Gatvių ir kitų objektų pavadinimų koregavimas

Dėl gatvių pavadinimų suteikimo Kinkių I ir Kinkių II kaimuose, Papilės seniūnijoje, Akmenės rajono savivaldybėje

 

Projektas

   

 

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

   

 

SPRENDIMAS

 

DĖL GATVIŲ PAVADINIMŲ SUTEIKIMO KINKIŲ I IR KINKIŲ II KAIMUOSE, PAPILĖS SENIŪNIJOJE, AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖJE

   

 

2023 m. sausio    d. Nr.

 

Naujoji Akmenė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 34 punktu, Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57 „Dėl Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo ir Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo patvirtinimo“, 10.4 punktu, Akmenės rajono savivaldybės pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo ir keitimo tvarkos, patvirtintos Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. T-254 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo ir keitimo tvarkos patvirtinimo“, 21 punktu, atsižvelgdama į Akmenės rajono savivaldybės Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo ir keitimo komisijos 2023 m. sausio 12 d. posėdžio protokolą Nr. V2-1 bei iniciatoriaus prašymą, Akmenės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a suteikti:

  1. Smilgų gatvės pavadinimą Kinkių I kaime, Papilės seniūnijoje, Akmenės rajono savivaldybėje, pagal šio sprendimo 1 priedą.
  2. Smilgų gatvės pavadinimą Kinkių II kaime, Papilės seniūnijoje, Akmenės rajono savivaldybėje, pagal šio sprendimo 2 priedą.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmams Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras

Atgal