Naujienos

Dėl vienkartinės išmokos įsikurti

Naujienos

Informuojame, kad užsieniečiai, kuriems yra suteikta laikinoji apsauga Lietuvos Respublikoje (kurie turi išduotą leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje), gali kreiptis dėl vienkartinės išmokos užsieniečiui įsikurti (toliau – Išmoka).

Kas gali kreiptis?

Vienas iš pilnamečių laikinąją apsaugą Lietuvos Respublikoje gavusių užsieniečių privataus namų ūkio narių. Išmoka skiriama vienam laikinąją apsaugą Lietuvos Respublikoje gavusių užsieniečių privačiam namų ūkiui.

Asmenys, norėdami gauti Išmoką, kreipiasi į deklaruotos gyvenamosios vietos arba faktinės gyvenamosios vietos seniūnijose dirbančius socialinių išmokų specialistus (toliau – seniūnija), o Naujosios Akmenės miesto seniūnijoje gyvenantys – į Akmenės rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos skyrių ir pateikia Prašymą dėl vienkartinės išmokos užsieniečiui įsikurti skyrimo (toliau – Prašymas).

Kokius dokumentus dar reikia pateikti?

Užsienietis kartu su Prašymu dėl Išmokos skyrimo turi pateikti:

 1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (laikiną leidimą gyventi, išduotą UTPĮ 40

straipsnio 1 dalies 10  punkto pagrindu, arba Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Migracijos departamentas) priimtą sprendimą dėl jam suteikto leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje laikinosios apsaugos pagrindu);

 1. dokumentus, įrodančius, kad asmenys yra vyresni kaip 18 metų ir dirba pagal darbo sutartį

ar darbo santykiams prilygintų teisinių santykių pagrindu arba savarankiškai dirba Lietuvos Respublikoje, arba yra įsiregistravę Užimtumo tarnyboje.  Šis reikalavimas netaikomas:

 • asmenims, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą ar pagal formaliojo

profesinio mokymo programą arba studijuoja aukštojoje mokykloje;

 • asmenims, kurie yra sukakę senatvės pensijos amžių;
 • nėščioms moterims, kurioms iki numatomos gimdymo datos yra likę ne daugiau kaip 70

kalendorinių dienų;

 • vienam gyvenančiam asmeniui arba vienam iš privataus namų ūkio narių, jei jis slaugo

ar prižiūri kitą šio privataus namų ūkio narį, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis ar specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis, savo ar kito šiam privačiam namų ūkiui priklausančio asmens vaiką (-us) (įvaikį (-ius) arba vaiką (-us) (įvaikį (‑ius), kuriam (-iems) įstatymų nustatyta tvarka nustatyta globa ar rūpyba šeimoje;

 • vienam iš tėvų (įtėvių) ar globėjų, auginančių: vaiką (-us) (įvaikį (-ius) iki 3 metų; pagal

gydytojų rekomendaciją švietimo įstaigos nelankantį vaiką (-us) (įvaikį (-ius) iki 8 metų; švietimo įstaigos nelankantį vaiką (-us) (įvaikį (-ius), kai švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nėra vietų;

 • vienam iš senelių, prižiūrinčių vaiką iki 3 metų;
 • asmenims, kuriems nustatytas neįgalumas, dėl kurio jie negali dirbti;
 1. ne trumpesniam nei 6 mėnesių laikotarpiui sudarytą Lietuvos Respublikos

nekilnojamojo turto registre įregistruotą gyvenamųjų patalpų nuomos sutartį ar teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą jos kopiją;

 1. asmeninės banko sąskaitos numerį.

Prašymus taip pat galima pateikti registruota pašto siunta, elektroniniu paštu: info@akmene.lt 

Jeigu Prašymas ir dokumentai ar jų kopijos teikiami registruota pašto siunta, kartu su Prašymu ir dokumentais ar jų kopijomis turi būti pateikta jo teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (leidimo laikinai gyventi, išduoto UTPĮ 40 straipsnio 1 dalies 10 punkto pagrindu, arba Migracijos departamento priimtą sprendimo dėl jam suteikto leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje laikinosios apsaugos pagrindu) kopija. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija, teikiant ją šioje dalyje nurodytu būdu, turi būti padaryta taip, kad matytųsi asmens vardas, pavardė, gimimo data ir asmens kodas (jei jį turi) ir asmens dokumento išdavimo pagrindas.

Jeigu Prašymas ir dokumentai ar jų kopijos siunčiami elektroniniu paštu, kartu su prašymu ir dokumentais ar jų kopijomis asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija neteikiama. Prašymas ir dokumentai ar jų kopijos turi būti patvirtinti kvalifikuotu elektroniniu parašu.

Dėl papildomos informacijos galima kreiptis į Socialinės paramos skyriaus vyresniąją specialistę Viliją Žutautienę, tel.  (8 425) 59733.

Kokio dydžio išmoka ?

 • vienas laikinąją apsaugą Lietuvos Respublikoje gavęs užsienietis arba dviejų laikinąją apsaugą Lietuvos Respublikoje gavusių užsieniečių privatus namų ūkis – 4 valstybės remiamų pajamų dydžių (588 Eur);
 • trijų–keturių laikinąją apsaugą Lietuvos Respublikoje gavusių užsieniečių privatus namų ūkis – 6 valstybės remiamų pajamų dydžių (882 Eur);
 • penkių–šešių laikinąją apsaugą Lietuvos Respublikoje gavusių užsieniečių privatus namų ūkis – 7 valstybės remiamų pajamų dydžių (1029 Eur);
 • septynių ir daugiau laikinąją apsaugą Lietuvos Respublikoje gavusių užsieniečių privatus namų ūkis – 8 valstybės remiamų pajamų dydžių (1176 Eur).

Prašymo forma

Vienkartinės išmokos įsikurti gyvenamojoje vietoje savivaldybės teritorijoje ir (ar) mėnesinės kompensacijos vaiko ugdymo pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programą išlaidoms apmokėti, skiriamų laikinąją apsaugą Lietuvos Respublikoje gavusiems užsieniečiams, skyrimo ir jų finansavimo iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto rekomendacijų aprašas

                                                                                  Socialinės paramos skyriaus informacija

Atgal