Pirminė teisinė pagalba

Valstybės garantuojama teisinė pagalba – Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo nustatyta tvarka teikiama pirminė teisinė pagalba, antrinė teisinė pagalba ir valstybės užtikrinama neteisminė mediacija.

Pirminė valstybės garantuojama teisinė pagalba (toliau – Pirminė teisinė pagalba) – Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo nustatyta tvarka teikiama teisinė informacija, teisinės konsultacijos ir valstybės ir savivaldybių institucijoms skirtų dokumentų rengimas. Pirminė teisinė pagalba apima Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo 15 straipsnio 7 dalyje nurodytų procesinių dokumentų parengimą, taip pat patarimus dėl ginčo sprendimo ne teismo tvarka, veiksmus dėl taikaus ginčo išsprendimo ir taikos sutarties parengimą, bet neapima mokesčių administratoriui teikiamų deklaracijų pildymo.

Pirminę teisinę pagalba teikia Akmenės rajono savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos ir teisėtvarkos skyrius (toliau – Civilinės metrikacijos ir teisėtvarkos skyrius) adresu: 119 kab., L. Petravičiaus a. 2, Naujoji Akmenė,tel. Nr. +370 425 59 732, mob. tel. Nr. +370 604 46008, el. paštas: saulius.kvederis@akmene.lt

PIRMINĖS TEISINĖS PAGALBOS TEIKIMO TVARKA

Pirminę teisinę pagalbą teikia Civilinės metrikacijos ir teisėtvarkos skyriaus darbuotojas (toliau – Darbuotojas), kurio pareigybės paskirtis – valstybinės finansuojamos pirminės teisinės pagalbos teikimas, o jam nesant darbe dėl ligos, atostogų ar komandiruotės metu, pirminę teisinę pagalbą teikia kitas Civilinės metrikacijos ir teisėtvarkos skyriaus vedėjo paskirtas šio skyriaus darbuotojas, kurio pareigybės aprašyme nustatytos teisinio pobūdžio funkcijos.

Pirminė teisinė pagalba teikiama priėmimo laiku:

 • pirmadienį nuo 9.00 val. iki 12.00 val.
 • antradienį nuo 13.00 val. iki 17.00 val.
 • trečiadienį nuo 8.00 val. iki 12.00 val.,
 • ketvirtadienį nuo 13.00 val. iki 17.00 val.

Pareiškėjai gali būti aptarnaujami su išankstine registracija arba be jos. Pirmenybė teikiama pareiškėjams, kurie užsiregistravo vizitui pas darbuotoją prisijungdamas prie Akmenės rajono savivaldybės administracijos klientų registravimosi internetu teikimo paslaugos modulio „Mano registracija“ naudojantis internetine nuoroda: https://www.manoregistracija.lt/fb/akmenes-rajono-savivaldybe ar/arba paskambinus Darbuotojui dėl išankstinės registracijos tel. Nr. +370 425 59 732, mob. tel. Nr. +370 604 46008. Vizitų vietų grafikas yra sudaromas 3 mėnesiams, kuris pildomas kasdien.

Pirminę teisinę pagalbą turi teisę gauti visi Lietuvos Respublikos piliečiai, kitų Europos Sąjungos valstybių narių piliečiai, taip pat kiti Lietuvos Respublikoje bei kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse teisėtai gyvenantys fiziniai asmenys, kiti Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse ir tiesiogiai taikomuose Europos Sąjungos teisės aktuose nurodyti asmenys.

Pareiškėjas, kuriam bus teikiama pirminė teisinė pagalba, privalo turėti ir pateikti Darbuotojui asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. 

Pirminė teisinė pagalba turi būti suteikta iš karto, kai asmuo kreipiasi į Akmenės rajono savivaldybės administraciją. Jeigu nėra galimybės iš karto suteikti pirminės teisinės pagalbos, pareiškėjui pranešama apie pirminės teisinės pagalbos teikimo laiką, kuris turi būti ne vėlesnis kaip 5 darbo dienos nuo kreipimosi dienos. Jeigu pirminė teisinė pagalba neteikiama, apie tai asmeniui pranešama raštu ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo atsisakyti teikti pirminę teisinę pagalbą priėmimo dienos. Sprendimas atsisakyti teikti pirminę teisinę pagalbą gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijai Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Valstybėje paskelbus ekstremalią situaciją arba karantiną ir Akmenės rajono savivaldybės administracijoje organizuojant darbą nuotoliniu būdu ar ribojant asmenų patekimą į administracines patalpas vengiant žmonių artimo kontakto, pirminė teisinė pagalba teikiama naudojant telekomunikacines priemones.

Pirminės teisinės pagalbos trukmė yra ne ilgesnė kaip viena valanda. Pirminės teisinės pagalbos trukmė gali būti pratęsta Akmenės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įgalioto asmens sprendimu.

Asmuo dėl pirminės teisinės pagalbos tuo pačiu klausimu gali kreiptis tik vieną kartą.

Pirminę teisinę pagalbą teikiantis Darbuotojas turi ieškoti galimybių ir padėti pareiškėjams ginčus išspręsti taikiai. Be to, pareiškėjams turi būti išaiškintos ginčų sprendimo mediacijos būdu galimybės.

Pirminę teisinę pagalbą teikiantis Darbuotojas rengia:

 • prašymus dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu;
 • sutartis dėl santuokos nutraukimo teisinių pasekmių;
 • pareiškimus dėl teismo įsakymo išdavimo;
 • prieštaravimus dėl kreditoriaus pateikto pareiškimo;
 • prašymus dėl teismo leidimo parduoti ar įkeisti nekilnojamąjį turtą išdavimo;
 • prašymus dėl teismo leidimo priimti palikimą išdavimo;
 • prašymus dėl išankstinių teismo leidimų sudaryti sandorius, susijusius su neveiksnaus tam tikroje srityje ar ribotai veiksnaus tam tikroje srityje asmens turtu.

Jeigu, teikiant pirminę teisinę pagalbą, pareiškėjas pareiškia pageidavimą ginčą spręsti mediacijos būdu, pirminę teisinę pagalbą teikiantis Darbuotojas pareiškėjui padeda surašyti ar surašo prašymą dėl mediacijos vykdymo.

Jeigu, teikiant pirminę teisinę pagalbą, paaiškėja, kad pareiškėjui reikės antrinės teisinės pagalbos, pirminę teisinę pagalbą teikiantis Darbuotojas pareiškėjui padeda surašyti ar surašo prašymą suteikti antrinę teisinę pagalbą. Pirminę teisinę pagalbą teikiantis Darbuotojas šių veiksmų imasi tik po to, kai neranda galimybių padėti pareiškėjams ginčą išspręsti taikiai.

Kai pareiškėjas kreipiasi dėl Akmenės rajono savivaldybės administracijos, kurios Darbuotojas teikia pirminę teisinę pagalbą, veiksmų ar neveikimo, tas Darbuotojas informuoja pareiškėją apie galimą interesų konfliktą. Jeigu pareiškėjas sutinka, toks Akmenės rajono savivaldybės administracijos Darbuotojas teikia pirminę teisinę pagalbą. Jeigu pareiškėjas nesutinka, kad pirminę teisinę pagalbą teiktų toks Akmenės rajono savivaldybės administracijos Darbuotojas, šis jam pasiūlo kreiptis į advokatą (advokatų profesinę bendriją) ar į viešąją įstaigą, su kuriais Akmenės rajono savivaldybės administracija yra sudariusi sutartį dėl pirminės teisinės pagalbos teikimo, arba į Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybą. Kai pareiškėjas šiuo atveju kreipiasi į Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybą, ši suteikia pirminę teisinę pagalbą arba organizuoja pirminės teisinės pagalbos teikimą sudarydama sutartis su advokatais ar viešosiomis įstaigomis.

Pirminės teisinės pagalbos organizavimui ir teikimui naudojamos informacinės technologijos, sudarančios valstybės garantuojamos teisinės pagalbos informacinę sistemą (TEISIS). Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos informacinės sistemos nuostatus tvirtina teisingumo ministras.

Pirminės teisinės pagalbos apskaitą tvarkantis Darbuotojas nurodo pareiškėjų vardus, pavardes, gyvenamąją vietą, klausimą, kuriuo buvo suteikta pirminė teisinė pagalba, pirminės teisinės pagalbos teikimo trukmę.

Pirminė teisinė pagalba neteikiama, jeigu:

 • pareiškėjo reikalavimai yra akivaizdžiai nepagrįsti;
 • pareiškėjui tuo pačiu klausimu buvo suteikta išsami advokato konsultacija arba yra akivaizdu, kad jis tokią konsultaciją gali gauti nesinaudodamas šio Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo nustatyta valstybės garantuojama teisine pagalba;
 • pareiškėjas kreipiasi ne dėl savo teisių ir teisėtų interesų, išskyrus atstovavimo pagal Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymą atvejus;
 • pareiškėjas piktnaudžiauja valstybės garantuojama teisine pagalba, savo materialiosiomis ar procesinėmis teisėmis.

Pareiškėjas privalo:

 • bendradarbiauti su Darbuotojais, teikiančiais valstybės garantuojamą teisinę pagalbą;
 • teikti valstybės garantuojamai teisinei pagalbai gauti reikalingą išsamią ir teisingą informaciją.

Valstybės garantuojama teisinė pagalba finansuojama iš valstybės biudžeto. Daugiau informacijos apie valstybės garantuojamą teisinę pagalbą galima rasti nuoroda: https://vgtpt.lrv.lt/lt/

Atgal
easy read