Konkursai į kitas pareigas

Konkursas Socialinės paramos skyriaus Paslaugų poskyrio nedirbančių asmenų atvejo vadybininko, darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, pareigoms užimti

Akmenės rajono savivaldybės administracija (teisinė forma – biudžetinė įstaiga, adresas L. Petravičiaus a. 2, LT-85132 Naujoji Akmenė, kodas 188719391)

Darbdavio siūlomas atlyginimas: pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas (pareiginės algos bazinio dydžiu) – 7,1 (1249,60 EUR neatskaičius mokesčių).

Darbo sutartis – terminuota, projekto „Užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modelis“ įgyvendinimo laikotarpiui.

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis, kurio metu gali būti pateikiamos ir praktinės užduotys.

Pretendentų kvalifikaciniai reikalavimai:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
 • būti susipažinęs ir vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais socialinę paramą, taip pat Akmenės rajono Savivaldybės tarybos sprendimais,  Administracijos direktoriaus, Administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymais,  Administracijos nuostatais, Vidaus tvarkos taisyklėmis, Socialinės paramos skyriaus ir Socialinės paramos skyriaus Paslaugų poskyrio veiklos nuostatais, Modeliu, nedirbančių asmenų atvejo vadybininko pareigybės aprašymu;
 • žinoti Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžių ir žinių, mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu arba lygiavertėmis programomis,domėtis informacinių technologijų naujovėmis ir jas pritaikyti darbe;
 • gebėti nustatyti asmens poreikius paslaugoms ir priemonėms, palengvinančioms perėjimą nuo nedarbo prie užimtumo darbo rinkoje.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

 • Prašymą leisti dalyvauti konkurse, nurodęs elektroninio pašto adresą, kuriuo informuoti pretendentą apie atitiktį pareigybės, kuriai skelbiamas konkursas, pareigybės aprašyme  nurodytiems specialiesiems  reikalavimams (Pastaba. Prašymo formą galite rasti Savivaldybės internetinėje svetainėje www.akmene.lt).
 • Asmens tapatybę, pilietybę ir amžių patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją.
 • Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją.
 • Gyvenimo aprašymą (CV).
 • Užpildytą pretendento anketą. Pretendento anketa gali būti pildoma vietoje, pateikus prašymą asmeniškai, arba siunčiama elektroniniu paštu. (Pastaba. Anketos formą galite rasti Savivaldybės internetinėje svetainėje www.akmene.lt).
 • Savo privalumų sąrašą, nurodydamas dalykines savybes, išsilavinimą, patirtį, įgūdžius, kvalifikacijos kėlimą ir pan.
 • Kitus dokumentus, reikalingus patvirtinti konkurso skelbime nustatytus reikalavimus.  

Pretendentas gali pateikti dokumentus konkurso skelbime nurodytam pretendentų dokumentus priimančiam asmeniui elektroniniu paštu.

Dokumentai priimami nuo 2020 m. kovo 24 d. iki 2020 m. balandžio 6 d.

Pretendentas prašymą leisti dalyvauti konkurse ir kitus dokumentus, reikalingus patvirtinti konkurso skelbime nustatytus reikalavimus, pateikia konkurso skelbime nurodytam pretendentų dokumentus priimančiam asmeniui elektroniniu paštu: saulius.kvederis@akmene.lt.

Telefonas pasiteirauti (8 425) 59 732 (Teisės ir personalo skyriaus vyriausiasis specialistas Saulius Kvederis).

Atgal