Gatvių ir kitų objektų pavadinimų koregavimas

Dėl gatvių koordinačių pakeitimo Akmenės rajono savivaldybėje

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL GATVIŲ KOORDINAČIŲ PAKEITIMO AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖJE

 

2019 m. gegužės  30 d. Nr. T-138

Naujoji Akmenė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos 16 straipsnio 2 dalies 34 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. birželio 15 d. nutarimu Nr. 621 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės gyvenamųjų vietovių panaikinimo, teritorijų ribų nustatymo ir pakeitimo“, Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57 „Dėl numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo ir pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“, Akmenės rajono savivaldybės pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo ir keitimo tvarka, patvirtinta Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. T-254 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo ir keitimo tvarkos patvirtinimo“, atsižvelgdama į UAB „Geopasaulis“ matininko Raimundo Sketrio 2019 m. balandžio 15 d. prašymą, Akmenės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a pakeisti gatvių koordinates:

1. Agluonų k., Akmenės sen., – Molupio g. (pagal 1 priedą);

2. Ventos m., Ventos  sen., – Šaltinio g. (pagal 2 priedą);

3.  Šapnagių k., Kruopių sen., – Šapnagių g. (pagal 3 priedą);

4.  Ramučių k., Naujosios Akmenės kaimiškojoje sen., – Šilų g. (pagal 4 priedą).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijai arba Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmams Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras                                                                        Vitalijus Mitrofanovas

Atgal