Gatvių ir kitų objektų pavadinimų koregavimas

Dėl gatvės pavadinimo suteikimo Agluonų kaime, Akmenės seniūnijoje, Akmenės rajono savivaldybėje

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL GATVĖS PAVADINIMO SUTEIKIMO AGLUONŲ KAIME, AKMENĖS SENIŪNIJOJE, AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖJE

2018 m. spalio 25d. Nr. T-211

Naujoji Akmenė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos 16 straipsnio 2 dalies 34 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. birželio 15 d. nutarimu Nr. 621 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės gyvenamųjų vietovių panaikinimo, teritorijų ribų nustatymo ir pakeitimo“, Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57 „Dėl numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo ir pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“, Akmenės rajono savivaldybės pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo ir keitimo tvarka, patvirtinta Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. T-254 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo ir keitimo tvarkos patvirtinimo“, atsižvelgdama į matininko Raimundo Sketrio 2018 m. liepos 31 d. prašymą, Akmenės rajono savivaldybės administracijos Akmenės seniūnijos 2018 m. rugsėjo 14 d. raštą Nr. S-137(1.6.) „Dėl informacijos pateikimo“, Akmenės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a suteikti Agluonų k., Akmenės sen., atskiroms pastatų grupėms Molupio g. pavadinimą (pagal priedą). Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka

Savivaldybės meras                                                                                    Vitalijus Mitrofanovas

Atgal