Naujienos

Nuomos mokesčio dalies kompensacija ukrainiečiams

Naujienos

Būsto nuomos kompensacija ukrainiečiams mokama laikotarpiu, kol galioja būsto nuomos sutartis ir prieglobstis arba laikinoji apsauga Lietuvos Respublikoje, ir už laikotarpį nuo būsto nuomos sutarties sudarymo dienos, bet ne anksčiau kaip nuo kreipimosi dėl kompensacijos dienos.

Teisę į būsto nuomos kompensaciją turi ukrainiečiai, kurie:

 • turi suteiktą laikinąją apsaugą gyventi Lietuvos Respublikos teritorijoje (atkreipiame dėmesį, kad leidimas laikinai gyventi Lietuvoje pagal LR įstatymo dėl užsieniečių teisinės padėties 40 str. 1 d. 5-6 punktus nepatenkaį LR paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo taikymo sritį, taigi, kompensacija nepriklauso);
 • yra deklaravę savo gyvenamąją vietą Akmenės rajono savivaldybės teritorijoje;
 • sudarytą būsto nuomos sutartį yra įregistravę Nekilnojamojo turto registre;
 • yra deklaravę (deklaracijos forma FR0001) savo turtą ir pajamas už praėjusius kalendorinius metus ir jų vertė neviršija nustatytų dydžių (vertinamos tik grynosios („į rankas“) metinės pajamos, atskaičius pajamų ir „Sodros“ mokesčius):

Nuo 2024-01-02 būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos nebebus mokamos asmenims ar šeimoms, kurie:

 • išsinuomojo būstą, priklausantį jų ar jų šeimos narių artimiesiems giminaičiams;
 • išsinuomojo švietimo įstaigų, mokslo ir studijų institucijų nuomojamus nuosavybės, patikėjimo, panaudos ar kita teise valdomus bendrabučius;
 • išsinuomojo būstą, kurio metinė nuomos kaina viršija 60 proc. asmens ar šeimos metinių pajamų;
 • kurių 40 proc. pajamų dalis per mėnesį lygi arba didesnė už nuomos kainą.

Nuomos kompensacijos dydis nustatomas pagal būsto nuomos sutartyje nurodytą kartu gyvenančių ukrainiečių, kuriems suteikta laikinoji apsauga, skaičių.

Gauti, pratęsti ar pakeisti leidimą laikinai gyventi Lietuvoje galima el. būdu prisijungus prie Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos puslapio https://www.migracija.lt/e-leidimas.

Reikalingi dokumentai:

 • prašymas gauti būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją (BP-4 forma). Jeigu prašymą ir dokumentus teiks įgaliotas asmuo, dar reikės pateikti įgaliojimą ir įgaliotojo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • metinė asmens ar šeimos turto ir pajamų deklaracija už praėjusius kalendorinius metus (forma FR0001);
 • leidimas gyventi LR teritorijoje;
 • būsto nuomos sutartis (joje reikia nurodyti visus šeimos narius, kurie nuomojasi būstą), įregistruota VĮ „Registrų centras“ Nekilnojamojo turto registre;
 • išrašas iš Nekilnojamojo turto registro, kuriame būtų įregistruotas juridinis faktas – sudaryta nuomos sutartis;
 • pažymą apie artimo giminystės ryšio tarp nuomininko ir nuomotojo nebuvimą (ją išduoda VĮ „Registrų centras“. Teikiant prašymą dėl pažymos išdavimo, reikia pateikti nuomotojo sutikimą dėl giminystės ryšio tikrinimo) (šis reikalavimas negalioja juridiniams asmenims);
 • banko atsiskaitomosios sąskaitos rekvizitai, kur bus pervedama kompensacija (ji gali būti pervedama tiek kompensacijos gavėjui, tiek būsto nuomotojui šio sutikimu).

Asmenys ir šeimos, norėdami gauti Kompensaciją, prašymą pateikia Akmenės rajono savivaldybės administracijos Interesantų priimamojo „vieno langelio“ patalpose arba kreipiasi į Socialinės paramos skyrių L. Petravičiaus g. 2, Naujoji Akmenė, I a., 116 kab., tel. 8 425 59 735.

6 priedas

Socialinės paramos skyriaus informacija

Atgal