Projektiniai pasiūlymai

Projekto pavadinimas: 30/110 kV Šapnagių VE TP 110 kV skirstyklos inžinerinių statinių, Akmenės r. sav., Kruopių sen., Bambalų k., statybos projektas

Projekto pavadinimas: 30/110 kV Šapnagių VE TP 110 kV skirstyklos inžinerinių statinių, Akmenės r. sav., Kruopių sen., Bambalų k., statybos projektas

Projektuojamų statinių sąrašas

Inžineriniai tinklai – 110 kV įtampos elektros perdavimo tinklai ir jų technologiniai priklausiniai:

Statinio rūšis pagal naudojimo paskirtį – inžinerinis statinys;

Inžinerinio statinio grupė pagal paskirtį – inžineriniai tinklai;

Inžinerinio statinio pogrupis pagal paskirtį – elektros tinklai;

Elektros tinklai pagal paskirtį – perdavimo elektros tinklai;

Statinio kategorija – ypatingasis statinys.

Elektros inžinerinių tinklų kabelių kanalai:

Statinio rūšis pagal naudojimo paskirtį – inžinerinis statinys;

Inžinerinio statinio grupė pagal paskirtį – inžineriniai tinklai;

Inžinerinio statinio pogrupis pagal paskirtį – elektros tinklai;

Statinio kategorija – nesudėtingasis statinys.

Vidaus keliai:

Statinio rūšis pagal naudojimo paskirtį – inžinerinis statinys;

Inžinerinių statinių grupė pagal paskirtį – susisiekimo komunikacijos;

Susisiekimo komunikacijų pogrupis pagal paskirtį – keliai (vidaus keliai);

Kelio kategorija – IIIv;

Statinio kategorija – nesudėtingasis statinys.

Tvora:

Statinio rūšis pagal naudojimo paskirtį – inžinerinis statinys;

Inžinerinių statinių grupė pagal paskirtį – kiti inžineriniai statiniai;

Kitų inžinerinių statinių pogrupis pagal paskirtį – kitos paskirties inžinerinis statinys;

Statinio kategorija – nesudėtingasis statinys.

Tualetas:

Statinio rūšis pagal naudojimo paskirtį – inžinerinis statinys;

Inžinerinių statinių grupė pagal paskirtį – kiti inžineriniai statiniai;

Kitų inžinerinių statinių pogrupis pagal paskirtį – kitos paskirties inžinerinis statinys;

Statinio kategorija – nesudėtingasis statinys.

Žemės sklypas

Adresas: Akmenės r. sav., Kruopių sen., Bambalų k.;

Registro Nr.: 44/2702638;

Žemės sklypo unikalus daikto numeris: 4400-5764-0263 (sklypo Nr. 4400-1508-5611 buvo padalintas 2021-12-14);

Žemės sklypo kadastro numeris: 3235/0002:174;

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Žemės ūkio;

Žemės sklypo naudojimo būdas: Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai;

Žemės sklypo plotas: 1,5 ha.

Iki projektinių pasiūlymų patvirtinimo žemės sklypui bus pakeista žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis į kitos paskirties žemę, būdas – susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos.

Žemės sklypo rodikliai: planuojamas teritorijos užstatymo tankumas – netaikoma, teritorijos užstatymo intensyvumas – netaikoma.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

UAB „Energetikos projektai” 300583958; PV Renatas Jančiauskas atestato Nr. 37745, el. paštas renatas.janciauskas@enpro.lt, tel. 8 678 09204, Islandijos pl. 217-8, 2 aukštas, LT-49165 Kaunas.

Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):

LITGRID AB, į/k 302564383, Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, Vilnius, tel. +370 707 02171.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

https://www.akmene.lt/ arba Islandijos pl. 217-8, 2 aukštas, LT-49165 Kaunas, tel. 8 678 09204, darbo dienomis nuo 8.00-16.00 iki 2022-02-01.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Atskiru raštu iki viešo susirinkimo pabaigos elektroninio pašto adresu info@enpro.lt

Savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas) ir visuomenės atstovai projektuotojui teikdami pasiūlymus turi nurodyti: 62.1. fizinio asmens vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, juridinio asmens pavadinimą, elektroninio pašto adresą; 62.2. pasiūlymo teikimo datą; 62.3. informaciją ir aplinkybes, kuo grindžiamas pasiūlymas. Objekto pavadinimą kuriam teikiamas pasiūlymas.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):

Islandijos pl. 217-8, 2 aukštas, LT-49165 Kaunas, 2022-02-01, 15:30, nuotoliniu būdu.

Pagal STR 1.04.04:2017 „STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO EKSPERTIZĖ“  681. Ekstremalios situacijos metu uždraudus renginius uždarose patalpose arba statytojui pageidaujant (išskyrus numatomus naujai statyti arba rekonstruoti ypatinguosius statinius arba rekonstruoti neypatinguosius statinius ar nesudėtinguosius statinius į ypatinguosius ir neypatinguosius statinius), naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius (toliau – TGĮ), gali būti organizuojami vieši susirinkimai elektroninėje erdvėje tiesioginės garso ir vaizdo transliacijos (toliau – transliacija) būdu (toliau – nuotoliniu būdu) šiame skyriuje nustatyta tvarka, vietoje viešo susirinkimo vietos (adreso) pateikiant transliacijos nuorodą.

Viešo susirinkimo transliacijos nuoroda pateikiama žemiau:

https://us06web.zoom.us/j/84663316714 

Prisijungus, susirinkimo pirmininkas arba sekretorius „Chat“ laukelyje paprašys Jūsų prisistatyti plačiau ir nurodyti savo kontaktinius duomenis tam, kad būtų galima įtraukti Jus kaip dalyvį.

Prisijungimo prie Zoom instrukcija.

Atgal
easy read