Detalieji planai

Informuojame apie Ventos mieste,Statybininkų gatvėje, žemės sklypų detaliajame plane suprojektuoto žemės sklypo Nr. 25 techninės klaidos ištaisymą

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

 ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL VENTOS MIESTE, STATYBININKŲ GATVĖJE, ŽEMĖS SKLYPŲ DETALIAJAME PLANE SUPROJEKTUOTO ŽEMĖS SKLYPO NR. 25  TECHNINĖS KLAIDOS IŠTAISYMO

 

2020 m. birželio 11 d.  Nr. PAV-142

Naujoji Akmenė

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 1 ir 2 punktais, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 253 punktu, 318.4.1 ir 323.2 papunkčiais, Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-141 „Dėl vykdomosios institucijos įgaliojimų suteikimo Akmenės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybei“:

1.Ištaisau detaliojo plano, patvirtinto Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. T-132 „Dėl žemės sklypų detaliųjų planų patvirtinimo“, techninę klaidą, atsiradusią dėl faktinių duomenų neatitikimo –  k e i č i u  suprojektuotam žemės sklypui  naudojimo būdą iš  visuomeninės paskirties teritorijos į pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos.

2.Nurodau Informacinių technologijų skyriui paskelbti įsakymą Savivaldybės interneto svetainėje (www.akmene.lt).

3.Nustatau,kad detaliojo plano techninės klaidos ištaisymas įsigalioja kitą dieną po jo įregistravimo ir paskelbimo Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui arba Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmams Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Administracijos direktoriaus pavaduotojas                                                             Artūras Pekauskas

Atgal