Pagrindinės metų veiklos užduotys

Akmenės rajono savivaldybės kontrolieriaus einamųjų metų užduotys

1 užduotis. Vykdant Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 2 punkto ir 9 dalies 10 punkto nuostatas, nustatyta tvarka ir terminais pateikti Savivaldybės tarybai išvadą dėl Savivaldybės 2022 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, Savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo.

2 užduotis. Įgyvendinant viešojo sektoriaus subjektų veiklos skaidrumo ir atskaitingumo steigėjui bei visuomenei principus, teisės aktuose nustatyta tvarka ir terminais parengti ir Savivaldybės tarybai ir bendruomenei pateikti Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2022 metų veiklos ataskaitą.

3 užduotis. Siekiant tinkamai organizuoti Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos darbą, nustatyta tvarka ir terminais parengti, suderinti ir patvirtinti Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2024 metų veiklos planą.

4 užduotis. Siekiant užtikrinti, kad Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos valstybės tarnautojai gebėtų profesionaliai ir kokybiškai atlikti savo pareigas, organizuoti jų kvalifikacijos tobulinimą, sudarant sąlygas gerinti profesinius įgūdžius, įgyti naujų žinių bei kompetencijų.

5 užduotis. Vykdant Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 13 straipsnio 1 dalies reikalavimą, parengti ir patvirtinti Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos antikorupcinio elgesio taisykles.

Akmenės rajono savivaldybės kontrolieriaus pavaduotojo einamųjų metų užduotys

1 užduotis. Užtikrinant Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 2 punkte ir 9 dalies 10 punkte Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai priskirtos funkcijos vykdymą, atlikti Savivaldybės 2022 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, Savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo finansinį (atitikties) auditą ir parengti audito ataskaitos projektą.                                                                                                                                                                        

2 užduotis. Stiprinant Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos atliekamo audito poveikį, vykdyti audituotiems subjektams pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo priežiūrą, teisinėmis priemonėmis siekiant, kad būtų pašalinti audito metu nustatyti trūkumai ir pažeidimai.

3 užduotis. Atliekant pažangos stebėseną (poauditinę veiklą) Savivaldybės biudžetinių įstaigų personalo valdymo srityje, išanalizuoti paskutiniųjų trejų metų duomenis apie Savivaldybės biudžetinėse įstaigose patvirtintas pareigybes ir jų darbo krūvius, neužimtas pareigybes ir jų darbo krūvius ir pateikti išvadą, kaip sprendžiamas klausimas dėl pareigybių ir jų darbo krūvių skaičiaus optimizavimo Savivaldybės biudžetinėse įstaigose.

4 užduotis. Vykdant Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 96 straipsnio nuostatas, nustatyta tvarka ir terminais pateikti Viešųjų pirkimų tarnybai ataskaitą dėl viešojo pirkimo sutarčių, Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos sudarytų 2022 metais – metinę Atn-3 formos ataskaitą.

Atgal
easy read