Renginiai
19
Rug.
2023
08:00

Savivaldybės mero potvarkis „Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos penktojo posėdžio sušaukimo“

Iki 2023-09-25 17:00 Akmenės rajono savivaldybė

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS

POTVARKIS

DĖL AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS PENKTOJO POSĖDŽIO SUŠAUKIMO IR POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS PROJEKTO SUDARYMO

2023 m. rugsėjo 19 d.  Nr. M-265

Naujoji Akmenė

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 27 straipsnio 2 dalies 4 punktu, remdamasis Savivaldybės mero 2023 m. balandžio 27 d. potvarkiu Nr. M-23 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2023 metų II ketvirčio posėdžių grafiko patvirtinimo“, Akmenės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 13 d. sprendimu Nr. T-22 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 23, 26 punktais:

  1. Š a u k i u Akmenės rajono savivaldybės tarybos penktąjį posėdį 2023 m. rugsėjo 25 d. 13.00 val. Savivaldybės didžiojoje posėdžių salėje.
  2. S u d a r a u Savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės projektą:

Eil. Nr.

Projekto reg. nr.

Svarstomas klausimas

Rengėjas

1.

ATSP-248

2023-09-07

Dėl Akmenės rajono savivaldybės peticijų komisijos nuostatų patvirtinimo

A.Prišmontienė

2.

ATSP-269

2023-09-15

Dėl Akmenės rajono paramos šeimai centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo ir struktūros patvirtinimo

V. Vaičiūnienė

3.

ATSP-260

2023-09-14

Dėl Akmenės rajono savivaldybės skatinamųjų stipendijų skyrimo studentams ir mokiniams atrankos konkurso taisyklių patvirtinimo

R.Brazlauskaitė

4.

ATSP-265

2023-09-14

Dėl Akmenės rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo

G. Karvelienė

5.

ATSP-255

2023-09-13

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. T-221 „Dėl 2023–2024 mokslo metų klasių komplektų ir mokinių skaičiaus nustatymo Akmenės rajono savivaldybės švietimo įstaigose“ pakeitimo

G. Karvelienė

6.

ATSP-268

2023-09-15

Dėl Akmenės rajono savivaldybės kultūros ir meno tarybos sudarymo

J. Rekašienė

7.

ATSP-273

2023-09-18

Dėl Akmenės rajono savivaldybės turto investavimo ir viešosios įstaigos Akmenės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro dalininko įnašo didinimo

J.Grobienė

8.

ATSP-261

2023-09-14

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 30 d. sprendimo T-3 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės 2023–2025 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo

V. Raubienė

9.

ATSP-271

2023-09-14

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T-4 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

V. Raubienė

10.

ATSP-266

2023-09-14

Dėl viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra Akmenės rajono savivaldybė, vidaus kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo

V. Raubienė

11.

ATSP-262

2023-09-14

Dėl pritarimo projekto „Akmenės laisvosios ekonominės zonos šiaurinės dalies infrastruktūros įrengimas ir plėtra“ įgyvendinimui

D. Tušienė

12.

ATSP-263

2023-09-14

Dėl pritarimo projekto „Akmenės laisvosios ekonominės zonos pietinės dalies infrastruktūros įrengimas ir plėtra“ įgyvendinimui

D. Tušienė

13.

ATSP-267

2023-09-15

Dėl pritarimo projekto „Ventos pramoninės zonos infrastruktūros įrengimas ir plėtra“ įgyvendinimui

D. Tušienė

14.

ATSP-258

2023-09-13

Dėl pritarimo projekto „Oro monitoringo sistemos diegimas Akmenės rajono savivaldybėje“ įgyvendinimui

D. Padolevičienė

15.

ATSP-270

2023-09-15

Dėl dalyvavimo Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupės veikloje

B. Navickienė

16.

ATSP-272

2023-09-15

Dėl pritarimo 2023–2029 m. Naujosios Akmenės miesto vietos plėtros strategijos projektui

B. Navickienė

17.

ATSP-256

2023-09-13

Dėl sutikimo vykdyti techninį projektą bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype

E.Šypalienė

18.

ATSP-251

2023-09-13

Dėl žemės servituto nustatymo sandoriu

I.Eselinienė

19.

ATSP-250

2023-09-11

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 22 d. sprendimo Nr. T-151 „Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifo nustatymo“ pakeitimo

R. Stonienė

A. Statkus

20.

ATSP-253

2023-09-13

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 24 d. sprendimo Nr. T-121 „Dėl Akmenės rajono socialiai būtinų vietinio (priemiestinio) susisiekimo maršrutų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

S. Bartkienė

21.

ATSP-257

2023-09-13

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T-20 „Dėl UAB Naujosios Akmenės autobusų parko keleivių vežimo kelių transportu reguliariais reisais vietinio (priemiestinio) susisiekimo maršrutais tarifų patvirtinimo“ pakeitimo

S. Bartkienė

22.

ATSP-252

2023-09-13

Dėl inžinerinių tinklų perdavimo pagal patikėjimo sutartį UAB „Akmenės vandenys“

J. Grobienė

23.

ATSP-259

2023-09-14

Dėl Savivaldybės turto perdavimo patikėjimo teise

J. Grobienė

24.

ATSP-264

2023-09-14

Dėl Akmenės rajono energetinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos patvirtinimo

S. Vilkas

R. Stonienė

25.

ATSP-254

2023-09-13

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. T-176 „Dėl elektromobilių viešojo įkrovimo paslaugos teikimo“ pakeitimo

L.Padolevičius

26.

ATSP-249

2023-09-08

Dėl viešo konkurso Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus pareigoms užimti organizavimo

S.Kvederis

Šis potvarkis gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui arba Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmams Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras   Vitalijus Mitrofanovas

Atgal