Vartotojų teisių apsauga

Vartotojas – fizinis asmuo, su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija nesusijusiais tikslais (asmeniniais tikslais) siekiantis sudaryti ar sudarantis sutartis (t. y. perkantis prekes bei paslaugas).

Vartojimo sutartimi verslininkas įsipareigoja perduoti vartotojui prekes nuosavybės teise arba suteikti paslaugas vartotojui, o vartotojas įsipareigoja priimti prekes ar paslaugas ir sumokėti jų kainą.

Vartotojas turi teisę

 • savo nuožiūra įsigyti ir naudoti prekes bei paslaugas (pasirinkti pardavėją, paslaugų teikėją);
 • įsigyti saugias, tinkamos kokybės prekes ar paslaugas;
 • gauti teisingą ir visapusišką informaciją valstybine kalba apie parduodamas prekes, teikiamas paslaugas;
 • gauti informaciją apie savo teisių įgyvendinimo ir gynimo tvarką;
 • į pažeistų teisių gynimą ir į turtinės ir neturtinės žalos (nuostolių) atlyginimą;
 • kreiptis dėl pažeistų teisių gynimo į ginčus nagrinėjančias institucijas ar teismą;
 • jungtis į vartotojų asociacijas;
 • į švietimą vartojimo srityje;
 • į ekonominių interesų apsaugą ir kt.

Vartojimo ginčas – iš vartojimo sutarties kilęs vartotojo ir pardavėjo ar paslaugų teikėjo nesutarimas dėl įsigytų prekių ar paslaugų, kurio metu vartotojas reiškia turtinį reikalavimą pardavėjui ar paslaugos teikėjui.

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba užtikrina vartotojų teisių apsaugą, ne teismo tvarka sprendžia vartotojų ir pardavėjų, paslaugų teikėjų ginčus, prižiūri, ar rinkai tiekiami ne maisto produktai atitinka ne maisto produktų saugą, kokybę, ženklinimą nustatančių teisės aktų reikalavimus, įstatymų nustatyta tvarka kontroliuoja sutarčių standartines sąlygas ir ginčija nesąžiningas vartojimo sutarčių sąlygas, atlieka turizmo paslaugų teikėjų veiklos priežiūrą, vykdo reklamos priežiūrą, tiria nesąžiningą komercinę veiklą, taiko įstatymų nustatytas poveikio priemones, gina vartotojų viešąjį interesą ir kt.

Kur kreiptis dėl ginčo su pardavėju ar paslaugos teikėju?

Vartotojas, manantis, kad jo teisės ir teisėti interesai buvo pažeisti (pavyzdžiui, įsigijus nekokybišką prekę ar paslaugą, negavus visų ar dalies prekių ar paslaugų, dėl pardavėjo ar paslaugos teikėjo veiksmų patyrus materialinę žalą ar kt.), vadovaujantis Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo 21 straipsnio 1 dalimi, pirmiausia privalo raštu kreiptis į pardavėją ar paslaugos teikėją ir nurodyti savo reikalavimą. Verslininkas privalo neatlygintinai išnagrinėti vartotojo kreipimąsi ir, kai nesutinka su vartotojo reikalavimais, privalo ne vėliau kaip per 14 dienų nuo vartotojo kreipimosi gavimo dienos, pateikti vartotojui išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą, pagrįstą dokumentais. Jeigu pardavėjas ar paslaugos teikėjas netenkina vartotojo reikalavimo, jį tenkina iš dalies, arba nepateikia atsakymo per 14 dienų, vartotojas turi teisę kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą dėl ginčo nagrinėjimo alternatyvia (ginčų sprendimo ne teisme) tvarka (nuoroda į kreipimosi tvarką: http://vvtat.lt/lt/vartotojams/kaip_pateikti_prasyma.html).

Kitos vartojimo ginčus nagrinėjančios institucijos:

 • Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba – vartotojų ir elektroninių ryšių paslaugų teikėjų arba pašto paslaugos teikėjų ginčai dėl Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo ir Lietuvos Respublikos pašto įstatymo reglamentuojamų santykių;
 • Lietuvos bankas – vartojimo ginčai dėl finansinių paslaugų, nurodytų Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatyme;
 • Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija – vartotojų ir energetikos įmonių, geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo įmonių ginčai dėl apmokėjimo už suvartotą energiją ar paslaugas, dėl valstybės reguliuojamų kainų ir (ar) tarifų taikymo, dėl energetikos įmonių veiklos ar neveikimo tiekiant, skirstant, perduodant, laikant energiją, dėl prisijungimo, energijos ir energijos išteklių tiekimo srautų balansavimo, taip pat kiti vartotojų ir energetikos įmonių ginčai energetikos srityje, nepriskirti Valstybinei energetikos inspekcijai prie Energetikos ministerijos;
 • Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos – vartotojų ir energetikos įmonių ginčai dėl energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių naudojimo, energijos tiekimo nutraukimo, sustabdymo ar ribojimo, taip pat vartotojų ir energijos taupymo paslaugų teikėjų ginčus dėl energijos taupymo paslaugų teikimo;
 • Lietuvos advokatūros advokatų taryba ar jos sudarytas organas – vartotojų ir advokatų ginčai dėl teisinių paslaugų.

Vartojimo ginčų neteisminio sprendimo subjektas vartotojo prašymą išnagrinėja ir sprendimą priima ne vėliau kaip per 90 dienų nuo to laiko, kai gavo šio Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo 23 straipsnio 3 dalyje nurodytus dokumentus, jeigu kiti įstatymai nenumato kitaip. Kai dėl objektyvių priežasčių per šį terminą vartotojo prašymo nagrinėjimas negali būti baigtas, ginčus nagrinėjanti institucija gali terminą pratęsti, bet ne ilgiau kaip 30 dienų.

Kilo klausimų? Daugiau informacijos galite rasti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos interneto svetainėje www.vvtat.lt, taip pat konsultacijų telefonu (85) 262 67 60

Valstybinės institucijos, susijusios su vartotojų teisių apsauga:

Vartotojų teisių gynimo klausimais galite kreiptis:

Į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą 
Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius. Vartotojų konsultavimas ir informavimas tel. (8 5) 262 6760, faks. (8 5) 279 1466, http://www.vvtat.lt, el. p.: tarnyba@vvtat.lt; Šiaulių apskrities skyrius, tel. (8 41) 20 11 49

Dėl maisto, neatitinkančio saugos ir kokybės reikalavimų

Į Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą
Siesikų g. 19, 07170 Vilnius, tel. (8 5) 240 4361, faks. (8 5) 240 4362, el. paštas  vvt@vet.lt

Akmenės valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

Draugystės g. 3, LT-85360 Akmenė, tel. (8 425) 40 001, faks. (8 425) 40 000, el. paštas akmenesr@vet.lt

Dėl ne maisto produktų ir paslaugų, kurie neatitinka privalomųjų ir deklaruojamųjų reikalavimų

Į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą 
Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius. Vartotojų konsultavimas ir informavimas tel. (8 5) 262 6760, faks. (8 5) 279 1466, http://www.vvtat.lt, el. p.: tarnyba@vvtat.lt; Šiaulių apskrities skyrius, tel. (8 41) 20 11 49

Dėl energetikos įmonių veiklos ar neveikimo tiekiant, skirstant, perduodant, laikant energiją, dėl prisijungimo, apmokėjimo už suvartotą energiją ar paslaugas, valstybės reguliuojamų kainų ir (ar) tarifų taikymo, dėl energijos ir energijos išteklių tiekimo srautų balansavimo

Į Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisiją

Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius, tel. 8 800 20500, faks. (8 5) 213 5270, el. p. rastine@regula.lt

Dėl energetikos objektų įrenginių ir apskaitos priemonių naudojimo, energijos tiekimo nutraukimo, sustabdymo ar ribojimo

Į Valstybinės energetikos inspekciją prie Energetikos ministerijos 
Algirdo g. 27, 03219  Vilnius, tel. (8 5) 263 6006, faks.(8 5) 263 6076, http://www.vei.ltvei@vei.lt
Į Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos
Šiaulių teritorinį skyrių 
Tilžės g. 66C, LT-78157 Šiauliai, tel. (8 41) 415 571, http://www.vei.lt

Dėl ginčų dėl advokatų teisinių paslaugų teikimo

Į Lietuvos advokatūros advokatų tarybą

Tilto g. 17, 01101 Vilnius (8 5) 262 4546 Faks: (8 5) 212 1859,  la@advokatura.lt

  Dėl turizmo paslaugų

Į Valstybinį turizmo departamentą prie Ūkio ministerijos
Gedimino pr. 38, 01104 Vilnius, 8 706 64976, faks. 8 706 64988, http://www.tourism.ltvtd@tourism.lt

 Dėl vartotojų ir elektroninių ryšių ar pašto paslaugų teikėjų ginčų

Į Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybą
Algirdo g. 27A, 03219 Vilnius, tel. (8 5) 210 5633, faks. (8 5) 216 1564, http://www.rrt.ltrrt@rrt.lt

 Į Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos Šiaulių kontrolės skyrių 
Darbininkų g. 2D, LT-76328 Šiauliai, tel./ faks. (8 41) 52 35 91, http://www.rrt.lt

Dėl statybos paslaugų

Į Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos
A. Vienuolio g. 8, 01104 Vilnius, tel. ( 8 5) 272 2748, faks. (8 5) 272 3620, konsultavimo 
tel. (8 5) 207 3333, http://www.vtpsi.lt,   [email protected]
Į Šiaulių teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrių
Vilniaus g. 263, Šiauliai, tel. / faks. (8 41)  524 651

 Dėl sveikatos priežiūros paslaugų ir vaistų

 Į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministeriją
Vilniaus g. 33, 01506 Vilnius, tel. (8 5) 268 5110, faks. (8 5) 266 1402,
nemokamas tel. 8 800 66 004, http://www.sam.lt,  ministerija@sam.ltTel. (8 5) 268 5110, Faks. (8 5) 266 1402, El. p. ministerija(eta)

Į Valstybinės vaistų kontrolės tarnybą prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos
Žirmūnų g. 139A, 09120 Vilnius, tel. (8 5) 263 9264, faks. (8 5) 263 9265, http://www.vvkt.ltvvkt@vvkt.lt

Į Valstybinę akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybą prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Jeruzalės g. 21, 08420 Vilnius, tel. (8 5) 261 5177, faks. (8 5) 212 7310 http://www.vaspvt.gov.ltvaspvt@vaspvt.gov.lt

Dėl finansinių paslaugų

 Į Lietuvos banką
Gedimino pr. 6, 01103 Vilnius, tel. (8 5) 268 0029, faks. (8 5) 268 0038, nemokamas tel. 8 800 50500, http://www.lb.ltinfo@lb.lt, korespondencijai Totorių g. 4, 01121 Vilnius 

Dėl vartotojų teisių pažeidimų, susijusių su teisinės metrologijos sritimi

Į Lietuvos metrologijos inspekciją
Tilto g. 17/Radvilų g. 4, 01101 Vilnius, tel./faks. (8 5) 231 2957, konsultavimo tel. (8 5) 212 6405, http://www.metrinsp.ltmetrinsp@metrinsp.lt

Į Lietuvos metrologijos inspekcijos Šiaulių apskrities skyrių 
Dvaro g. 50, LT-76346 Šiauliai, tel. (8 41) 52 49 27, faks. (8 41) 52 49 27, http://www.metrinsp.lt

Dėl vežėjų paslaugų

 Į Valstybinę kelių transporto inspekciją prie Susisiekimo ministerijos 
Švitrigailos g. 42, 03209 Vilnius, tel. (8 5) 278 5602, faks. (8 5) 213 2270, konsultavimo tel. (8 5) 278 5601, http://www.vkti.gov.lt,  vkti@vkti.gov.lt

Dėl civilinės aviacijos paslaugų (bilietų, bagažo praradimo ar sugadinimo)

Į Civilinės aviacijos administraciją
Rodūnios kelias 2, 02188 Vilnius, tel. (8 5) 273 9038, faks. (8 5) 273 9248, http://www.caa.ltcaa@caa.lt


           Dėl klaidinančios ir lyginamosios reklamos

Į Lietuvos Respublikos Konkurencijos tarybą
Jogailos g. 14, 01116 Vilnius, tel. (8 5) 262 7797,  faks. (8 5) 212 6492, www.kt.gov.lt,  taryba@kt.gov.lt      

 Dėl Lietuvos vartotojų netinkamos kokybės prekių ir paslaugų, pirktų ES šalyse, ir ES vartotojų netinkamos kokybės prekių ir paslaugų, pirktų Lietuvoje

Į Europos vartotojų centrą
Odminių g. 12, 01122 Vilnius, tel. (8 5) 265 0368, faks. (8 5) 262 3123,  www.ecc.lt, [email protected]Akmenės rajono savivaldybėje konsultacija vartotojų teisių apsaugos klausimais teikiama Akmenės rajono savivaldybės administracijos Juridiniame skyriuje, L. Petravičiaus a. 2, LT-85132 Naujoji Akmenė, 205 kab., tel. Nr. (8 425) 59 732, 59 731

Atgal