Gatvių ir kitų objektų pavadinimų koregavimas

Dėl gatvių pavadinimų suteikimo ir koordinačių pakeitimo Akmenės rajono savivaldybėje

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL GATVIŲ PAVADINIMŲ SUTEIKIMO IR KOORDINAČIŲ PAKEITIMO AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖJE

2017 m. gegužės 31 d. Nr. T-122(E)

Naujoji Akmenė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos 16 straipsnio 2 dalies 34 punktu, Lietuvos Respublikos vyriausybės 2016 m. birželio 15 d. nutarimu Nr. 621 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės gyvenamųjų vietovių panaikinimo, teritorijų ribų nustatymo ir pakeitimo“, Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57 „Dėl numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo ir pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“, Akmenės rajono savivaldybės pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo ir keitimo tvarka, patvirtinta Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. T-254 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo ir keitimo tvarkos patvirtinimo“, Akmenės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Suteikti Kalniškių k., Papilės sen., Akmenės r. sav., atskiroms pastatų grupėms šiuos gatvių pavadinimus pagal 1 priedą:

1.1. Liepų g.;

1.2. Aušros g.

2. Pakeisti gatvių koordinates:

2.1. Kalniškių k., Papilės sen. – Beržų g. (pagal 1 priedą);

2.2. Urbonaičių k., Papilės sen. – Liepų g., Aušros g. ir Beržų g. (pagal 2 priedą);

2.3. Gumbakių k., Papilės sen. – Tvenkinio g. (pagal 3 priedą);

2.4. Naujosios Akmenės m. – Suginčių g. (pagal 4 priedą).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Savivaldybės meras                                                                                                 Vitalijus Mitrofanovas

Atgal