Paslaugos vaikui ir šeimai

KUR GALIMA KREIPTIS, JEI VAIKAS VARTOJA PSICHOAKTYVIĄSIAS MEDŽIAGAS

 

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖJE TEIKIAMŲ ŠVIETIMO PAGALBOS, SOCIALINIŲ IR SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ VAIKUI IR JO ŠEIMAI SĄRAŠAS

PASLAUGOS TEIKĖJAS, ADRESAS, DARBO LAIKAS

PASLAUGA (UŽSAKYMAS, KAINA)

Akmenės rajono savivaldybės pedagoginė psichologinė tarnyba
Respublikos g. 22, Naujoji Akmenė
Tel. 8 425 52399,  0 61955274
info@akmenesppt.lt
www.akmenesppt.lt
Darbo laikas
I-IV 8.00-17.00
 V 8.00-15.45

1.       Mokymosi sunkumų, raidos ypatumų bei sutrikimų įvertinimas. Nustatyti vaiko asmenybės ir ugdymosi problemas, įvertinti specialiuosius ugdymosi poreikius, nustatyti lygį, skirti specialųjį ugdymą. Kreipiasi ugdymo įstaigos ar tėvai

Nemokama paslauga.

2.       Psichologinės, socialinės pedagoginės, švietimo informacinės pagalbos teikimas. Specialiosios pedagoginės pagalbos specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems asmenims teikimas. Kreipiasi ugdymo įstaigos ar tėvai
Nemokama paslauga.

3.       Psichologinės pagalbos mokytojams ar kitiems švietimo įstaigos darbuotojams, smurtavusiems ar smurtą patyrusiems švietimo įstaigoje teikimas. Kreipiasi pats asmuo Nemokama paslauga.

4.       Konsultavimas. Vaikų, jų tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų, specialistų konsultavimas specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo, ugdymo organizavimo, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų prevencijos bei jų sprendimo klausimais. Kreipiasi vaikai, tėvai, pedagogai.   Nemokama paslauga.

5.       Švietimas bei metodinės pagalbos teikimas. Organizuojamos paskaitos, seminarai, praktiniai užsiėmimai  specialiųjų pedagoginių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų sprendimo klausimais. Kreipiasi tėvai, ugdymo įstaigos.

6.       Socialinių įgūdžių formavimo grupė. Grupė skirta vaikams, stokojantiems socialinių įgūdžių bei patiriantiems sunkumų mokykloje. Kreipiasi tėvai, mokytojai
Paslauga nemokama.

Akmenės rajono paramos šeimai centras
Dvaro g.15, Agluonų kaimas, Akmenės rajonas
Tel. +370 425 59184
info@akmenesvaikai.lt
www.akmenesvaikai.lt
Darbo laikas:
I-IV   8.00-16.45
V       8.00-15.30

1.       Pagalbos šeimai padalinys. Socialinė priežiūra šeimoms.  Paslaugos teikimą inicijuoja  Valstybės vaiko teisių  apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritorinis skyrius, Savivaldybės administracija, seniūnijos, socialinių paslaugų įstaigos, kitos pagalbą vaikams ir šeimoms teikiančios įstaigos ar kitos įstaigos, organizacijos, šeima. Paslauga nemokama.

2.       Globos centras. Pagalba globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įtėviams ir šeimynų steigėjams, dalyviams ar besirengiantiems jais tapti. Dėl teikiamų paslaugų nukreipia Valstybinės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Teritorinis skyrius, dėl konsultacijų paslaugų gavėjai gali kreiptis patys. Paslauga nemokama.

3.       Bendruomeniniai vaikų globos namai (Stadiono g. 11-19, Akmenė, padalinio Tel. 8 607 99312; Ramučių g. 9-18, Naujoji Akmenė, padalinio Tel.  0 680 30467; +370 425 59184. Darbo laikas: 24 val. Trumpalaikė ir ilgalaikė socialinė globa (rūpyba).

Teikiamos globos (rūpybos), ugdymo ir socialinės paslaugos tėvų globos netekusiems vaikams nuo gimimo iki 18 metų, kuriems nustatyta laikinoji ar nuolatinė globa (rūpyba), arba centre laikinai apgyvendintiems vaikams tol, kol bus išspręstas jų grąžinimo tėvams arba globos (rūpybos) nustatymo klausimas. Bendruomeniniai vaikų globos namai veikia šeimyniniu principu.

4.       Krizių centras. Intensyvi krizių įveikimo pagalba. Teikiamos paslaugos krizinėje situacijoje esantiems asmenims ir jų vaikams, deklaravusiems gyvenamąją vietą ir (ar) faktiškai gyvenantiems Akmenės rajone, kuriems nustatytas intensyvios krizių įveikimo pagalbos Krizių centre paslaugų poreikis.  Paslaugos teikimą inicijuoja  Valstybės vaiko teisių  apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritorinis skyrius, Savivaldybės administracija, seniūnijos, socialinių paslaugų įstaigos, kitos pagalbą vaikams ir šeimoms teikiančios įstaigos ar kitos įstaigos, organizacijos, šeima. Paslauga mokama.

5.       Vaikų dienos centras. Vaikų dienos socialinė priežiūra. Teikiamos socialinių ir gyvenimo įgūdžių ugdymo, sociokultūrinės ir kitos su vaiko ugdymu, jo integracija į šeimą, visuomenę susijusios paslaugos (socialinių, higienos įpročių formavimas, meninis ugdymas, kultūrinė veikla, pagalba ruošiant pamokas ir kt.); teikiama pavėžėjimo paslauga, organizuojamas užimtumas, maitinimas, psichologinė pagalba, kitos individualios socialinės paslaugos, atsižvelgiant į vaiko poreikius.

6.       Dienos socialinės globos neįgaliesiems centras. Dienos socialinė globa. Teikiama kvalifikuota ir efektyvi dienos socialinė globa suaugusiems asmenims su proto ir (ar) kompleksine negalia bei senyvo amžiaus asmenims. Dėl teikiamų paslaugų kreiptis į gyvenamosios vietos seniūniją. Paslauga mokama.

7.       Kompleksinių paslaugų šeimai teikimo projektas „Kompleksinės paslaugos (KOPA)“. Į projekto koordinatorę šeimos ir asmenys gali kreiptis patys arba būti nukreipti kitų asmenų ir (ar) institucijų. Paslauga nemokama.

Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
V. Kudirkos g. 27, Naujoji Akmenė
Tel.(0 663) 13514, (0 683) 04112
Darbo laikas:
I-IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45
Pietų pertrauka 12.00-12.45
info@akmenesvsb.lt
http://www.akmenesvsb.lt

1.       Ankstyvosios intervencijos programa. Asmuo gali būti įpareigotas dalyvauti programoje arba savanoriškai kreiptis dėl dalyvavimo programoje.   Asmenį dalyvauti programoje gali  įpareigoti teismas ar ne teismo tvarka administracinio nusižengimo bylą nagrinėjanti institucija (pareigūnas) už Administracinių nusižengimų kodekse numatytus administracinius nusižengimus; savivaldybės meras, kai savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisijos siūlymu asmeniui yra skirta vaiko minimalios priežiūros priemonė. Paslaugos teikimo laikas nustatomas pagal susitarimą užsiregistravus  telefonu. Nemokama paslauga

2.       „Šeimos sveikatos akademija“. Tikslas – suteikti žinių, padėti palaikyti šeimos gerą psichinę ir fizinę sveikatą įvairiais gyvenimo laikotarpiais. Paslauga nemokama,  būtina registracija telefonu ar atvykus į visuomenės sveikatos biurą

3.       Priklausomybių konsultanto paslauga. Būtina išankstinė registracija. Priklausomybių konsultantė Loreta Bartčenka. Darbo laikas:
I-V nuo 8.00 – 17.00. Tel. +370 671 57922; El.p.  bratcenkaloreta@gmail.com Paslaugos teikiamos anonimiškai, kontaktiniu būdu,  nuotoliniu būdu, nemokamai.

4.       Jaunimui palankios sveikatos priežiūros paslaugos.  Teikiamos konfidencialios paslaugos (individualios ir grupinės konsultacijos), organizuojami sveiko gyvenimo būdą skatinantys renginiai ir mokymai jaunimui. Paslaugos teikiamos konfidencialiai, kontaktiniu ir nuotoliniu būdu, nemokamai. jpsppkoordinatorius@gmail.com Facebook „Akmenės jaunimas sveikiau“
http://www.akmenesrvsb.lt

Akmenės rajono socialinių paslaugų namai
Respublikos g.28, Naujoji Akmenė,
Tel./fak.: (8 425)56125
mob.0 674 56510
Darbo laikas:
I-IV  8.00-17.00
V     8.00-15.45
Pietų pertrauka 12.00-12.45
info@akmenespn.lt
www.akmenespn.lt

1.       Transporto paslauga. Negalią turintiems asmenims (įskaitant ir negalią turintiems vaikams), pensinio amžiaus asmenims. Paslauga 2 kartus per metus teikiama nemokamai (atsižvelgiant į asmens (šeimos) vidutines pajamas).

2.       Akmenės rajono neįgaliųjų aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis. Kreiptis gali patys asmenys arba jų artimieji, socialiniai darbuotojai. Paslauga iš dalies mokama.

3.       Asmens higienos ir priežiūros  (pirtis, dušas) paslauga. Negalią turintiems asmenims. Paslauga mokama. Nemokamai – pagal seniūnijų teikiamus socialinės rizikos asmenų sąrašus, vieną kartą per mėnesį.

4.       Bendrosios socialinės paslaugos. Sociakultūrinė veikla. Neįgaliųjų dienos centre
Nepriklausomybės al. 15A, Naujoji Akmenė. Darbo laikas: I-IV  13.00-17.00
V     13.00-15.45. Paslauga nemokama.

VšĮ Ventos Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijos vaikų dienos centras

Ventos g. 32B, Venta, LT-85316,
0 675 83865, arba 0 675 15306
daiva.sliauteryte@gmail.com
Darbo laikas:

 I – II 13:00  -17:00

III – IV 12:00 – 17:00

V – 12:00 – 16:00

I – IV – 14.00 – 17.00 (priimami interesantai pagal poreikį, būtina išankstinė registracija arba konsultacija telefonu)

1.       Vaikų dienos socialinė priežiūra. Vaiko tėvai ar kt. jo atstovai pagal įstatymą, kreipiasi į savo gyvenamosios vietos seniūniją, paslaugos poreikis gali būti nustatomas atvejo vadybos proceso metu, gali būti skiriama, įgyvendinant Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymą. Paslauga nemokama.

2.       Individualios konsultacijos - socialinio pedagogo, socialinio darbuotojo. Psichologo (pagal poreikį). Nemokama paslauga.

3.       Nemokamas maitinimas vaikams, lankantiems dienos centrą. Paslauga nemokama.

4.       Mokymai tėvams ir kt. suinteresuotiems asmenims pagal programą  „Pozityvus auklėjimas kiekvieną dieną“ (PAKD). Kreipiasi suinteresuoti asmenys savarankiškai arba nukreipiami soc. darbuotojų ar kitų specialistų. Paslauga nemokama.

5.       Informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas. Socialinio darbuotojo teikiama paslauga. Kreipiasi  įstaigos ir tėvai. Nemokama paslauga

VšĮ Socialinės gerovės ir paramos centras
Tilto g. 7, Dabikinėlės  k., Akmenės sen., Akmenės r.
Tel.  +37067247469 (socialinis pedagogas)

+37060403182 (užimtumo specialistė),
fondas.prieglostis@gmail.com
Darbo laikas:
I–IV, V  12.00–19.00

1.       Individualios konsultacijos vaikams - socialinio pedagogo, socialinio darbuotojo. Parko g. 20, Kairiškių k., Papilės sen., Akmenės r. Nemokama paslauga

2.       Vaikų dienos socialinė priežiūra.  Parko g. 20, Kairiškių k., Papilės sen., Akmenės r. Vaiko tėvai ar kiti jo atstovai pagal įstatymą, kreipiasi į savo gyvenamosios vietos seniūniją, paslaugos poreikis gali būti nustatomas atvejo vadybos proceso metu, gali būti skiriama, įgyvendinant Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymą. Nemokama paslauga.

Visuomeninė organizacija „Vaikų vizija“

Stadiono g. 11-40, Akmenė,
mob. +370 623 88515, el. p.
vdc@vaikuvizija.lt  
Darbo laikas:

 I – IV 10 – 17:30 val.

1.       Vaikų dienos socialinė priežiūra. Stoties g.3A, Akmenė, Akmenės r.  Vaiko tėvai ar kt. jo atstovai pagal įstatymą, kreipiasi į savo gyvenamosios vietos seniūniją, paslaugos poreikis gali būti nustatomas atvejo vadybos proceso metu, gali būti skiriama, įgyvendinant Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymą. Paslauga nemokama.

  LPF „Prieglobstis“

Tilto g. 7, Dabikinėlės  k., Akmenės sen., Akmenės r.

Tel. +37067247469 (socialinis pedagogas),  +37064840504 (užimtumo specialistas)

fondas.prieglobstis@gmail.com

Darbo laikas:

II–VI   11.00–17.00

1.       Individualios konsultacijos vaikams - socialinio pedagogo, socialinio darbuotojo. Nepriklausomybės al. 20, Naujoji Akmenė. Nemokama paslauga.

2.       Vasaros stovyklos socialinę riziką patiriantiems 6–18 m. vaikams ir jų šeimoms, neįgaliems vaikams ir jų šeimoms, kitiems vaikams. LPF Prieglobstis turimose patalpose (Latvija, Troškūnai, Kairiškiai.  Paslauga nemokama.

3.       Vaikų dienos socialinė priežiūra.  Paslaugos teikimo trukmė - ne mažiau kaip 12 valandų per savaitę. Tėvai ar kt. vaiko atstovai pagal įstatymą, kreipiasi į  gyvenamosios vietos seniūniją, paslaugos poreikis g.b. nustatomas atvejo vadybos proceso metu, gali būti skiriama, įgyvendinant Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymą. Nemokama paslauga.

Atviras jaunimo centras „NewStone“
Nepriklausomybės al. 20, Naujoji Akmenė
Tel. 867247469, 862056634, 864840504

fondas.prieglobstis@gmail.com
Darbo laikas:
 II-VI 15.00-20.00

Akmenės rajono savivaldybės viešoji biblioteka
V. Kudirkos g. 9, Naujoji Akmenė
info@abiblioteka.lt
Darbo laikas:
 II-IV  13.00 – 17:00

1.       Atviras darbas su jaunimu (jaunimas nuo 14 iki 29 metų ). Individualios konsultacijos - socialinio pedagogo, socialinio darbuotojo. Nemokama paslauga.

2.       Laisvalaikio užimtumo, priklausomybių prevencijos, sveikos gyvensenos ugdymo, savanorystės skatinimo, saviraiškos realizavimo paslaugos. Nemokama paslauga.

3.       Grupiniai socializacijos, psichohigienos užsiėmimai, savipagalbos grupės. Nemokama paslauga. 

1.       Atvira jaunimo erdvė bibliotekoje. Tai vieta, kur jaunimas gali ateiti ir tiesiog ramiai praleisti laiką, paskaityti knygą, pasikalbėti, ieškoti pagalbos ar gauti patarimų aktualiais ir rūpimais klausimais (funkcionalus konsultavimas). Nemokama paslauga.

VšĮ „Septynios akimirkos“

 Tel.Nr. +370 669 71160

El.p. pabandomkitaip@gmail.com

1.       Jaunimo praktinių įgūdžių ugdymas. Projektas „Pabandom kitaip“. Tikslas -  padėti jauniems neaktyviems NEET žmonėms prisitaikyti visuomenėje, skatinti juos ugdyti asmeninius ir socialinius įgūdžius, suteikti jiems  žinių ir gebėjimų, padedančių įsitraukti į darbo rinką ir/ar švietimo sistemą. Nemokama paslauga. Jaunimo darbuotoja Sandra  kontaktinis tel. Nr. +370 657 71264.

Viešosios įstaigos Naujosios Akmenės ligoninės-sveikatos centro
Psichikos sveikatos centras
Žemaitijos g. 6, Naujosios Akmenės m., Naujosios Akmenės miesto sen., Akmenės r. sav.
Tel. 8 425 57051

1.       Gydytojo psichiatro konsultacija. I,II,IV,V 8.00-14.00; VI- 8.00-14.00

2.       Psichologo konsultacija, psichodiagnostika. II,III,IV,V  8.00-14.00; VI- 8.00-13.00

3.       Socialinio darbuotojo paslauga. I,II,IV,V  8.00-15.00; VI- 8.00-14.00

4.       Psichikos sveikatos slaugytojo paslauga. I,II,IV,V  8.00-14.00; VI- 8.00-13.00

Nemokama paslauga  (PSDF lėšos).Jei pacientas nedraustas privalomuoju sveikatos draudimu ir paslauga nepriskiriama būtinajai pagalbai – apmokama pagal įstaigos vadovo patvirtintą kainyną. Užsakoma registruojantis telefonu  8 425 57051, atvykus į psichikos sveikatos centro registratūrą.

VšĮ Naujosios Akmenės ligoninė-sveikatos centras
Žemaitijos g. 6 Naujoji Akmenė
Tel. +37060365305
Darbo laikas:
  I–V 8:00 – 15:30

1.       Vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos paslaugos. Specialistų komandos teikiamos licencijuojamos ambulatorinės ir(ar) stacionarinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos, užtikrinančios ankstyvą vaikų raidos sutrikimų nustatymą, ankstyvą kompleksinę pagalbą raidos sutrikimų ar jų rizikos veiksnių turintiems vaikams, jų tėvams ar kitiems vaiko atstovams (pagal įstatymą). Paslaugos teikiamos su vaikų ligų gydytojo,  vaikų neurologo ar fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo siuntimu. Paslaugų  išlaidos apmokamos  VLK1 kartą per kalendorinius metus. Vaiko raida A - 20  lovadienių (vieno lovadienio bazinė kaina  39,97) Vaiko raida B – 40 lovadienių (vieno lovadienio bazinė kaina  47,15).

UAB Akmenės sveikatos centro

Psichikos sveikatos centras
Respublikos g. 1A, Naujoji  Akmenė m.,  Akmenės r. sav.
Tel. 8 425 59 619

1.       Gydytojo psichiatro konsultacija. I-V 8.00-16.00

2.       Psichologo konsultacija, psichodiagnostika: I-V  8.00-16.00

3.       Socialinio darbuotojo paslauga. I-V  8.00-16.00

4.       Psichikos sveikatos slaugytojo paslauga. I-V 8.00-16.00 Nemokama paslauga  (PSDF lėšos).Jei pacientas nedraustas privalomuoju sveikatos draudimu ir paslauga nepriskiriama būtinajai pagalbai – apmokama pagal įmonės kainyną.

Užsakoma registruojantis telefonu - 8 425 59 619 arba atvykus į psichikos sveikatos centro registratūrą.

Pastaba. Švietimo pagalba teikiama ir ugdymo įstaigoje, kurioje ugdomas vaikas. Dėl pagalbos teirautis pačioje įstaigoje.

Akmenės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė Andromeda Makselienė, (8 425)  59761, andromeda.makseliene@akmene.lt

Atgal
easy read