Vaizdo stebėjimas

Duomenų valdytojas:                                                                                         

Akmenės rajono savivaldybės administracija, kodas 188719391, L.Petravičiaus a.2, LT-85132 Naujoji Akmenė, tel. (8 425) 57 133, el. p. info@akmene.lt 

Duomenų tvarkymo tikslai.

Užtikrinti Akmenės rajono savivaldybės administracijos turto apsaugą, asmenų saugą ir viešąją tvarką.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas – tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų, išskyrus atvejus, kai tokie duomenų subjekto interesai arba pagrindinės teisės ir laisvės, dėl kurių būtina užtikrinti asmens duomenų apsaugą, yra už juos viršesni.

Duomenų saugojimo terminai:

Vaizdo stebėjimo duomenys yra saugomi ne ilgiau nei 14 kalendorinių dienų, po kurių yra automatiškai ištrinami, išskyrus atvejus, kai yra būtinybė duomenis saugoti ilgiau siekiant ištirti įvykusį incidentą ar apginti teisinius reikalavimus.

Tvarkomi duomenys:

Vaizdo stebėjimo duomenys (be garso).

Duomenys gali būti perduodami:

 • ikiteisminio tyrimo įstaigai, prokurorui ar  teismui  dėl  jų  žinioje  esančių  administracinių,  civilinių,  baudžiamųjų  bylų,  kaip įrodymai ar kitais įstatymų nustatytais atvejais;
 • trečiosioms šalims, pagrindusioms ir įrodžiusioms teisę gauti šiuos duomenis;

Vaizdo stebėjimo vietos:

 • 4 a. koridorius (L.Petravičiaus a.2, Naujoji Akmenė).
 • įvažiuojamasis kelias į vidinį kiemą;
 • vidinis kiemas;
 • automobilių aikštelė vidiniame kieme;
 • pagrindinis įėjimas į Savivaldybės pastatą;
 • įėjimas į Savivaldybės pastatą iš vidinio kiemo.

Asmenų teisės, susiję su vaizdo stebėjimu:

 • Gauti informaciją apie savo asmens duomenų tvarkymą (BDAR 12-14 str.);
 • susipažinti su savo asmens duomenimis, kurie yra saugomi (BDAR 15 str.);
 • prašyti ištaisyti neteisingus, netikslius ar neišsamius asmens duomenis (BDAR 16 str.);
 • prašyti ištrinti su asmeniu susijusius (teisė „būti pamirštam“) duomenis (BDAR 17 str.);
 • prašyti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą (BDAR 18 str.);
 • pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, el. p. ada@ada.lt);
 • pasikonsultuoti su Akmenės rajono savivaldybės administracijos Duomenų apsaugos pareigūne – Ilona Lapkuviene, tel. (8 425) 57 133, el.p. duomenu.apsauga@akmene.lt 

Detalesnė informacija yra pateikta Akmenės rajono savivaldybės administracijos vaizdo duomenų tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Akmenės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. spalio 3 d. įsakymu Nr. A-482

Atgal
easy read