Projektiniai pasiūlymai

Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės Akmenės rajono savivaldybės teritorijoje įrengimas

Įgyvendinant projekto „Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra Šiaulių regione“ (Nr. VP3-3.2-AM-01-V-02-011), priemonę „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ (Nr. 05.2.1-APVA-R-008) Ventos kaime įrengiama didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelė. Projektavimą ir aikštelės įrengimo darbus vykdo UAB ,,Gerbūnis“. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016-11-07 įsakymu Nr. D1-738 patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriumi ,,Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“ informuojama apie  visuomenei svarbaus statinio projektavimą ir statybą.  Rangovas, perėmęs statybvietę, nedelsiant pradeda didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės įrengimo darbus: išardo esamą aikštelės dangą, senąjį aikštelės aptvėrimą, iškasa gruntą iš plečiamos aikštelės dalies, palikdamas esamą senąją dangos konstrukciją. Įrengiama aikštelės teritorijos, pastatų apsauginė ir gaisrinė signalizacijos bei telekomunikacijų, elektros tiekimo ir aikštelės apšvietimo tinklai. Rangovas, naudodamas betranšėjinės technologijos (pradūrimo) būdą, įrengia vandentiekio, buitinių nuotekų, paviršinių nuotekų surinkimo ir nuvedimo tinklus. Rekonstrukcijos metu sumontuojami  gelžbetoniniai pamatai, skirti konteinerio tipo pastatams (personalo tarnybiniam pastatui, buities pavojingų atliekų sandėliavimo pastatui).   

Projekto pavadinimas:

II GRUPĖS NESUDĖTINGO INŽINERINIO STATINIO – AIKŠTELĖS (ATLIEKŲ PRIĖMIMO PUNKTAS) UNIK. NR. 4400-0967-5970 MIŠKO G. 6B, VENTOS K., VENTOS SEN., AKMENĖS R. SAV., REKONSTRAVIMO PROJEKTAS.  Aikštelė skirta surinkti  komunalines atliekas, kurios negali būti pilamos į mišrių atliekų konteinerius ir kurias gyventojai neturi galimybės pristatyti į šių atliekų perdirbimo arba šalinimo vietas.

Objektas aprašymas: Didelių gabaritų surinkimo aikštelė; Statytojas: VŠĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras; Projekto vadovas: A. Barkus 32847; Statybos rūšis: rekonstravimas; Projekto rūšis: Statybos projektas  (LR Statybos įstatymas (24st, 1p 1));

Projektuojami statiniai:

1. Asfaltbetonio aikštelė:

1.1.    Statinio rūšis: Aikštelė

1.2.    Statinio kategorija: II grupės nesudėtingas statinys

1.3.    Statinio patikimumo klasė: RC1;

1.4.    Aikštelės plotas: 840m²

2. Personalo tarnybinis pastatas:

2.1.    Statinio rūšis: Pastatas

2.2.    Statinio kategorija: I grupės nesudėtingas statinys

2.3.    Statinio patikimumo klasė: RC1;

2.4.    Bendras plotas: 20,15m²

2.5.    Aukštis 3,2m:

3. Pavojingų atliekų priėmimo pastatas:

3.1.    Statinio rūšis: Pastatas

3.2.    Statinio kategorija: I grupės nesudėtingas statinys 2 lentelė (5);

3.3.    Statinio patikimumo klasė: RC1;

3.4.    Bendras plotas: 20,7m²

3.5.    Aukštis 3,2m.

Plačiau žiūrėti brėžinį: Sklypo planas su dangomis bei technologija.

Esant pastebėjimų, prieštaravimų ar pasiūlymų kviečiame kreiptis telefonu 8 616 73039 arba el. p. info@gerbunis.lt

Atgal
easy read