Telefoninių pokalbių duomenų tvarkymas

Akmenės rajono savivaldybėje interesantų priimamojo ir seniūnijų raštinių fiksuoto ryšio telefonų įeinantys skambučiai yra įrašomi.

Duomenų valdytojas:
Akmenės rajono savivaldybės administracija, kodas 188719391, L.Petravičiaus a.2, LT-85132 Naujoji Akmenė, tel. (8 425) 57 133, el. p. info@akmene.lt.

Kokiu tikslu tvarkome Jūsų asmens duomenis?

Asmenų aptarnavimo ir teikiamų konsultacijų telefonu kokybės užtikrinimo, asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimo objektyvumo tikslais.

Kokius asmens duomenis renkame?

Telefoninių pokalbių, vykstančių darbo metu, duomenys: konsultuojančio asmens vardas ir pavardė (jeigu garsiai įvardijama prisistatant), darbuotojo ir skambinančiojo asmens telefono ryšio numeris, pokalbio turinys, data, pradžios ir pabaigos laikas.

Kokiu pagrindu tvarkomi asmens duomenys?

Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymu;
Skambinančio asmens duomenys tvarkomi remiantis asmens sutikimu (BDAR 6 str.1 d. a);
Darbuotojų asmens duomenys tvarkomi siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas (BDAR 6 str. 1 d. e).

Kaip užtikrinamas asmens duomenų saugumas?

Asmens duomenys yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, BDAR nuostatomis bei LR Kibernetinio saugumo įstatymu ir kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą. Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Kiek laiko asmens duomenys bus saugomi?

Telefoninių pokalbių duomenys/metaduomenys saugomi ne ilgiau nei 3 mėnesius, po kurių automatiškai sunaikinami. Telefoninius pokalbius įrašo, saugo ir pasibaigus saugojimo terminui sunaikina pagal paslaugų teikimo sutartį pasitelktas duomenų tvarkytojas*. Telefoninių pokalbių įrašų perklausa atliekama jungiantis prie duomenų tvarkytojo informacinės sistemos.

*Pokalbių įrašymui vykdyti naudojamės duomenų tvarkytojo AB „Telia Lietuva“  paslaugomis.

Iš kur gauname/kam teikiame Jūsų duomenis?

Duomenys gaunami iš skambinančiųjų; savivaldybės darbuotojų; duomenų tvarkytojo, teikiančio telefono ryšio ir pokalbių įrašymo paslaugas. Duomenys gali būti teikiami ikiteisminio tyrimo įstaigai, prokurorui ar teismui dėl jų žinioje esančių administracinių, civilinių, baudžiamųjų bylų kaip įrodymai ar kitais įstatymų nustatytais atvejais.

Asmenys turi teisę:

 • Nesutikti su asmens duomenų tvarkymu ir nebetęsti pokalbio;
 • gauti informaciją apie savo asmens duomenų tvarkymą (BDAR 12-14 str.);
 • susipažinti su savo asmens duomenimis, kurie yra saugomi (BDAR 15 str.);
 • prašyti ištrinti su asmeniu susijusius (teisė „būti pamirštam“) duomenis (BDAR 17 str.), jei tai galima pagrįsti viena iš šių priežasčių:
  • asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, dėl kurių šie duomenys buvo surinkti ar kitaip tvarkomi;
  • asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai;
  • asmens duomenys turi būti ištrinti laikantis Europos Sąjungos arba nacionalinėje teisėje nustatytos teisinės prievolės;
 • prašyti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą (BDAR 18 str.).

Asmens duomenų saugumo pažeidimai ir apskundimas:

  • Jeigu asmuo mano, kad pažeistos jo, kaip duomenų subjekto, teisės, arba nori gauti daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymą, gali kreiptis į Akmenės rajono  savivaldybės administracijos Duomenų apsaugos pareigūnę – Iloną Lapkuvienę, tel. (8 425) 57 133,  elektroniniu paštu duomenu.apsauga@akmene.lt;
  • taip pat gali kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (VDAI), L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, el. p. ada@ada.lt.
Atgal
easy read