Naujienos

Informacija dėl socialinių kortelių 2024 metams

Naujienos

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. A1-462 „Dėl 2021-2027 metų materialinio nepritekliaus mažinimo programos Lietuvoje projektų finansavimo sąlygų ir administravimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – MNM programa) nuo 2023 m. gruodžio 1 d. savivaldybės gyventojai gali teikti Prašymą skirti paramą į socialinę kortelę bei nustatytos formos Sutikimą teikiant paramą donacija (toliau kartu – Prašymas).

Savivaldybės gyventojai  gali teikti  prašymus 2024 m. dėl paramos pagal MNM programą skyrimo socialinei kortelei ir (ar) donacijai gauti kai jų vidutinės mėnesinės pajamos vienam šeimos nariui neviršija 1,5 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų valstybės remiamų pajamų (toliau – VRP) dydžio per mėnesį (235,50 Eur). Prašymas gali būti pateiktas tiesiogiai atvykus į savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių ar seniūnijose pas dirbantį socialinių išmokų specialistą. Pareiškėjas pateikia vieną galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Kai prašymą teikia asmens atstovas, jis turi pateikti vieną iš jo atstovaujamo asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų (paso, asmens tapatybės kortelės, Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimo gyventi Europos Sąjungoje (toliau – asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas) kopiją ir turi būti įrodyta teisė į atstovavimą patvirtinančiu dokumentu (teismo sprendimu (nutartimi) dėl globos (rūpybos), teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintu įgaliojimu).

Jeigu užpildytas prašymas siunčiamas elektroniniu paštu (socparama@akmene.lt) jis turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu, atitinkančiu 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB nustatytus kvalifikuotam elektroniniam parašui keliamus reikalavimus, pridėti asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopijos, patvirtinto įstatymų nustatyta tvarka, nereikia.

Kreipdamasis asmuo su Prašymu skirti paramą pagal MNM programą, pateikia reikiamus dokumentus pagrindžiančius asmens pajamas, pavyzdžiui, su darbo ar tarnybos santykiais susijusias pajamas, įskaitant dienpinigius, butpinigius, maistpinigius ir kitas pajamas (išskyrus asmenų iki 18 metų pajamas); individualios veiklos pajamas, gautas verčiantis veikla pagal verslo liudijimą (išskyrus asmenų iki 18 metų pajamas); kitas išmokas, kurias asmeniui mokama pagal Lietuvos Respublikos įstatymus: nedarbo socialinio draudimo, užimtumo – jeigu visus nurodytus dokumentus ir (ar) informaciją galima gauti iš valstybės informacinių sistemų ir žinybinių registrų, kartu su Prašymu skirti paramą pagal MNM programą neteikiami.

Akmenės rajono savivaldybės gyventojai dėl prašymo pateikimo kreipiasi:

1. Socialinės paramos skyrius Piniginės paramos poskyris, L. Petravičiaus a. 2, Naujoji Akmenė, 107 kab., tel. Nr. 8 425 59743, 8 425 59785, 115 kab. 8 425 59739,

2. Akmenės seniūnija, seniūnijos gyventojai registruojasi tel. Nr. 8 425 59741.

3. Ventos seniūnija, Bausko g. 11, Ventos m., tel. Nr. 8 425 39225.

4. Papilės seniūnija, J. Basanavičiaus a. 22A, Papilės mstl., tel. Nr. 8 425 59784.

5. Kruopių seniūnija, Vytauto Didžiojo g. 4, Kruopių mstl., tel. Nr. 8 425 43736.

Skrajutė

Socialinės paramos skyriaus informacija

Atgal
easy read