Socialinė pašalpa

Siekiant palengvinti piniginės socialinės pašalpos gavimą, prisijungę prie Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos (SPIS) svetainės www.spis.lt.  rasite:

 • supaprastintą Prašymo-paraiškos piniginei socialinei paramai gauti formą, kurią užpildyti ir pateikti (kartu pridėti ir reikiamų dokumentų kopijas kur skaitmeninės kopijos laikytinos patvirtintos).

Bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo turi teisę į socialinę pašalpą, jeigu kreipimosi dėl socialinės pašalpos metu atitinka reikalavimus:

 1. bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens nuosavybės teise turimo turto vertė neviršija turto vertės normatyvo;
 2. vidutinės pajamos yra mažesnės kaip 1,1 valstybės remiamų pajamų (VRP) (193,60 Eur)  bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui;
 3. kiekvienas vyresnis kaip 18 metų bendrai gyvenantis asmuo, vienas gyvenantis asmuo arba vaikas (įvaikis) nuo 16 iki 18 metų atitinka teisės aktu nustatytas sąlygas, kurioms esant bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo turi teisę į socialinę pašalpą.

Vieniems gyvenantiems asmenims pašalpos dydis priklauso nuo socialinės pašalpos gavimo trukmės ir sudaro:

- skirtumą tarp 1,4 VRP (246,40 Eur) dydžio vienam gyvenančiam asmeniui ir vidutinių jo pajamų per mėnesį – kai socialinė pašalpa mokama ne ilgiau kaip 6 mėnesius;

- skirtumą tarp 1,2 VRP (211,20 Eur) ir vidutinių pajamų – kai socialinė pašalpa mokama nuo 6 iki 12 mėnesių;

- skirtumą tarp 1,1 VRP (193,60 Eur) ir vidutinių pajamų – kai socialinė pašalpa mokama ilgiau kaip 12 mėnesių.

Bendrai gyvenantiems asmenims (šeimai) bei skiriant pašalpą tik vaikui socialinės pašalpos gavimo laikotarpiai įtakos neturi. Socialinės pašalpos dydis šeimai sudaro:

1) pirmam šeimos nariui – skirtumą tarp 1,1 VRP dydžio vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ir vidutinių bendrai gyvenančių asmenų pajamų vienam iš bendrai gyvenančių asmenų per mėnesį;

2) antram šeimos nariui – 90 proc. skirtumo tarp 1,1 VRP dydžio vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ir vidutinių bendrai gyvenančių asmenų pajamų vienam iš bendrai gyvenančių asmenų per mėnesį;

3) trečiam ir paskesniems šeimos nariams – 70 proc. skirtumo tarp 1,1 VRP dydžio vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ir vidutinių bendrai gyvenančių asmenų pajamų vienam iš bendrai gyvenančių asmenų per mėnesį.

Piniginės socialinės paramos mokėjimas pratęsiamas be atskiro prašymo skirti šią paramą, jeigu bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo turi teisę į šią paramą, tačiau ne ilgiau negu iki mėnesio, kurį šalyje atšaukiama ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas arba sueina jų paskelbimo terminai, pabaigos.

 * bazinis socialinės išmokos dydis (BSI)- 55 Eur

* valstybinės remiamos pajamos (VRP)-176 Eur

Prašymų formos (pridedama):

Prašymo SP-4 forma,  SP-4 formos 1 priedas,  SP-4 formos 2 priedas, SP-4 formos 3 priedas, SP-4 formos 4 priedas, SP-4 formos 5 priedas, SP-4 formos 6 priedas, SP-1 forma, SP-2 forma, Prašymo SP-4 (A) forma, Prašymo SP-4 (B) forma. 

 Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:

 1. prašymas–paraiška (prašymo forma: SP-4; SP-4(A); SP4(B));
 2. pirmo suaugusio bendrai gyvenančio asmens (pareiškėjo) arba vieno gyvenančio asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
 3. vaiko (ų) gimimo liudijimas (ai), kai nėra duomenų valstybės ir žinybiniuose registruose bei valstybės informacinėse sistemose;
 4. santuokos, ištuokos, mirties liudijimas arba kompetentingos institucijos dokumentas, patvirtinantis santuokos, ištuokos, mirties faktą, kai nėra duomenų valstybės ir žinybiniuose registruose bei valstybės informacinėse sistemose;
 5. ieškinys dėl vaiko gyvenamosios vietos ir (ar) tėvystės nustatymo ir (ar) vaiko išlaikymo priteisimo arba dokumentas (su teismo rezoliucija dėl bylos nagrinėjimo teisme) ar teismo šaukimas, patvirtinantis aplinkybę, kad teisme yra nagrinėjama byla dėl tėvystės nustatymo ir vaiko išlaikymo priteisimo;
 6. teismo nutartis dėl išlaikymo vaikams priteisimo arba teismo patvirtinta sutartis dėl vaikų išlaikymo;
 7. juridinių asmenų pažyma apie vaiko išlaikymui gaunamas (negaunamas) periodines išmokas (alimentus) arba kitų kompetentingų institucijų dokumentus, patvirtinančius išspręstą (sprendžiamą) vaiko materialinį išlaikymą;
 8. teismo sprendimas dėl asmens pripažinimo neveiksniu arba neveiksniu tam tikroje srityje;
 9. sveikatos priežiūros įstaigos pažyma apie nėštumą, kai likę ne daugiau kaip 70 kalendorinių dienų iki numatomos gimdymo datos;
 10. pažyma, kad asmuo studijuoja aukštojoje mokykloje pagal formaliojo švietimo studijų (įskaitant akademines atostogas dėl ligos ar nėštumo laikotarpį) ar mokosi pagal formaliojo profesinio mokymo programą ir apie tai, ar gauna (negauna) stipendijas;
 11. pažyma iš karinio vieneto, kuriame privalomosios pradinės karo tarnybos karys atlieka privalomąją pradinę karo tarnybą;
 12. kompetentingos institucijos pažyma apie bausmės atlikimą, sulaikymą, suėmimą, paieškos paskelbimą ar teismo pripažinimą nežinia kur esančiu;
 13. kompetentingos institucijos dokumentas apie formaliojo švietimo įstaigos dieninio skyriaus baigimą;
 14. sveikatos priežiūros įstaigos pažyma apie gydymo stacionare trukmę, nedarbingumo pažymėjimą ar medicininę pažymą;
 15. pažyma apie priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį (pažymos forma patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro);
 16. individualios įmonės buhalterinės apskaitos dokumentai, patvirtinantys per vertinamą laikotarpį individualios įmonės savininko pajamas, gautas iš įmonės apmokestinto pelno;
 17. mažosios, tikrosios ūkinės ar komanditinės ūkinės bendrijos buhalterinės apskaitos dokumentai, patvirtinantys vertinamo laikotarpio mažosios bendrijos narių, tikrosios ūkinės bendrijos ar komanditinės ūkinės bendrijos tikrųjų narių pajamas ir iš šių įmonių asmeniniams poreikiams gautas lėšų sumas;
 18. asmens, įsigijusio verslo liudijimą ar individualios veiklos vykdymo pažymą, pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalas;
 19. dokumentas (-ai), patvirtinantis turto įsigijimą ar perleidimą;
 20. ikiteisminio tyrimo įstaigos, prokuratūros ar teismo išduotas dokumentas dėl padarytos nusikalstamos veikos žmogaus seksualinio apsisprendimo laisvei ir neliečiamumui;
 21. pažyma apie įsiregistravimą kitos valstybės įdarbinimo tarnyboje;
 22. sveikatos priežiūros įstaigos išduota pažyma, kad vaikas iki 8 metų negali lankyti švietimo įstaigos;
 23. savivaldybės administracijos išduotas dokumentas apie tai, kad vaikas nelanko ikimokyklinio ugdymo įstaigos, nes nėra vietų;
 24. gyvenamųjų patalpų ar kito nekilnojamojo turto nuomos sutartis, registruota viešajame registre;
 25. metinė gyventojo (šeimos) turto ir pajamų deklaracija (forma FR0001 ir priedas FR0001P);
 26. pažyma iš kompetentingos įstaigos (Vidaus reikalų ministerijos, Specialiųjų tyrimų tarnybos, Valstybės saugumo departamento, Krašto apsaugos ministerijos, ambasados, konsulinio skyriaus ir kt.) apie gaunamas pareigūnų ir karių valstybines pensijas ir kitų valstybių mokamas pensijas, išmokas);
 27. dokumentas, liudijantis transporto priemonės netinkamumą eksploatuoti arba dokumentas, patvirtinantis transporto priemonės patekimą į autoįvykį;
 28. banko atsiskaitomosios sąskaitos rekvizitus.

* Pareiškėjui dokumentų pateikti nereikia, jeigu reikalingi duomenys gaunami iš valstybės ir žinybinių registrų arba valstybės informacinių sistemų.

Daugiau informacijos rasite:

Detalesnę informaciją galite gauti Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriuje, adresu: L. Petravičiaus a.2, Naujoji Akmenė, I a.:

Vardas, pavardė

Pareigos

Kabinetas

Telefonas

Elektroninis paštas

Vilija Žutautienė

Piniginės paramos poskyrio vyresnioji specialistė

106

(8 425) 59 733 

vilija.zutautiene@akmene.lt

Alma Liaudanskienė

Piniginės paramos poskyrio socialinių išmokų specialistė

107

(8 425) 59 743

alma.liaudanskiene@akmene.lt

Gerda Nostienė

Piniginės paramos poskyrio socialinių išmokų specialistė

107

(8 425) 59 785

gerda.nostiene@akmene.lt

Daina Galminienė

Piniginės paramos poskyrio socialinių išmokų specialistė

115

(8 425) 59 739

daina.galminiene@akmene.lt

Genovaitė Pocienė

Piniginės paramos poskyrio socialinių išmokų specialistė 

Akmenės seniūnija

(8 425) 39 225

genovaite.pociene@akmene.lt

Donata Bronušienė

Piniginės paramos poskyrio socialinių išmokų specialistė

 Ventos seniūnija

(8 425) 39 225

donata.bronusiene@akmene.lt

Toma Diegė

Piniginės paramos poskyrio socialinių išmokų specialistė

Papilės seniūnija

(8 425) 59 784

toma.diege@amene.lt 

Eugenija Norkuvienė

Piniginės paramos poskyrio socialinių išmokų specialistė

Kruopių seniūnija

(8 425) 43 736

eugenija.norkuviene@akmene.lt

Atgal
easy read