Gatvių ir kitų objektų pavadinimų koregavimas

Dėl gatvės pavadinimo suteikimo Ventos kaime, Ventos seniūnijoje, Akmenės rajono savivaldybėje (Projektas)

Projektas

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL GATVĖS PAVADINIMO SUTEIKIMO VENTOS KAIME, VENTOS SENIŪNIJOJE, AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖJE

2022 m. rugpjūčio    d. Nr.

Naujoji Akmenė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 34 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. birželio 15 d. nutarimu Nr. 621 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės gyvenamųjų vietovių panaikinimo, teritorijų ribų nustatymo ir pakeitimo“, Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57 „Dėl Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo ir Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo patvirtinimo“, 6 punktu ir 10.4 papunkčiu, Akmenės rajono savivaldybės pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo ir keitimo tvarkos, patvirtintos Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. T-254 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo ir keitimo tvarkos patvirtinimo“, 21 punktu ir 25.4 papunkčiu, atsižvelgdama į iniciatoriaus prašymą, Akmenės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a suteikti Akmenės gatvės pavadinimą Ventos kaime, Ventos seniūnijoje, Akmenės rajono savivaldybėje, pagal šio sprendimo 1 priedą.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmams Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras

Atgal