Specialieji planai

Informuojame apie pradedamą rengti Akmenės rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimą

Rengimo pagrindas: Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2020  m. vasario 17  d.  sprendimas  Nr. T-11 „Dėl Akmenės rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo“.

Planavimo organizatorius: Akmenės rajono savivaldybės administracijos direktorius, L. Petravičiaus a. 2, LT-85132 Naujoji Akmenė, tel. (8 425) 57 133, faks. (8 425) 56594, el. p. info@akmene.lt, www.akmene.lt.

Plano rengėjas: UAB „Atamis”, Žirmūnų g. 139, LT-09120 Vilnius, tel. 8 5 27 28 334, faks. 8 5 20 31 280, el. p. info@atamis.lt, www.atamis.lt. Projekto vadovas: Žilvinas Grabauskas, el. p. z.grabauskas@atamis.lt, tel. 8 620 51398

Planuojama teritorija: Akmenės rajonas

Teritorijų planavimo rūšis ir lygmuo: specialiojo teritorijų planavimo dokumentas, savivaldybės lygmens.

Planavimo tikslai, uždaviniai:

Planavimo tikslai:

- nustatyti aglomeracijas ir viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorijas;

- nustatyti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros kryptis;

- nurodyti šios infrastruktūros plėtros įgyvendinimo etapus (eigą, eiliškumą) ir finansavimą, siekiant, kad visi gyventojai gautų saugos ir kokybės reikalavimus atitinkantį geriamąjį vandenį ir nuotekų tvarkymo paslaugas arba turėtų galimybę individualiai apsirūpinti geriamuoju vandeniu ir (arba) individualiai tvarkyti nuotekas.

Planavimo uždaviniai:

- numatyti geriamojo vandens ir nuotekų sistemų plėtrai reikalingas teritorijas;

- numatyti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros ir jos vystymui reikalingų teritorijų apsaugos zonas;

- numatyti pagrįstas konkrečias vietas žemę paimti visuomenės poreikiams;

- numatyti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrai funkcionuoti reikalingus servitutus;

- nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas;

- numatyti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros statinių vietas.

Plano darbų programa: susipažinti darbų programa galima teritorijų planavimo dokumentų informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. S-RJ-00-20-545):

Plano rengimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis.

Darbų atlikimo terminai: planavimo pradžia – 2020 m. IV ketv., planavimo pabaiga – 2022 m. IV ketv.

Plano sudėtis: tekstinė ir grafinė dalys.

Visuomenės informavimo tvarka: supaprastinta.

Bendrųjų sprendinių formavimas (koncepcija): rengiama

Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) procedūros: atliekamos.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo supažindinimo pabaigos. Apie parengto dokumento viešo supažindinimo tvarką bus informuojama papildomai.

Atgal