Užimtumo programa

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2023 METŲ UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMA 
(ATVEJO VADYBOS ĮGYVENDINANT UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMĄ VYKDYMAS)

Akmenės rajono savivaldybėje nuo 2023 m. sausio 1 d. įgyvendinama Užimtumo didinimo programa (toliau – Programa), kurios trukmė – 12 mėn.

Programos tikslas – tvarus užimtumas, skirtas nustatyti ir padėti pašalinti Tikslinių grupių įsidarbinimą ribojančias aplinkybes, pasiekti kuo didesnį gyventojų užimtumą, kad kiekvienas gyventojas galėtų rasti turimą kvalifikaciją atitinkantį darbą ir užsitikrinti tinkamą pragyvenimo lygį, skatinti darbo vietų kūrimą ir darbo paklausą, didinti darbo jėgos kvalifikacijos atitiktį darbo rinkos reikmėms, laisvus darbo išteklius integruoti į darbo rinką ir juos išlaikyti.

Programos įgyvendinimo metu, asmenims, turintiems darbo rinkai besirengiančio asmens statusą, taip pat, esant poreikiui, kitiems Užimtumo įstatymo 48 straipsnio 2 dalyje 1 – 10 punktuose nurodytiems asmenims (toliau – Tikslinė grupė), gali būti teikiamos paslaugos, kurios skirtos:

  • palydėti ir padėti Tikslinėms grupėms gauti socialines paslaugas (nurodytas Socialinių paslaugų kataloge, patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-93 „Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“), sveikatos, švietimo ir kitas paslaugas;
  • įgyti socialinių įgūdžių ir (ar) motyvacijos dirbti;
  • padėti įgyvendinti darbo pareigas ir šeimos nario ar kartu gyvenančio asmens priežiūrą ar slaugą;
  • paskatinti grįžti į darbo rinką įsiskolinimų turinčius asmenis, kuriems apribotas disponavimas piniginėmis lėšomis ir (ar) antstolio, kitų institucijų ar pareigūnų nurodymu priverstinai nurašomos piniginės lėšos skolai apmokėti;
  • padėti asmeniui atvykti iš nuolatinės gyvenamosios vietos į darbo vietą;
  • gydyti priklausomybes nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ir kitų psichiką veikiančių medžiagų, azartinių žaidimų;
  • palaikyti Tikslines grupes darbo vietoje, siekiant užtikrinti tvarų užimtumą;
  • šalinti kitas kliūtis Tikslinių grupių tvariam užimtumui.

Įgyvendinant Programą, 50 Tikslinės grupės asmenų Akmenės rajone turės galimybę gauti nemokamas paslaugas, atsižvelgiant į asmens individualius poreikius.

Daugiau informacijos rasite:

 Vardas, pavardė

Pareigos

Kabinetas

Telefonas

Elektroninis paštas

Viktorija Kontenė

Paslaugų  poskyrio nedirbančių asmenų atvejo vadybininkė

110

(8 425) 59 742
8 694 71594

viktorija.kontene@akmene.lt

 

Atgal