Informacija

Bendruomeninės organizacijos kviečiamos dalyvauti atrankoje į Akmenės rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybą

Trejų metų kadencijai sudaromas visuomeniniais pagrindais veikiantis patariamasis kolegialus organas – Akmenės rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų taryba (toliau – BO taryba), į kurią 2 narius deleguoja bendruomeninės organizacijos, 1 narį – bendruomenių sąjunga.

KAS GALI DELEGUOTI ATSTOVUS Į BO TARYBĄ?

 Bendruomeninė organizacija – asociacija, kurios steigėjai ir nariai yra gyvenamosios vietovės bendruomenės (jos dalies arba kelių gyvenamųjų vietovių) gyventojai (jų atstovai) ir kurios paskirtis – per iniciatyvas įgyvendinti viešuosius interesus, susijusius su gyvenimu kaimynystėje.

• Savivaldybės teritorijoje veikiančios bendruomeninės organizacijos, kurių buveinė ar filialas yra registruoti Akmenės rajono savivaldybėje.

• Bendruomeninės organizacijos, neturinčios juridinio asmens statuso, ir kiti juridiniai asmenys, kurie nepriskiriami bendruomeninėms organizacijoms, deleguoti atstovų rinkimuose į BO tarybą negali.

BO TARYBOS FUNKCIJOS:

• teikti pasiūlymus Savivaldybės institucijoms dėl Savivaldybės teritorijoje veikiančių BO veiklos skatinimo;

• teikti siūlymus išplėstinei seniūnaičių sueigai dėl atstovų, deleguojamų dalyvauti Savivaldybės tarybos sudaromų komitetų, darbo grupių ir komisijos darbe;

• teikti siūlymus Savivaldybės institucijoms ir išplėstinei seniūnaičių sueigai dėl bendruomenių viešųjų poreikių ir iniciatyvų finansavimo tikslingumo, dėl viešųjų paslaugų, už kurių teikimą yra atsakinga Savivaldybė, teikimo perdavimo BO ir kitoms nevyriausybinėmis organizacijoms tikslingumo, vietos verslumo skatinimo ir dėl kitų Savivaldybės gyventojams svarbių reikalų;

• skleisti informaciją apie Savivaldybėje veikiančias BO, jų iniciatyvas, veiklą, teikiamas paslaugas, seminarus ir mokymus bei kitais aktualiais BO veiklos klausimais;

• inicijuoti BO pasitarimus ir kitas veiklas aktualiais BO veiklos ir teikiamų paslaugų klausimais;

• kas trejus metus viešai skelbti Savivaldybės interneto svetainėje BO tarybos veiklos ataskaitą.

Bendruomeninės organizacijos, norinčios deleguoti savo narį į BO tarybą, nuo 2019 m. birželio 7 d. iki birželio 13 d.teikia atstovo delegavimo į BO tarybą laisvos formos prašymą, adresuotą Akmenės rajono savivaldybės administracijai el. paštu info@akmene.lt .

KAS VYKSTA TOLIAU?

• Savivaldybė vertina bendruomeninės organizacijos atitiktį nustatytiems reikalavimams. Jei nustatoma, kad organizacija neatitinka nustatytų reikalavimų, neturi teisės dalyvauti atstovų į BO tarybą rinkimuose, o jos pasiūlymai dėl kandidatų laikomi negaliojančiais.

• Deleguotų bendruomeninių organizacijų atstovų rinkimai į BO tarybą vyksta bendruomeninių organizacijų deleguotų atstovų susirinkime. Savivaldybės administracija organizuoja susirinkimą, kuriame išrenkami 2 bendruomeninių organizacijų  atstovai į BO tarybą. 

Daugiau informacijos Jums suteiks Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vedėja Gražina Gauronskienė, tel. (8 425) 56502, mob. 8 616 05379Atgal
easy read