Akmenės rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros rėmimo programos komisija

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS RĖMIMO PROGRAMOS KOMISIJOS SUDĖTIES ir darbo reglamento PATVIRTINIMO

 

2021 m. kovo 29 d.   Nr.   T-77

Naujoji Akmenė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 46 punktu, 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymo 4 straipsnio 2 dalies 3 punktu ir 12 straipsnio 7 dalimi, atsižvelgdama į Akmenės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 10 d. įsakymą Nr. A-110 „Dėl atstovų delegavimo į Savivaldybės tarybos sudaromą komisiją“,  Akmenės rajono savivaldybės taryba      n u s p r e n d ž i a  patvirtinti:

  1. Akmenės rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros rėmimo programos komisiją (toliau – Komisija) šios sudėties:

Aromeda Laucienė, Akmenės rajono savivaldybės administracijos direktorė - komisijos pirmininkė;

Aušra Gedutienė, Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja;

Antanas Lizdenis, Teritorijų planavimo, architektūros ir paveldosaugos skyriaus vyriausiasis architektas (vyriausiasis specialistas);

Eglė Martyšienė, Viešųjų pirkimų skyriaus vedėja;

Laimonas Padolevičius, Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas, vykdantis Savivaldybės vyriausiojo inžinieriaus funkcijas;

Vida Raubienė, Planavimo ir finansų skyriaus vedėja;

Greta Rimkutė, Bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė.

  1. Komisijos darbo reglamentą (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui arba Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmams Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Savivaldybės meras                                                                                    Vitalijus Mitrofanovas

 

Akmenės rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros rėmimo programos komisijos darbo reglamentas

Atgal