Konkursai į kitas pareigas

Konkursas Bendrojo skyriaus administratoriaus referento, dirbančio pagal darbo sutartį, pareigoms užimti

Akmenės rajono savivaldybės administracija (teisinė forma – biudžetinė įstaiga, adresas L. Petravičiaus a. 2, LT-85132 Naujoji Akmenė, kodas 188719391)

Darbdavio siūlomas atlyginimas: pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas (pareiginės algos bazinio dydžiu) – 5,0 (880 EUR neatskaičius mokesčių).

Darbo sutartis – neterminuota.

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis, kurio metu gali būti pateikiamos ir praktinės užduotys.

Pretendentų kvalifikaciniai reikalavimai:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
 • būti susipažinęs ir savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, teisės aktais, Administracijos nuostatais, Vidaus tvarkos taisyklėmis, Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Akmenės rajono savivaldybės administracijoje taisyklėmis, Skyriaus veiklos nuostatais, šiuo pareigybės aprašymu,  kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmenų aptarnavimą, dokumentų valdymą ir tvarkymą; visuomenės informavimą Savivaldybėje
 • turėti ne mažiau kaip vienerių metų darbo patirties;
 • mokėti užsienio kalbą A2 lygiu;
 • išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, žinoti dokumentų rengimo, jų apskaitos pagrindus bei teisės aktų rengimo tvarką, gebėti rengti, įforminti ir organizuoti dokumentų apyvartą pagal Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos standartus;
 • turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžių ir žinių, mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu arba lygiavertėmis programomis, domėtis informacinių technologijų naujovėmis ir jas pritaikyti darbe;
 • žinoti tarnybinį etiketą, tarptautinį protokolą ir jų laikytis.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

 • Prašymą leisti dalyvauti konkurse, nurodęs elektroninio pašto adresą, kuriuo informuoti pretendentą apie atitiktį pareigybės, kuriai skelbiamas konkursas, pareigybės aprašyme  nurodytiems specialiesiems  reikalavimams.
 • Asmens tapatybę, pilietybę ir amžių patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją.
 • Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją.
 • Gyvenimo aprašymą (CV).
 • Užpildytą pretendento anketą. Pretendento anketa gali būti pildoma vietoje, pateikus prašymą asmeniškai, arba siunčiama elektroniniu paštu.  Anketos formą galite rasti čia.
 • Savo privalumų sąrašą, nurodydamas dalykines savybes, išsilavinimą, patirtį, įgūdžius, kvalifikacijos kėlimą ir pan.
 • Darbo patirtį patvirtinančius dokumentus (darbo sutartis, pažyma ir pan.), jei pareigybės, dėl kurios vyksta konkursas, pareigybės aprašyme nustatytas reikalavimas turėti atitinkamą darbo patirtį, ir šių dokumentų kopijas.
 • Kitus dokumentus, reikalingus patvirtinti konkurso skelbime nustatytus reikalavimus.  

Pretendentas gali pateikti dokumentus asmeniškai arba siųsti juos konkurso skelbime nurodytam pretendentų dokumentus priimančiam asmeniui elektroniniu paštu.

Dokumentai priimami nuo 2020 m. vasario 7 d. iki 2020 m. vasario 20 d. Akmenės rajono savivaldybės administracijoje Teisės ir personalo skyriuje 205 kab., L. Petravičiaus a. 2, Naujoji Akmenė arba elektroniniu paštu: saulius.kvederis@akmene.lt. Telefonas pasiteirauti (8 425) 59 732.

 

Atgal