacinės pagalbos teikimas. Specialiosios pedagoginės pagalbos specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems asmenims teikimas.

Vaikai

Asmeniui

Tarnybos patalpose

Kreipiasi ugdymo įstaigos ar tėvai
Nemokama paslauga

Psichologinės pagalbos mokytojams ar kitiems švietimo įstaigos darbuotojams, smurtavusiems ar smurtą patyrusiems švietimo įstaigoje teikimas.

Ugdymo įstaigų darbuotojai

Asmeniui

Tarnybos patalpose

Kreipiasi pats asmuo Nemokama paslauga

Konsultavimas. Vaikų, jų tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų, specialistų konsultavimas specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo, ugdymo organizavimo, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų prevencijos bei jų sprendimo klausimais.

Vaikai, tėvai, pedagogai

Asmeniui, grupei

Tarnybos patalpose arba ugdymo įstaigose

Kreipiasi vaikai, tėvai, pedagogai
Nemokama paslauga

Švietimas bei metodinės pagalbos teikimas. Organizuojamos paskaitos, seminarai, praktiniai užsiėmimai  specialiųjų pedagoginių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų sprendimo klausimais.

Vaikai, tėvai, pedagogai

Grupei

Tarnybos patalpose arba ugdymo įstaigose

Kreipiasi tėvai, ugdymo įstaigos

Bendravimo su vaikais tobulinimo kursų organizavimas ir vedimas. Kursų tikslas – suteikti tėvams žinių apie pozityvią tėvystę, stiprinti jų socialinius ir bendravimo su vaikais įgūdžius.

Tėvai, kuriems kursai paskirti teismo ar ne teismo tvarka

Grupei

Tarnybos patalpose

Kreipiasi tėvai
Paslauga nemokama

Socialinių įgūdžių formavimo grupė. Grupė skirta vaikams, stokojantiems socialinių įgūdžių bei patiriantiems sunkumų mokykloje.

Vaikai

Grupei

Tarnybos patalpose

Kreipiasi tėvai, mokytojai
Paslauga nemokama

Praktiniai užsiėmimai „Kaip kalbėtis su vaiku, spręsti problemas, suprasti save“.

Tėvai

Grupei

Tarnybos patalpose

Kreipiasi tėvai, mokytojai
Paslauga nemokama

Akmenės rajono paramos šeimai centras yra mišrių bendruomeninių socialinių paslaugų įstaiga, kurioje veikia šie padaliniai: Vaiko globos padalinys,  Bendruomeniniai vaikų globos namai, veikiantys  šeimyniniu principu,  Pagalbos šeimai padalinys, Globos centras, Krizių centras, Vaikų dienos centras. Įstaigoje teikiamos bendrosios ir specialiosios, stacionarios ir nestacionarios socialinės globos, paramos šeimai ir bendruomenei paslaugos.

Akmenės rajono paramos šeimai
centras
Dvaro g.15, Agluonų kaimas, Akmenės rajonas
Tel. (8 425) 59184
info@akmenesvaikai.lt
www.akmenesvaikai.lt
Darbo laikas:
I-IV   8.00-16.45
V       8.00-15.30

       

Pagalbos šeimai padalinys

Teikiamos socialinės priežiūros paslaugos socialinę riziką patiriančioms šeimoms.

Socialinės riziką patiriančios šeimos

Asmeniui, šeimai.

Akmenės rajono seniūnijos, kuriose dirba socialiniai darbuotojai, dirbantys su šeimomis.

Paslaugos teikimą inicijuoja  Valstybės vaiko teisių  apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritorinis skyrius, Savivaldybės administracija, seniūnijos, socialinių paslaugų įstaigos, kitos pagalbą vaikams ir šeimoms teikiančios įstaigos ar kitos įstaigos, organizacijos, šeima.

Paslauga nemokama

Globos centras.

Teikiamos globėjų (rūpintojų), globėjų giminaičių, budinčių globotojų,  įtėvių, fizinių asmenų, priimančių vaiką laikinai svečiuotis,  paieška, rengimas, atranka, konsultavimas ir pagalba jiems.

Vykdomi įvadiniai, specializuoti, artimiems giminaičiams ir tęstiniai mokymai pagal GIMK  (globėjų ir įtėvių mokymo ir konsultavimo) programas globėjams (rūpintojams) ir įtėviams.

Įvadiniai mokymai trunka 7 savaites, vieno susitikimo trukmė 3 val.

Specializuoti mokymai trunka 6 savaites, vieno susitikimo trukmė 3 val.

Mokymai artimiesiems giminaičiams trunka 6 savaites, vieno susitikimo trukmė 3 val.

Tęstiniai mokymai trunka – tris kartus į metus, vieno susitikimo trukmė 3 val.

Būsimi ir esami globėjai (rūpintojai), globėjai giminaičiai, budintys globotojai, įtėviai ir fiziniai asmenys, priimantys vaiką laikinai svečiuotis.

Akmenės rajono savivaldybėje gyvenančios šeimos

Asmeniui ir grupei asmenų

Akmenės rajono paramos šeimai centras, paslaugos gavėjų namai.

Dėl teikiamų paslaugų nukreipia Akmenės rajono savivaldybės administracija, dėl konsultacijų klientai gali kreiptys patys.
Nemokama paslauga

Bendruomeniniai vaikų globos namai.

Trumpalaikė ir ilgalaikė socialinė globa (rūpyba)

Teikiamos globos (rūpybos), ugdymo ir socialinės paslaugos tėvų globos netekusiems vaikams nuo gimimo iki 18 metų, kuriems nustatyta laikinoji ar nuolatinė globa (rūpyba), arba centre laikinai apgyvendintiems vaikams tol, kol bus išspręstas jų grąžinimo tėvams arba globos (rūpybos) nustatymo klausimas. Bendruomeniniai vaikų globos namai veikia šeimyniniu principu.

Akmenės rajono paramos šeimai
centras
Stadiono g. 11-19, Akmenė
Tel. (8 425) 59184
info@akmenesvaikai.lt
www.akmenesvaikai.lt
Darbo laikas:
24 val.

Tėvų globos netekę vaikai

Asmeniui

Akmenės rajono paramos šeimai centro

Bendruomeniniai vaikų globos namai.


Paslauga nemokama

Krizių centras.

Intensyvi krizių įveikimo pagalba

Teikiamos paslaugos krizinėje situacijoje esantiems asmenims ir jų vaikams, deklaravusiems gyvenamąją vietą ir (ar) faktiškai gyvenantiems Akmenės rajone, kuriems nustatytas intensyvios krizių įveikimo pagalbos Krizių centre paslaugų poreikis.  Paslaugos gavėjams teikiamos socialinės paslaugos ir kita socialinė pagalba krizių atvejais ar dėl šeimoje iškilusių problemų, dėl kurių atsiranda grėsmė asmens sveikatai ar gyvybei.

Akmenės rajono paramos šeimai
centras
Dvaro g.15, Agluonų kaimas, Akmenės rajonas
Tel. (8 425) 59184
info@akmenesvaikai.lt
www.akmenesvaikai.lt
Darbo laikas:
24 val.

Socialinę riziką patiriančios šeimos, turinčios nepilnamečių vaikų; vaikai, kartu su vienu iš tėvų arba kitu vaiko atstovu, kuriems nustatyta laikinoji priežiūra socialinių paslaugų įstaigoje; asmenys, kurie augina nepilnamečius vaikus, nukentėję nuo smurto; asmenys, turintys vaikų

Asmeniui, šeimai.

Akmenės rajono paramos šeimai centras

Paslaugos teikimą inicijuoja  Valstybės vaiko teisių  apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritorinis skyrius, Savivaldybės administracija, seniūnijos, socialinių paslaugų įstaigos, kitos pagalbą vaikams ir šeimoms teikiančios įstaigos ar kitos įstaigos, organizacijos, šeima.
Paslauga mokama

Vaikų dienos centras

Vaikų dienos socialinė priežiūra

Teikiamos socialinių ir gyvenimo įgūdžių ugdymo, sociokultūrinės ir kitos su vaiko ugdymu, jo integracija į šeimą, visuomenę susijusios paslaugos (socialinių, higienos įpročių formavimas, meninis ugdymas, kultūrinė veikla, pagalba ruošiant pamokas ir kt.); teikiama pavėžėjimo paslauga, organizuojamas užimtumas, maitinimas, psichologinė pagalba, kitos individualios socialinės paslaugos, atsižvelgiant į vaiko poreikius.

Akmenės rajono paramos šeimai
centras
Dvaro g. 15, Agluonų kaimas, Akmenės rajonas
Tel. +370 425 59184,

Padalinio tel. +370 607 99091
info@akmenesvaikai.lt
www.akmenesvaikai.lt
Darbo laikas:
II-V 13.00-18.00

Vaikai

Grupei

Akmenės rajono paramos šeimai centras

Kreipiasi vaiko tėvai, gali būti skiriama Atvejo vadybos proceso metu, gali būti skiriama kaip minimalios priežiūros priemonės VGK komisijoje.

 Paslauga nemokama

Dienos socialinės globos neįgaliesiems centras

Dienos socialinė globa

Teikiama kvalifikuota ir efektyvi dienos socialinė globa suaugusiems asmenims su proto ir (ar) kompleksine negalia bei senyvo amžiaus asmenims.

Akmenės rajono paramos šeimai
centras
Dvaro g. 15, Agluonų kaimas, Akmenės rajonas
Tel. +370 425 59184,

Padalinio tel. +370 607 98893
info@akmenesvaikai.lt
www.akmenesvaikai.lt

Darbo laikas:

I-V 10.00-15.00

Suaugę asmenys su proto ir (ar) kompleksine negalia bei senyvo amžiaus asmenys

Grupei

Akmenės rajono paramos šeimai centras

Dėl teikiamų paslaugų kreiptis į gyvenamosios vietos seniūniją.

Paslauga mokama

Kompleksinių paslaugų šeimai teikimo projektas „Kompleksinės paslaugos (KOPA)“

Akmenės rajono paramos šeimai centras atlieka Bendruomeninių šeimos namų funkcijas, kurias sudaro: kompleksinių paslaugų šeimai organizavimas ir koordinavimas; asmenų (šeimų), bendruomenės informavimas ir konsultavimas apie teikiamas kompleksines paslaugas šeimai; tikslinių grupių informavimas apie kitas aktualias savivaldybės teritorijoje teikiamas socialines paslaugas, vykdomas programas ir (ar) kitą socialinę paramą; bendruomenės įtraukimas į pagalbos asmenims (šeimoms) organizavimą ir (ar) teikimą; tarpinstitucinio bendradarbiavimo (socialinio darbo mikrolygmeniu, mezolygmeniu ir makrolygmeniu) plėtra; informacijos apie vykdomą veiklą viešinimas.

Šeimos

Asmeniui, grupei

Projekto koordinatorė

Rūta Stančikienė

Akmenės rajono paramos šeimai centras

Į projekto koordinatorę šeimos ir asmenys gali kreiptis patys arba būti nukreipti kitų asmenų ir (ar) institucijų. 

Paslauga nemokama

Ankstyvosios intervencijos programa

Tikslas – siekti kuo anksčiau nustatyti ir motyvuoti vaikus atsisakyti žalingų įpročių, laiku suteikti kompleksinę psichologinę, medicininę ar kitą pagalbą vaikui ir šeimai.

Ankstyvosios intervencijos programos uždaviniai:

Motyvuoti vaiką atsisakyti alkoholio ir (ar) narkotikų vartojimo; suteikti žinių apie alkoholio ir narkotikų keliamą žalą; keisti vaikų požiūrį į savo elgesį ir įpročius (alkoholio ir (ar) narkotikų vartojimą).

Pasibaigus Ankstyvosios intervencijos programai, dalyviams išduodami pažymėjimai.

Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
V. Kudirkos g. 27, Naujoji Akmenė
Tel.(8 663) 13514, (8 683) 04112
Darbo laikas:
I-IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45
Pietų pertrauka 12.00-12.45
info@akmenesvsb.lt
http://www.akmenesvsb.lt

Asmenys nuo 12 iki 18 m., savanoriškai pateikę prašymą arba tikslingai nukreipti pareigūno, teismo ar savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijos.

Asmeniui, grupei asmenų 
(4–12 asm.)

Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biure

Paslaugos teikimo laikas nustatomas pagal susitarimą užsiregistravus  telefonu. Nemokama paslauga

„Šeimos sveikatos akademija“

Tikslas – suteikti žinių, padėti palaikyti šeimos gerą psichinę ir fizinę sveikatą įvairiais gyvenimo laikotarpiais. Paskaitos: „Nėščiųjų ir kūdikių burnos higiena“, „Vaikų infekciniai susirgimai. Skiepų kalendorius“, „Saugios kūdikių ir vaikų aplinkos kūrimas. Pirmoji pagalba kūdikiui ir vaikui“, „Žindymo privalumai, nėščiosios ir maitinančios moters krūtų priežiūra, natūralaus maitinimo įgūdžiai ir naujagimio bei kūdikio priežiūra“, „Pasiruošimas gimdymui, sąmoningas laukimas“, „Emocijos ir jausmai nėštumo metu bei po jo“.

Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
V. Kudirkos g. 27, Naujoji Akmenė
 Tel. (8 690) 54181
Darbo laikas:
I-IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45
Pietų pertrauka 12.00-12.45
info@akmenesvsb.lt
http://www.akmenesvsb.lt

Būsimiems ir esamiems tėvams

Grupei asmenų
(5-15 asm.)

Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biure

Paslaugos nemokamos, būtina registracija telefonu ar atvykus į visuomenės sveikatos biurą

Fizinio aktyvumo užsiėmimai

 Jogos užsiėmimai;

Sveikatą stiprinančios mankštos

Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
V. Kudirkos g. 27, Naujoji Akmenė
Tel.(8 663) 13514, (8 683) 04112
Darbo laikas:
I-IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45
Pietų pertrauka 12.00-12.45
info@akmenesvsb.lt
http://www.akmenesvsb.lt

Akmenės rajono gyventojai

Grupei asmenų (5-15 asm.)

Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro konferencijų salėje,  Naujosios Akmenės miesto stadione

Užsiėmimai  nemokami

Priklausomybių konsultanto paslauga

Asmeniui turinčiam priklausomybę; šeimos nariams, gyvenantiems šeimos nariams, gyvenantiems su priklausomybę turinčiu asmeniu.

Priklausomybių konsultantas padės:

Atpažinti priklausomybę ir su ja susijusias problemas.

Motyvuos keisti žalingus alkoholio vartojimo įpročius.

Padės rasti įstaigas, kuriose galima gauti gydymą ir pagalbą.

Būtina išankstinė registracija: Priklausomybių konsultantė Loreta Bartčenka
Darbo laikas:
I-V nuo 8.00 – 17.00 val.
Tel. (8 671) 57922

El.p.  bratcenkaloreta@gmail.com

Akmenės rajono gyventojai

Individualios konsultacijos

 

Paslaugos teikiamos anonimiškai, kontaktiniu būdu,  nuotoliniu būdu, nemokamai

Jaunimui palankios sveikatos priežiūros paslaugos.

Tikslas – teikti kokybiškas ir prieinamas sveikatos priežiūros paslaugas jaunimui bei paskatinti jaunus žmones rinktis sveikesnį gyvenimo būdą.

Teikiamos konfidencialios paslaugos (individualios ir grupinės konsultacijos), padedančios stiprinti jaunimo psichinę ir fizinę sveikatą. Organizuojami sveiko gyvenimo būdą skatinantys renginiai ir mokymai jaunimui.

Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
V. Kudirkos g. 27, Naujoji Akmenė
Tel  (8 683) 04112

Darbo laikas:
I  8.00-17.00 val.
III 8.00 – 14.30 val.

V 8.00-14.45 val.
Pietų pertrauka 12.00-12.45 val.

El. p. jpsppkoordinatorius@gmail.com

Facebook „Akmenės jaunimas sveikiau“
http://www.akmenesrvsb.lt

Akmenės rajono jaunimui nuo 14 – 29 m.

Individualios ir grupinės konsultacijos

 

Paslaugos teikiamos konfidencialiai, kontaktiniu ir nuotoliniu būdu, nemokamai

Transporto paslauga

Akmenės rajono socialinių paslaugų namai
Respublikos g.28, Naujoji Akmenė,
Tel./fak.: (8 425)56125
mob.8 674 56510
Darbo laikas:
I-IV  8.00-17.00
V     8.00-15.45
Pietų pertrauka 12.00-12.45
info@akmenespn.lt
www.akmenespn.lt

Vaikai su negalia, suaugę asmenys su negalia, senyvo amžiaus asmenys su negalia, kiti asmenys dėl objektyvių priežasčių.

Asmeniui, grupei

 

Paslauga 2 kartus per metus teikiama nemokamai (atsižvelgiant į asmens (šeimos) vidutines pajamas)

Akmenės rajono neįgaliųjų aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis

Negalią turintys asmenys (įskaitant ir negalią turintys vaikai), pensinio amžiaus asmenys

Asmeniui

Akmenės rajono socialinių paslaugų namai

Kreiptis gali patys asmenys arba jų artimieji, socialiniai darbuotojai.
Paslauga iš dalies mokama.

Asmens higienos ir priežiūros  (pirtis, dušas) paslauga

Vaikai su negalia ir jų šeimos, suaugę asmenys ir jų šeimos, senyvo amžiaus asmenys, socialinės rizikos asmenys ir jų šeimos, socialinės rizikos asmenys ir jų šeimos, kiti asmenys ir šeimos.

Asmeniui

Akmenės rajono socialinių paslaugų namų pirtis

Paslauga mokama.
Nemokamai – pagal seniūnijų teikiamus socialinės rizikos asmenų sąrašus, vieną kartą per mėnesį.

Bendrosios socialinės paslaugos. Sociakultūrinė veikla

Neįgaliųjų dienos centras
Nepriklausomybės al. 15A, Naujoji Akmenė
Darbo laikas:
I-IV  13.00-17.00
V     13.00-15.45

Negalią turintys asmenys

Asmeniui

Akmenės rajono socialinių paslaugų namų neįgaliųjų dienos centras

Paslauga nemokama

Dienos socialinės priežiūros, laisvalaikio užimtumo, socialinių įgūdžių ugdymo paslaugos

Socialinę atskirtį patiriančių šeimų vaikams. Vyksta pamokų ruoša, socialinių  įgūdžių ugdymas, emocinių kompetencijų stiprinimas ir vasaros poilsio organizavimas.

Vaikų dienos centrą lankančių vaikų tėvams teikiamos šios paslaugos: konsultavimas, informavimas, tarpininkavimas.

VšĮ Ventos Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijos vaikų dienos centras

Ventos g. 32B, Venta, LT-85316,
8 675 83865, arba 8 675 15306
daiva.sliauteryte@gmail.com
Darbo laikas:

 I – IV 12:00  -17:00

V – 12:00 – 16:00

I – IV – 14.00 – 17.00 (priimami interesantai pagal poreikį, būtina išankstinė registracija arba konsultacija telefonu)

6-18 metų dienos centrą lankantys vaikai iš socialiai remtinų bei socialinių, psichologinių ir kitokių problemų turinčių šeimų ir jų tėvai

Asmeniui, grupei

Vaikų dienos centro patalpose

Kreipiasi vaiko tėvai, gali būti skiriama Atvejo vadybos proceso metu. Paslauga nemokama.

Individualios konsultacijos

socialinio pedagogo, socialinio darbuotojo. Psichologo (pagal poreikį). 

 Vaikai, tėvai

 Asmeniui

 VDC patalpose

 Nemokama paslauga

Nemokamas maitinimas

Vaikai lankantys dienos centrą

Vaikai

Įstaigos patalpose

Nemokama paslauga

Informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas

reikalingos informacijos apie socialinę pagalbą suteikimas asmeniui (šeimai); socialinio darbuotojo teikiama paslauga.

 

Vaikai lankantys dienos centrą

Asmeniui, grupei,  vaikų, teisėti vaikų atstovai

Įstaigos patalpose

Kreipiasi  įstaigos ir tėvai

Nemokama paslauga

Mokymai tėvams ir kt. suinteresuotiems asmenims pagal programą  „Pozityvus auklėjimas kiekvieną dieną“ (PAKD)

 

Akmenės rajono savivaldybėje gyvenančios šeimos 

Grupei

 VDC patalpose arba vykstama į vietą, susidarius (8-15 žmonių grupei)

Kreipiasi suinteresuoti asmenys savarankiškai arba nukreipiami soc. darbuotojų ar kitų specialistų
Nemokama paslauga

Individualios konsultacijos

socialinio pedagogo, socialinio darbuotojo.

Vaikų dienos centras „Kelionė“
Parko g. 20, Kairiškių k., Papilės sen., Akmenės r.
Tel. 868672236, 860403182, 867671881
fondas.prieglostis@gmail.com
Darbo laikas:
I–IV, VI  12.00–19.00

Vaikai, tėvai

Asmeniui

VDC patalpose

Nemokama paslauga

Dienos socialinės priežiūros, laisvalaikio užimtumo, socialinių įgūdžių ugdymo paslaugos 

socialinės rizikos, socialiai remtinų bei socialinių, psichologinių ir kitokių problemų turinčių šeimų vaikams, bei kitiems kaimo ir aplinkinių kaimų vaikams.

Vaikai

Grupei

Centro patalpose

Nemokama paslauga

Informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas

reikalingos informacijos apie socialinę pagalbą suteikimas asmeniui (šeimai); socialinio darbuotojo teikiama paslauga,  kartu su asmeniu analizuojama asmens (šeimos) probleminė situacija ir ieškoma veiksmingų problemos sprendimo būdų (darbo su vaiku (pagalbos ir ugdymo) planų sudarymas, darbas su šeima pagal numatytą pagalbos poreikio planą.

Visuomeninės organizacijos „Gelbėkit vaikus“ Akmenės vaikų dienos centras „Aukim kartu“
Tel. 8 605 61976
martynas.grunevas@
savethechildren.org

Darbo laikas:
I -V  08.30-17.00 (nekontaktinės ir kontaktinės centro darbo valandos)

Vaikai lankantys dienos centrą

Asmeniui, grupei,  vaikų, teisėti vaikų atstovai

Įstaigos patalpose

Kreipiasi  įstaigos ir tėvai

Nemokama paslauga

Nemokamas maitinimas

Vaikai lankantys dienos centrą

Vaikai

Įstaigos patalpose

Nemokama paslauga

Materialinė parama pagal galimybes ir poreikį

(pavyzdžiui, mokymosi priemonės)

Visuomeninės organizacijos „Gelbėkit vaikus“ Akmenės vaikų dienos centras „Aukim kartu“
Tel. 8 60
5 61976
martynas.grunevas@
savethechildren.org

Darbo laikas:
I -V  08.30-17.00 (nekontaktinės ir kontaktinės centro darbo valandos)

Vaikai lankantys dienos centrą

Asmeniui, grupei

Įstaigos patalpose

Nemokama paslauga

Vaikų socialinių įgūdžių ugdymas

(bendravimo, stresinių situacijų valdymas, sprendimų priėmimo įgūdžių stiprinimas, atsakomybės už savo poelgius didinimas - praktiniai užsiėmimai).

Visuomeninės organizacijos „Gelbėkit vaikus“ Akmenės vaikų dienos centras „Aukim kartu“
Tel. 8 605 61976
martynas.grunevas@
savethechildren.org

Darbo laikas:
I -V  08.30-17.00 (nekontaktinės ir kontaktinės centro darbo valandos)

Vaikai lankantys dienos centrą

Asmeniui, grupei

Įstaigos patalpose

Nemokama paslauga

Pagalba ruošiant pamokas ir mokymosi problemų sprendimas

Konsultuojant VDC darbuotojai.

Visuomeninės organizacijos „Gelbėkit vaikus“ Akmenės vaikų dienos centras „Aukim kartu“
Tel. 8 605 61976
martynas.grunevas@
savethechildren.org

Darbo laikas:
I -V  08.30-17.00 (nekontaktinės ir kontaktinės centro darbo valandos)

Vaikai

Asmeniui, grupei

Įstaigos patalpose

Nemokama paslauga

Socialiai reikšmingo laisvalaikio ir užimtumo organizavimas

Liaudies amatų pagrindų mokymai, liaudies amatų vaikų ir jaunimo vasaros stovyklų organizavimas  dalyvavimas socialinėse akcijose, šventiniuose renginiuose ir kt.

Visuomeninės organizacijos „Gelbėkit vaikus“ Akmenės vaikų dienos centras „Aukim kartu“
Tel. 8 605 61976
martynas.grunevas@
savethechildren.org

Darbo laikas:
I -V  08.30-17.00 (nekontaktinės ir kontaktinės centro darbo valandos)

Vaikai lankantys dienos centrą

Asmeniui, grupei,teisėtiems vaikų atstovams

Įstaigos patalpose

Nemokama paslauga

Individualios konsultacijos

socialinio pedagogo, socialinio darbuotojo.

Vaikų dienos centras „Vaiko kelias“
Nepriklausomybės al. 20, Naujoji Akmenė
Tel. 867247469, 862056634, 864840504
fondas.prieglobstis@gmail.com
Darbo laikas:
II–VI   11.00–17.00

Vaikai, tėvai

Asmeniui

VDC patalpose

Nemokama paslauga

Vasaros stovyklos

Vaikai

Grupei

LPF Prieglobstis turimose patalpose- (Latvija, Troškūnai, Kairiškiai)

Nemokama paslauga

Dienos socialinės priežiūros, laisvalaikio užimtumo, socialinių įgūdžių ugdymo paslaugos 

socialinės rizikos, socialiai remtinų bei socialinių, psichologinių ir kitokių problemų turinčių šeimų vaikams.

Vaikai

Grupei

Centro patalpose

Nemokama paslauga

Individualios konsultacijos 

socialinio pedagogo, socialinio darbuotojo.

Laisvalaikio užimtumo, priklausomybių prevencijos, sveikos gyvensenos ugdymo, savanorystės skatinimo, saviraiškos realizavimo paslaugos

Grupiniai socializacijos, psichohigienos užsiėmimai, savipagalbos grupės 

skatinti elgesio sunkumų turinčių, nusikalsti linkusių paauglių socializaciją, stiprinant psichologinį atsparumą, diegiant prosocialias vertybes ir nuostatas

 Atviras jaunimo centras „NewStone“
Nepriklausomybės al. 20, Naujoji Akmenė
Tel. 867247469, 862056634, 864840504

fondas.prieglobstis@gmail.com
Darbo laikas:
 II-VI 15.00-20.00

Jaunuoliai nuo 14 iki 29 metų

 Asmeniui

AJS patalpose

 Nemokama paslauga

Atvira jaunimo erdvė bibliotekoje

Tai vieta, kur jaunimas gali ateiti ir tiesiog ramiai praleisti laiką, paskaityti knygą, pasikalbėti, ieškoti pagalbos ar gauti patarimų aktualiais ir rūpimais klausimais (funkcionalus konsultavimas).

 Akmenės rajono savivaldybės viešoji biblioteka
V. Kudirkos g. 9, Naujoji Akmenė
kristina.urnieziene@abiblioteka.lt
Darbo laikas:
 II-IV  13.00 – 17:00

Jaunimas nuo 14 iki 29 metų

Asmeniui, 

grupei

Akmenės rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje 2-ame aukšte

Paslaugos nemokamos

Gydytojo psichiatro konsultacija

I,II,IV,V 8.00-14.00

VI- 8.00-14.00

Psichologo konsultacija, psichodiagnostika

II,III,IV,V  8.00-15.00

VI- 8.00-14.00

Socialinio darbuotojo paslauga

I,II,IV,V  8.00-15.00

VI- 8.00-14.00

Psichikos sveikatos slaugytojo paslauga

I,II,IV,V  8.00-15.00

VI- 8.00-14.00

Viešosios įstaigos Akmenės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro
Psichikos sveikatos centras
Žemaitijos g. 6, Naujosios Akmenės m., Naujosios Akmenės miesto sen., Akmenės r. sav.
Tel. 8 425 57051

Visi asmenys, prisirašę prie Akmenės rajono pirmines sveikatos centro Psichikos sveikatos centro

Asmeniui, šeimai

Psichikos sveikatos centras, Žemaitijos g. 6, Naujoji Akmenė

Nemokama paslauga  (PSDF lėšos).

Jei pacientas nedraustas privalomuoju sveikatos draudimu ir paslauga nepriskiriama būtinajai pagalbai – apmokama pagal įstaigos vadovo patvirtintą kainyną.

Užsakoma registruojantis telefonu  8 425 57051,

atvykus į psichikos sveikatos centro registratūrą

Vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos paslaugos

specialistų komandos teikiamos licencijuojamos ambulatorinės ir(ar) stacionarinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos, užtikrinančios ankstyvą vaikų raidos sutrikimų nustatymą, ankstyvą kompleksinę pagalbą raidos sutrikimų ar jų rizikos veiksnių turintiems vaikams, jų tėvams ar kitiems vaiko atstovams (pagal įstatymą)

VšĮ Naujosios Akmenės ligoninė
Žemaitijos g. 6 Naujoji Akmenė
Tel. 860365305
Darbo laikas:
  I–V 8:00 – 15:30

 Vaikai iki 7 metų

Pagal sutrikimo pobūdį

Naujosios Akmenės ligoninė

Paslaugos teikiamos su vaikų ligų gydytojo, vaikų neurologo ar fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo siuntimu. Paslaugų  išlaidos apmokamos  VLK1 kartą per kalendorinius metus. Vaiko raida A - 20  lovadienių (vieno lovadienio bazinė kaina  39,97) Vaiko raida B – 40 lovadienių (vieno lovadienio bazinė kaina  47,15)

Gydytojo psichiatro pacientų priėmimo laikas:

I-V 8.00-16.00

Psichologo pacientų priėmimo laikas  konsultacijoms, psichodiagnostikai:

I-V  8.00-16.00

Socialinio darbuotojo paslauga

I-V  8.00-16.00

Psichikos sveikatos slaugytojo paslauga

I-V 8.00-16.00

UAB Akmenės sveikatos centro Psichikos sveikatos centras
Respublikos g. 1A, Naujoji  Akmenė m.,  Akmenės r. sav.
Tel. 8 425 59 619

Visi asmenys, prisirašę prie  UAB Akmenės sveikatos centro  Psichikos sveikatos centro

Asmeniui, šeimai

Psichikos sveikatos centras,  Respublikos g. 1A , Naujoji Akmenė

Nemokama paslauga  (PSDF lėšos).

Jei pacientas nedraustas privalomuoju sveikatos draudimu ir paslauga nepriskiriama būtinajai pagalbai – apmokama pagal įmonės kainyną.
Užsakoma registruojantis telefonu  
8 425 59 619
atvykus į psichikos sveikatos centro registratūrą,

Pastaba. Švietimo pagalba teikiama ir ugdymo įstaigoje, kurioje ugdomas vaikas. Dėl pagalbos teirautis pačioje įstaigoje.

Akmenės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė Andromeda Makselienė, (8 425)  59761, andromeda.makseliene@akmene.lt

Atgal