Akmenės rajono savivaldybės kultūros ir meno taryba

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS IR MENO TARYBOS SUDARYMO

 

2021 m. vasario 26 d. Nr. T-23

Naujoji Akmenė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 6 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 28 d. sprendimo Nr. T-245 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės kultūros ir meno tarybos nuostatų patvirtinimo“ 12 punktu, atsižvelgdama į Akmenės rajono savivaldybės tarybos, Savivaldybės administracijos, Savivaldybės kultūros įstaigų, kultūrinę veiklą vykdančių nevyriausybinių organizacijų, menininkų, kūrėjų, jaunimo organizacijų, religinių bendruomenių siūlymus, Akmenės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a sudaryti Savivaldybės tarybos kadencijos laikotarpiui Akmenės rajono savivaldybės kultūros ir meno tarybą šios sudėties:     

Antanas Adomaitis, menininkas, deleguotas Akmenės rajono nevyriausybinių organizacijų;

Rasa Bliūdžiuvienė, Kivylių bendruomenės pirmininkė, deleguota Akmenės rajono nevyriausybinių organizacijų;

Dominyka Danutė Dobrikaitė, deleguota Akmenės rajono jaunimo ir jaunimo organizacijų sąjungos;

Olijandas Jurevičius, Naujosios Akmenės Šventosios Dvasios Atsiuntimo parapijos klebonas,

Akmenės dekanato dekanas, deleguotas religinių bendruomenių;

Darius Rekis, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas, deleguotas Savivaldybės administracijos;

Jurgita Valčikaitė-Šidlauskienė, Akmenės rajono savivaldybės kultūros centro direktoriaus pavaduotoja, deleguota Savivaldybės kultūros įstaigų;

Vaidas Vanagas, Savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros ir sporto komiteto narys, deleguotas Savivaldybės tarybos.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui arba Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmams Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras  Vitalijus Mitrofanovas                                                       

Atgal