Detalieji planai

Dėl Naujosios Akmenės miesto centrinės dalies detaliojo plano koregavimo patvirtinimo

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL NAUJOSIOS AKMENĖS MIESTO CENTRINĖS DALIES DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO PATVIRTINIMO

2017 m. kovo 23 d.  Nr. PAV-186

Naujoji Akmenė

Vadovaudamasis Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. T-106(E) „Dėl vykdomosios institucijos įgaliojimų suteikimo Akmenės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybei“, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 27 straipsnio 4 ir 6 dalimis, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, atsižvelgdamas į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2017 m. kovo 16 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG25518:

1.Tvirtinu Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. rugsėjo 23 d. sprendimu Nr. T-232 „Dėl detaliojo plano patvirtinimo“ patvirtinto Naujosios Akmenės miesto centrinės dalies detaliojo plano koregavimą (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) – Teritorijų planavimo dokumentas Nr. K-VT-32-16-166).

2. Pavedu:

2.1. Teritorijų planavimo, architektūros ir paveldosaugos skyriui:

2.1.1. Informaciją apie priimtą sprendimą paskelbti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.

2.1.2. Patvirtintą detaliojo plano koregavimą įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.

2.2. Informacinių technologijų skyriui įsakymą paskelbti Akmenės rajono savivaldybės administracijos interneto svetainėje (www.akmene.lt) .

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Administracijos direktoriaus pavaduotojas   Algirdas Bučys

Atgal
easy read