Akmenės rajono savivaldybės sporto taryba

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS

DĖL AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS SPORTO TARYBOS SUDARYMO

2021 m. vasario 26 d. Nr. T-24

Naujoji Akmenė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 6 punktu, 18 straipsnio 1dalimi, siekdama gerinti fizinio ugdymo ir sporto plėtojimą Savivaldybėje, atsižvelgdama į Akmenės rajono savivaldybės tarybos, Akmenės rajono savivaldybės administracijos, Akmenės rajono sporto centro, kūno kultūros ir sporto veiklą vykdančių nevyriausybinių organizacijų, Akmenės rajono seniūnijų seniūnų, Akmenės rajono verslininkų asociacijos siūlymus, Akmenės rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1.  Sudaryti trejų metų laikotarpiui Akmenės rajono savivaldybės sporto tarybą šios sudėties:

Arnius Bijanskis, deleguotas Akmenės rajono verslininkų asociacijos;

Klaudijus Januitis, deleguotas komandinių žaidimų sporto šakas kultivuojančių rajono nevyriausybinių sporto organizacijų;

Rimvydas Juozapavičius, Naujosios Akmenės seniūnijos seniūnas, deleguotas Akmenės rajono savivaldybės administracijos seniūnijų seniūnų;

Mantas Mačius, Akmenės rajono sporto centro direktorius, deleguotas Akmenės rajono sporto centro bendruomenės,

Saulius Momkauskas,  Savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros ir sporto komiteto narys, deleguotas Savivaldybės tarybos,

Darius Rekis, Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas, deleguotas Savivaldybės administracijos;

Erikas Simutis, deleguotas technines sporto šakas kultivuojančių rajono nevyriausybinių sporto organizacijų;

Vitalijus Sobenka, Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijos vyresnysis fizinio ugdymo mokytojas, deleguotas rajono fizinio ugdymo mokytojų.

Lorenas Vismantas, deleguotas  individualias sporto šakas kultivuojančių rajono nevyriausybinių sporto organizacijų.

2. Pripažinti netekusiu galios Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2018  m. vasario 19  d. sprendimo Nr. T-32 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės sporto tarybos nuostatų patvirtinimo ir sporto tarybos sudarymo“ 2 punktą su visais pakeitimais ir papildymais.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras  Vitalijus Mitrofanovas

Atgal