Konkursai į kitas pareigas

Konkursas direktoriaus pavaduotojo pareigoms užimti

Akmenės rajono Papilės Simono Daukanto gimnazija (biudžetinė įstaiga, kodas 1900449063), skelbia konkursą direktoriaus pavaduotojo pareigoms užimti.

Darbo sutarties rūšis: neterminuota.

Darbo krūvis:  0,35 etato (nepilnas darbo krūvis).

Pareigybės lygis: A2.

Darbo užmokestis:  koeficientas 8,22.

Pretendentų kvalifikaciniai reikalavimai:

 • Aukštasis pedagoginis išsilavinimas;
 • Pedagogo kvalifikacija ir ne mažesnis kaip 3 metų pedagoginio darbo stažas arba magistro laipsnis, pedagogo kvalifikacija ir ne mažesnis kaip 2 metų pedagoginio darbo stažas;
 • Gerai mokėti lietuvių kalbą (jos mokėjimo lygis turi atitikti valstybinės lietuvių kalbos mokėjimo kategorijų, nustatytų teisės aktais, reikalavimus);
 • Mokėti bent vieną iš trijų bendrųjų Europos kalbų A1 lygiu (anglų, prancūzų ar vokiečių);
 • Išmanyti šiuolaikines informacines kompiuterines priemones ir jas taikyti pagal  LR ŠMM patvirtintus reikalavimus, mokytojų kompiuterinio raštingumo programoms;
 • Gebėti savarankiškai vykdyti direktoriaus pavaduotojo  pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, dirbti komandoje, būti pareigingam, iniciatyviam, pasižymėti nepriekaištinga profesine reputacija, gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir pavaldžių darbuotojų darbą, rengti ataskaitas ir kitus darbo dokumentus.

Direktoriaus pavaduotojas turi žinoti ir išmanyti:

 • Švietimo politiką, gimnazijos veiklos planavimą ir įgyvendinimą;
 • Ugdymo turinio vadybą;
 • Gimnazijos veiklos įsivertinimo organizavimą ir gautų duomenų panaudojimą veiklai tobulinti;
 • Gimnazijos kultūros formavimą ir kaitą;
 • Bendradarbiavimą su socialiniais partneriais;
 • Savivaldos institucijų plėtojimą ir jų įtraukimą į gimnazijos valdymą;
 • Edukacinių aplinkų kūrimą ir tobulinimą;
 • Mokinių saugumo ir lygių galimybių užtikrinimą;
 • Tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimą ir švietimą;
 • Darbuotojų funkcijų reglamentavimą ir saugumo užtikrinimą.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

 • Prašymą dalyvauti konkurse;
 • Užpildytą pretendento anketą;
 • Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir šių dokumentų kopijas;
 • Išsilavinimą patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams;
 • Gyvenimo aprašymą (CV);
 • Galima pateikti asmeninių privalumų sąrašą, kuriame laisva forma nurodyti gebėjimai, įgūdžiai ir dalykinės savybės;    
 • Valstybinio socialinio draudimo pažymėjimą arba pranešimą apie asmens socialinio draudimo numerį ir/arba kitus darbo patirtį patvirtinančius dokumentus.

Konkurso pretendentų atrankos būdas – pokalbis.

Dokumentai priimami tiesiogiai, elektroniniu paštu ramunas.perminas@gmail.com arba registruotu laišku iki  2019 m. lapkričio 18 d.  įskaitytinai, darbo dienomis nuo 7.30 iki 12.00 ir nuo 12.30  iki 16.00 val. gimnazijos raštinėje adresu: Nepriklausomybės g. 62, Papilė, Akmenės rajonas.

Telefonas pasiteirauti: (8 425)  32 624  arba 8 612 48836.

Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami į atranką 2019 m. lapkričio 19 d. 14.00 val. Papilės Simono Daukanto gimnazijos direktoriaus kabinete.

Atgal