Prevencinės socialinės paslaugos

Akmenės rajono savivaldybės taryba 2023 m. rugpjūčio 28 sprendimu Nr. T-230 „Dėl prevencinių socialinių paslaugų planavimo, organizavimo ir teikimo Akmenės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“  patvirtino prevencinių socialinių paslaugų planavimo, organizavimo ir teikimo Akmenės rajono savivaldybėje tvarką.

Prevencinių socialinių paslaugų tikslas – padėti asmeniui (šeimai) ir (ar) bendruomenei išvengti galimų socialinių problemų ir (ar) socialinės rizikos atsiradimo, sudaryti sąlygas asmeniui (šeimai) ugdyti ir (ar) stiprinti gebėjimus savarankiškai spręsti socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, taip pat padėti didinti socialinę įtrauktį.

Už prevencinių socialinių paslaugų planavimo, organizavimo ir teikimo procesą atsakingas  Akmenės rajono paramos šeimai centras (toliau – Paramos šeimai centras),  kuriam Savivaldybės tarybos sprendimu pavesta vykdyti bendruomeninių šeimos namų funkcijas.

PREVENCINĖS SOCIALINĖS PASLAUGOS:

Potencialių socialinių paslaugų gavėjų paieška - asmenų, kurie patiria įvairių sunkumų, paieška, santykio užmezgimas, palaikymas ir (ar) jų įtraukimas į pagalbos procesą. Paslauga susideda iš:

 • konkrečios teritorijos ir (ar) tikslinės grupės asmenų stebėjimo ir situacijos vertinimo;
 • veiklų ir veiksmų, siekiant užmegzti ryšius su pasirinktos tikslinės grupės asmeniu;
 • veiklų ir veiksmų, siekiant palaikyti ryšį ir stiprinti santykius;
 • pasiūlymo asmeniui kreiptis pagalbos, siekiant spręsti jo patiriamus sunkumus

Kompleksinės paslaugos šeimai - paslaugos, skirtos asmens (šeimos), patyrusio (-ios) sunkumų, gebėjimams savarankiškai spręsti iškilusias problemas stiprinti, siekiant ateityje išvengti galimų didesnių socialinių problemų ir (ar) socialinės rizikos. Paslaugos sudėtis:

 • individualių ir (ar) grupinių konsultacijų organizavimas ir teikimas asmenims, patiriantiems sunkumų asmeniniame gyvenime ir (ar) šeimoje;
 • savitarpio pagalbos grupių organizavimas ir vedimas asmenims, patyrusiems sunkumų asmeniniame gyvenime ir (ar) šeimoje;
 • socialinių įgūdžių grupių vaikams ir paaugliams organizavimas ir vedimas – vaikų ir paauglių gyvenime reikalingų įvairius socialinius įgūdžius, nuostatas ugdančių teminių grupių užsiėmimai;
 • tėvystės mokymų organizavimas ir teikimas –  paslaugos, teikiamos šeimoms, norinčioms tobulinti ar įgyti tėvystės įgūdžių, siekiant išugdyti geriausias tėvų ir vaikų savybes ir padėti jiems atskleisti savo gebėjimus ir galimybes;
 • šeimos mediacija – paslauga, teikiama neteisminiam civilinių ginčų taikinamajam tarpininkavimui, siekiant ginčus, tarpusavio konfliktus spręsti taikiai;
 • šeimos konsultavimas asmens (šeimos) namuose – konsultacijos asmens (šeimos) namuose (gyvenamojoje vietoje), gimus kūdikiui, nustačius neįgalumą ir (ar) specialiuosius poreikius asmeniui ir  kt.;
 • pavėžėjimo paslauga asmenims (šeimoms), gaunantiems kompleksines paslaugas. Jei nėra galimybių naudotis viešuoju transportu (viešojo transporto nėra arba jis yra, bet neužtikrinama, kad paslaugų gavėjas laiku atvyks į paslaugų teikimo vietą ir dėl to jam negalės būti suteiktos numatytos apimties paslaugos) ar asmeniniu transportu;
 • vaikų priežiūros paslauga teikiama tuo pačiu metu, kai tėvams teikiamos kitos kompleksinės paslaugos, ji gali būti teikiama ne ilgiau kaip 4 val. per dieną visiems tėvams (įtėviams, globėjams).

Darbas su bendruomene - Asmenų, šeimų, jų grupių bei organizacijų gebėjimų, įgūdžių ir motyvacijos spręsti bendruomenės problemas puoselėjimas ir stiprinimas, siekiant kurti bendruomenei socialiai saugią aplinką.

Paslauga apima šiuos elementus:

 • bendruomenės situacijos (ryšių, gebėjimų ir išteklių) stebėsena ir grįžtamojo ryšio organizavimas;
 • ryšių tarp įvairių asmenų grupių stiprinimas ir šių grupių telkimas;
 • asmenų gebėjimo veikti savarankiškai ir iniciatyviai stiprinimas;
 • viešųjų erdvių, reikalingų bendruomenei, paieška ir jų prieinamumo organizavimas;
 • telkiančių ir įgalinančių bendruomeninių veiklų inicijavimas ir palaikymas;
 • bendruomeniniam veikimui būtinų gebėjimų stiprinimas (iniciatyva, bendravimas ir bendradarbiavimas, planavimas);
 • socialiai pažeidžiamų grupių identifikavimas ir jų ryšio su bendruomene stiprinimas

Šeimos konferencija - šeimos ir vaiko (vaikų) įgalinimas ir taikinimas, ieškant šeimos ir vaiko paramos išteklių tarp išplėstinės šeimos ir (ar) kitų šeimai svarbių asmenų, siekiant įtraukti į sprendimo dėl vaiko šeimoje ir kitoje aplinkoje situacijos gerinimo priėmimą patį vaiką, jo šeimą ir išplėstinę šeimą

Atvirasis darbas su jaunimu - paslauga teikiama siekiant ugdyti jaunų žmonių asmenines ir socialines kompetencijas, padėti jiems aktyviai įsitraukti į bendruomeninius ir visuomeninius procesus, lanksčiai ir konstruktyviai reaguoti į jauno žmogaus gyvenimo pokyčius. Jaunimas motyvuojamas dalyvauti jo interesus atitinkančioje veikloje, skatinamas tobulėti, ugdyti verslumą ir darbo rinkai reikalingus įgūdžius

Mobilusis darbas su jaunimu - teikiant šią paslaugą, siekiama padėti jauniems žmonėms išspręsti kylančias problemas ir įveikti sunkumus (pvz., ugdymosi, užimtumo problemas ir pan.), sukurti saugią, atvirą, neformalią, neįpareigojančią aplinką, kurioje jauni žmonės galėtų kartu su draugais ir bendraamžiais ugdyti(s) socialinius įgūdžius. Teikiant paslaugą, siekiama padėti jaunimui įsitraukti į arčiausiai jo esančią darbo su jaunimu infrastruktūrą, savanorišką veiklą ir jaunimo organizacijų veiklą, užtikrinant turiningą laisvalaikį, ugdymą(si) ir socialinę integraciją, įgalinti jaunimą aktyviai veikti jaunų žmonių gyvenamojoje teritorijoje

DĖL PREVENCINIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ AKMENĖS RAJONE GALIMA KREIPTIS:

į Akmenės rajono paramos šeimai centro Bendruomeninių šeimos namų socialinių programų koordinatorę Rūtą Stančikienę, tel. +37061469012, el. p. bsn@akmenesvaikai.lt

Prevencinių socialinių paslaugų teikimą reglamentuoja:

Atgal
easy read