Antrinė teisinė pagalba

Valstybės garantuojama teisinė pagalba – Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo nustatyta tvarka teikiama pirminė teisinė pagalba, antrinė teisinė pagalba ir valstybės užtikrinama neteisminė mediacija.

Antrinė valstybės garantuojama teisinė pagalba (toliau – antrinė teisinė pagalba) – dokumentų rengimas, gynyba ir atstovavimas bylose, įskaitant vykdymo procesą, atstovavimas išankstinio ginčų sprendimo ne teisme atvejais, jeigu tokią tvarką nustato įstatymai ar teismo sprendimas. Antrinė teisinė pagalba taip pat apima bylinėjimosi išlaidų bylose, išnagrinėtose civilinio proceso tvarka, ir išlaidų konstitucinės justicijos bylose atlyginimą, su bylos nagrinėjimu administracinio proceso tvarka susijusių išlaidų, administracinių nusižengimų bylų nagrinėjimo teisme išlaidų ir su baudžiamojoje byloje pareikšto civilinio ieškinio nagrinėjimu susijusių išlaidų atlyginimą.

Antrinę teisinę pagalbą teikia Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba. Asmenys aptarnaujami teikiant elektronines paslaugas valstybės garantuojamos teisinės pagalbos informacinės sistemos (TEISIS) pagalba ar/arba tiesioginio kontakto būdu Šiauliuose: Vasario 16-osios g. 49, tel. (+370 690)  02267, el. p. [email protected].

Antrinę teisinę pagalbą turi teisę gauti:

 • Lietuvos Respublikos piliečiai, kitų Europos Sąjungos valstybių narių piliečiai, taip pat kiti Lietuvos Respublikoje ir kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse teisėtai gyvenantys fiziniai asmenys, kurių asmens (šeimos) turtas ir metinės asmens pajamos neviršija nustatyto turto ir pajamų lygio;
 • Lietuvos Respublikos piliečiai, kitų Europos Sąjungos valstybių narių piliečiai, taip pat kiti Lietuvos Respublikoje ir kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse teisėtai gyvenantys fiziniai asmenys, nurodyti Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos
  įstatymo 12 straipsnyje;
 • kiti Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse ir tiesiogiai taikomuose Europos Sąjungos teisės aktuose nurodyti asmenys, kurių asmens (šeimos) turtas ir metinės asmens pajamos neviršija nustatyto turto ir pajamų lygio arba kurie nurodyti Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo 12 straipsnyje.

Turto ir pajamų lygio nustatymas

Antrinę teisinę pagalbą gali gauti piliečiai, kurių (šeimos) turtas ir metinės pajamos neviršija Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto asmens (šeimos) turto ir asmens pajamų lygio.

Asmens pajamų lygis

Asmens pajamų lygiui nustatyti vertinamos asmens pajamos ir turimų išlaikytinių skaičius. Asmens pajamos per metus neturi viršyti 38 VRP (VRP – valstybės remiamos pajamos, kurios šiuo metu yra 176 Eur, dydžio), t.y. 6 688,00 Eur metinių pajamų. Už kiekvieną išlaikytinį pridedama po 14,20 VRP per metus (2 499,20 Eur).

Pavyzdžiui, asmuo turi 1 išlaikomą asmenį, tokiu atveju asmens pajamų lygis būtų 38*176+14,20*1*176= 9 187,20 Eur. Asmens, turinčio 2 išlaikytinius pirmasis pajamų lygis būtų 38*176+14,20*2*176= 11 686,40 Eur ir t.t. Jeigu asmens pajamos per paskutinius 12 mėnesių neviršijo 9 187,20 Eur turint 1 išlaikomą asmenį arba turint 2 išlaikytinius – 11 686,40 Eur ir t.t., tai tokiam asmeniui būtų paskirtas 100 procentų valstybės finansuojamas advokatas.

Taigi, asmens pajamų lygis nustatomas pagal formulę:
38 * 176 Eur + 14,20 * x (x – asmens išlaikomų asmenų skaičius) * 176 Eur.

Antrinė teisinė pagalba

Asmens pajamų lygis
(100 proc. apmokama)

 

Per metus (EUR)

Per mėnesį (EUR)

1 asmens pajamos

6 688,00

557,33

+1 išlaikytinis

9 187,20

765,60

+2 išlaikytiniai

11 686,40  

973,87

+3 išlaikytiniai

14 185,60

1182,13

+4 išlaikytiniai

16 684,80 

1390,40


Pastaba. Išlaikytiniais laikomi:

 • bendrai su asmeniu gyvenantys ir jo išlaikomi vaikai (įvaikiai) iki 18 metų;
 • nedirbantys nesusituokę ir su kitu asmeniu bendrai negyvenantys vaikai (įvaikiai) nuo 18 iki 24 metų: besimokantys dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose ir kitų formaliojo švietimo įstaigų dieniniuose skyriuose, taip pat asmenys nuo dieninių bendrojo lavinimo mokyklų baigimo dienos iki tų pačių metų rugsėjo 1 dienos;
 • bendrai su asmeniu gyvenantys ir jo išlaikomi kiti asmenys.

 
Asmens (šeimos) turto lygis

Asmens (šeimos) turto lygis turi neviršyti turto vertės normatyvo, numatyto bendrai gyvenantiems asmenims (vieniems gyvenantiems asmenims pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 16 straipsnį dydį. Į asmens (šeimos) turtą įskaitomas ir jo šeimos turimas turtas. Jei asmens ir jo šeimos interesai byloje, kurioje siekiama gauti antrinę teisinę pagalbą, yra priešingi, į turtą įskaitomas tik asmens turtas.

Jei turtas ir pajamos neviršija nustatytojo asmens (šeimos) turto ir asmens pajamų lygio, bus teikiama 100 procentų valstybės garantuojama ir apmokama antrinė teisinė pagalba.

Antrinė teisinė pagalba neteikiama, jeigu:

 • pareiškėjo reikalavimai yra akivaizdžiai nepagrįsti;
 • atstovavimas byloje yra neperspektyvus;
 • pareiškėjas kreipiasi dėl neturtinės žalos, susijusios su garbės ir orumo gynimu, tačiau jis nepatyrė turtinės žalos;
 • prašymas yra susijęs su reikalavimu, tiesiogiai atsirandančiu dėl pareiškėjo ūkinės komercinės veiklos ar dėl jo savarankiškos profesinės veiklos;
 • pareiškėjas gali gauti reikiamas teisines paslaugas nesinaudodamas valstybės garantuojama teisine pagalba;
 • pareiškėjas kreipiasi ne dėl savo teisių pažeidimo, išskyrus atstovavimo pagal įstatymą atvejus;
 • reikalavimas, dėl kurio kreipiamasi antrinės teisinės pagalbos, buvo perleistas pareiškėjui siekiant gauti valstybės garantuojamą teisinę pagalbą;
 • pareiškėjas piktnaudžiauja valstybės garantuojama teisine pagalba, savo materialiosiomis ar procesinėmis teisėmis;
 • pareiškėjas nesutinka apmokėti nustatytos antrinės teisinės pagalbos išlaidų dalies;
 • iš esmės išnagrinėjus reikalavimą, nustatoma, kad antrinės teisinės pagalbos galimos išlaidos viršytų pareiškėjo turtinių reikalavimų (turtinių interesų) dydį;
 • pareiškėjui buvo suteikta antrinė teisinė pagalba kitoje byloje, tačiau jis iki nurodyto termino neapmokėjo nustatytų antrinės teisinės pagalbos išlaidų arba jų dalies;
 • nustatoma, kad pareiškėjas savarankiškai, be advokato pagalbos, gali įgyvendinti arba apginti savo teises ar įstatymų saugomus interesus;
 • pareiškėjas per tarnybos nustatytą terminą nepateikė prašymo suteikti antrinę teisinę pagalbą, jo reikalavimą pagrindžiančių dokumentų, jo teisę gauti antrinę teisinę pagalbą įrodančius dokumentus;
 • ginčas, dėl kurio kreipiamasi antrinės teisinės pagalbos, yra sprendžiamas šio įstatymo nustatyta tvarka mediacijos būdu arba buvo spręstas mediacijos būdu ir ginčo šalys sudarė taikos sutartį, tačiau pareiškėjas nesutiko jos pateikti tvirtinti teismui;
 • pareiškėjui teisinė pagalba yra reikalinga jam iškeltoje fizinio asmens bankroto byloje;
 • pareiškėjui teisinė pagalba yra reikalinga apskundžiant tarnybos sprendimą dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo;
 • pareiškėjui teisinė pagalba yra reikalinga administracinio nusižengimo byloje, kurioje gali būti skiriama ne didesnė negu 50 eurų bauda arba administracinė nuobauda – įspėjimas;
 • nepraėjo vieni metai nuo sprendimo nutraukti antrinės teisinės pagalbos teikimą priėmimo dienos, kai antrinės teisinės pagalbos teikimas buvo nutrauktas dėl nustatytų aplinkybių, kai asmuo, siekdamas gauti antrinę teisinę pagalbą, pateikė informaciją apie ginčo ar bylos esmę, savo (šeimos) turtą ar savo pajamas, žinodamas, kad ši informacija neteisinga ar/arba pareiškėjas piktnaudžiauja valstybės garantuojama teisine pagalba, savo materialiosiomis ar procesinėmis teisėmis arba reikalauja iš advokato įgyvendinti arba apginti teises neleistinais būdais;
 • pareiškėjui teisinė pagalba yra reikalinga tuo pačiu klausimu ar toje pačioje byloje, kai sprendimo teikti antrinę teisinę pagalbą galiojimo laikas pasibaigė pareiškėjui nesikreipus į antrinę teisinę pagalbą teikti paskirtą advokatą arba po pirmos konsultacijos, taip pat kai antrinės teisinės pagalbos teikimas buvo nutrauktas pagal pareiškėjo pateiktą prašymą nutraukti antrinės teisinės pagalbos teikimą.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad asmuo, kuris, siekdamas gauti antrinę teisinę pagalbą, pateikė informaciją žinodamas, kad ji neteisinga, atsako įstatymų nustatyta tvarka.

Dėl informacijos apie galimybę gauti antrinę teisinę pagalbą kiekvienu konkrečiu atveju ar pagalbos surašant prašymą suteikti antrinę teisinę pagalbą prašome kreiptis į Akmenės rajono savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos ir teisėtvarkos skyrių esantį adresu: 119 kab., L. Petravičiaus a. 2, Naujoji Akmenė, tel. Nr. +370 425 59 732, mob. tel. Nr. +370 604 46008, el. paštas: saulius.kvederis@akmene.lt

Pagalba teikiama priėmimo laiku:

 • pirmadienį nuo 9.00 val. iki 12.00 val.
 • antradienį nuo 13.00 val. iki 17.00 val.
 • trečiadienį nuo 8.00 val. iki 12.00 val.,
 • ketvirtadienį nuo 13.00 val. iki 17.00 val.

Pareiškėjai gali būti aptarnaujami su išankstine registracija arba be jos. Pirmenybė teikiama pareiškėjams, kurie užsiregistravo vizitui pas darbuotoją prisijungdamas prie Akmenės rajono savivaldybės administracijos klientų registravimosi internetu teikimo paslaugos modulio „Mano registracija“ naudojantis internetine nuoroda: https://www.manoregistracija.lt/fb/akmenes-rajono-savivaldybe ar/arba paskambinus Darbuotojui dėl išankstinės registracijos tel. Nr. +370 425 59 732, mob. tel. Nr. +370 604 46008. Vizitų vietų grafikas yra sudaromas 3 mėnesiams, kuris pildomas kasdien.

Valstybės garantuojama teisinė pagalba finansuojama iš valstybės biudžeto. Daugiau informacijos apie valstybės garantuojamą teisinę pagalbą galima rasti nuoroda: https://vgtpt.lrv.lt/lt/

Atgal
easy read