Projektiniai pasiūlymai

Gyvenamosios (vieno buto) ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų, Žalioji g. 50, Sablauskių km., Akmenės raj. sav., statybos projektas

Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 60 punkto ir 13 priedo nuostatomis, informuojame apie "Gyvenamosios (vieno buto) ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų, Žalioji g. 50, Sablauskių km., Akmenės raj. sav., statybos projektas" parengtus projektinius pasiūlymus.

Statinių statybvietės adresas ir kadastrinis Nr.: Žalioji g. 50, Sablauskių km., Naujosios Akmenės km. sen., Akmenės raj. sav. (kad. Nr. 3245/0001:243 Sablauskių k.v.)

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: kita, naudojimo pobūdis – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: vienbutis gyvenamasis namas ir pagalbinio ūkio paskirties pastatas.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris: arch. Gediminas Tušas (kvalifikacijos atestato Nr.  A 1959), L. Petravičiaus a. 4A, Naujoji Akmenė, tel. 8 612 27487, el. p. g.tusas@gmail.com.

Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.): Z. M.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:  L. Petravičiaus a. 4A, Naujoji Akmenė, darbo dienomis 9:00-16:00, tel. 8 612 27487, el. p. g.tusas@gmail.com.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: pasiūlymus galima teikti el. paštu g.tusas@gmail.com  arba raštu adresu L. Petravičiaus a. 4A, Naujoji Akmenė iki viešo susirinkimo pabaigos.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas): L. Petravičiaus a. 4A, Naujoji Akmenė, 2019 m. rugsėjo 23 d., 17:00.

Statybos projektas

Atgal
easy read