Specialieji planai

Informuojame apie pradedamą rengti Akmenės rajono savivaldybės teritorijos šilumos ūkio specialiojo plano keitimą

Rengimo pagrindas: Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2020  m. birželio 29  d.  sprendimas  Nr. T-139 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės teritorijos šilumos ūkio specialiojo plano keitimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo“.

Planavimo organizatorius: Akmenės rajono savivaldybės administracijos direktorius, L. Petravičiaus a. 2, LT-85132 Naujoji Akmenė, tel. (8 425) 57 133, faks. (8 425) 56594, el. p. info@akmene.lt, www.akmene.lt.

Plano rengėjas: UAB „Atamis”, Žirmūnų g. 139, LT-09120 Vilnius, tel. 8 5 27 28 334, faks. 8 5 20 31 280, el. p. [email protected], www.atamis.lt. Projekto vadovas: Žilvinas Grabauskas, el. p. z.grabauskas@atamis.lt, tel. 8 620 51398

Planuojama teritorija: Akmenės rajonas

Teritorijų planavimo rūšis ir lygmuo: specialiojo teritorijų planavimo dokumentas, savivaldybės lygmens.

Planavimo tikslai, uždaviniai:

Planavimo tikslai:

- įgyvendinant Nacionalinėje šilumos ūkio plėtros programoje nustatytus sprendinius ir priemones, suformuoti ilgalaikes Savivaldybės šilumos ūkio modernizavimo ir plėtros kryptis, siekiant užtikrinti saugų, patikimą ir nepertraukiamą šilumos tiekimą vartotojams mažiausiomis sąnaudomis, neviršijant leidžiamo neigiamo poveikio aplinkai;

- suderinti valstybės, Savivaldybės, energetikos įmonių, fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių interesus aprūpinant vartotojus šiluma ir energijos ištekliais šilumos gamybai;

- reglamentuoti aprūpinimo šiluma būdus ir (arba) naudotinas kuro bei energijos rūšis šilumos gamybai šilumos vartotojų teritorijose;

- numatyti preliminarias investicijų apimtis, finansavimo poreikį ir finansavimo šaltinius į šilumos ūkio plėtrą ir modernizavimą.

Planavimo uždaviniai:

- plėtoti šilumos ūkio inžinerinę infrastruktūrą ir numatyti jos plėtrai reikalingas teritorijas;

- numatyti šilumos ūkio inžinerinės infrastruktūros statinių ir (ar) teritorijų apsaugos zonas, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas;

- numatyti motyvuotai pagrįstas konkrečias vietas ir plotus žemei visuomenės poreikiams paimti;

- numatyti šilumos ūkio inžinerinei infrastruktūrai funkcionuoti reikalingus servitutus;

- numatyti šilumos ūkio inžinerinės infrastruktūros statinių išdėstymą;

- numatyti atsinaujinančių išteklių naudojimo plėtrą.

Plano darbų programa: susipažinti darbų programa galima teritorijų planavimo dokumentų informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. S-RJ-32-20-520):

Plano rengimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis.

Darbų atlikimo terminai: planavimo pradžia – 2020 m. IV ketv., planavimo pabaiga – 2021 m. II ketv.

Plano sudėtis: tekstinė ir grafinė dalys.

Visuomenės informavimo tvarka: supaprastinta.

Bendrųjų sprendinių formavimas (koncepcija): rengiama

Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) procedūros: atliekamos.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo supažindinimo pabaigos. Apie parengto dokumento viešo supažindinimo tvarką bus informuojama papildomai.

Atgal