Vaiko laikinosios priežiūros vaiko tėvų ar kitų jo atstovų pagal įstatymą prašymų nustatymas

Vaiko laikinosios priežiūros vaiko tėvų ar kitų jo atstovų pagal įstatymą prašymu nustatymo organizavimas

Vaiko laikinoji priežiūra tėvų ar kitų vaiko atstovų pagal įstatymą prašymu nustatoma tik esant svarbioms priežastims ir ne ilgesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui. Prašymas pateikiamas vaiko gyvenamosios vietos savivaldybės administracijai tiesiogiai (atvykę į savivaldybės administraciją), registruotu paštu arba elektroninėmis ryšio priemonėmis likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų iki norimos vaiko laikinosios priežiūros nustatymo dienos. Esant objektyvioms priežastims, prašymas gali būti pateiktas vėliau, pateikiant dokumentus įrodančius tokių priežasčių būvimą.

Vaiko laikinosios priežiūros nustatymui pateikiami šie dokumentai:

  1. nustatytos formos rašytinis prašymas nustatyti vaiko laikinąją priežiūrą pas vaiko giminaičius, su vaiku emociniais ryšiais susijusius asmenis ar kitus vaiko tėvų ar jo atstovų pagal įstatymą nurodytus asmenis ne ilgesniam kaip šešių mėnesių terminui nuo vaiko laikinosios priežiūros nustatymo dienos.
  2. išrašas iš vaiko gimimo įrašo ar vaiko asmens tapatybę patvirtinančio dokumento teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta kopija (jeigu prašymas pateikiamas tiesiogiai savivaldybės administracijai, pateikiamas išrašas iš vaiko gimimo įrašo arba vaiko asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas, kuris, padarius jo kopiją, grąžinamas prašymą pateikusiam asmeniui);
  3. tėvų ar kitų vaiko atstovų pagal įstatymą asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas kopijas (jeigu prašymas pateikiamas tiesiogiai savivaldybės administracijai, pateikiamas asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas, kuris, įsitikinus prašymą pateikusio asmens tapatybe, jam grąžinamas);
  4. asmens, galinčio laikinai prižiūrėti vaiką, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą kopiją;
  5. dokumentai(arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas jų kopijas), įrodantys priežastis, dėl kurių vaikui prašoma nustatyti laikinąją priežiūrą (pvz.: gydymo įstaigos pateiktą pažymą, įdarbinimo, profesinės ar savanoriškos veiklos ne Lietuvos Respublikoje dokumentus (darbo sutarties, paslaugų teikimo sutarties kopijas, laišką, patvirtinantį įdarbinimą, komandiruotę, stažuotę arba dalyvavimą profesinėje ar savanoriškoje programoje ir jos trukmę patvirtinančio įsakymo kopijas, potvarkio, kvietimo kopijas ar kt.);
  6. Prašymą gali pateikti ir vienas iš vaiko tėvų ar kitų vaiko atstovų pagal įstatymą, jei yra objektyvių priežasčių (pvz.: vienas iš tėvų yra laikinai išvykęs, vaiko gyvenamoji vieta nustatyta su vienu iš tėvų ar kitų vaiko atstovų pagal įstatymą ir ryšio tarp vaiko ir kito iš tėvų ar vaiko atstovų pagal įstatymą nėra, vienas iš tėvų yra nusišalinęs nuo vaiko auginimo, nors tėvų valdžia jam nėra apribota, nežinoma kito vaiko tėvo ar kito vaiko atstovo pagal įstatymą gyvenamoji vieta ir pan.).
  7. jei vaiko laikinąją priežiūrą prašo nustatyti ne jo tėvai, o kiti jo atstovai pagal įstatymą, – teismo sprendimo dėl vaiko globėjo (rūpintojo) paskyrimo kopiją arba savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo dėl vaiko laikinojo globėjo (rūpintojo) paskyrimo kopiją.

Vaiko laikinosios priežiūros metu vaiko tėvų ar kitų jo atstovų pagal įstatymą teisės ir pareigos išlieka ir nėra perduodamos asmeniui, sutikusiam laikinai prižiūrėti vaiką.

Išnykus priežastims, dėl kurių buvo nustatyta vaiko laikinoji priežiūra, vaiko tėvai ar kiti atstovai pagal įstatymą ne vėliau kaip per 3 dienas raštu informuoja Savivaldybės administraciją ir pateikia prašymą panaikinti vaiko laikinąją priežiūrą.

Daugiau informacijos rasite:

Detalesnę informaciją galite gauti Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriuje, adresu: L. Petravičiaus a.2, Naujoji Akmenė, I a.:

 Vardas, pavardė

Pareigos

Kabinetas

Telefonas

Elektroninis paštas

Santa Gintauskienė

Paslaugų  poskyrio vyresnioji specialistė

108

(8 425) 59 737

santa.gintauskiene@akmene.lt

Atgal
easy read