Gatvių ir kitų objektų pavadinimų koregavimas

Dėl gatvės koordinačių Menčių kaime pakeitimo

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL GATVIŲ KOORDINAČIŲ PAKEITIMO AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖJE

2020 m. vasario 17 d. Nr. T-9

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos 16 straipsnio 2 dalies 34 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. birželio 15 d. nutarimu Nr. 621 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės gyvenamųjų vietovių panaikinimo, teritorijų ribų nustatymo ir pakeitimo“, Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57 „Dėl numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo ir pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo patvirtinimo“, Akmenės rajono savivaldybės pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo ir keitimo tvarka, patvirtinta Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. T-254 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo ir keitimo tvarkos patvirtinimo“, atsižvelgdama į valstybės įmonės Registrų centro duomenis, UAB „Geopasaulis“ 2019 m. gruodžio 10 d. ir UAB „Akmenės vandenys“ 2019 m. lapkričio 12 d. prašymus, Akmenės rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti gatvių pavadinimų koordinates:

1.1. Kivylių kaime, Naujosios Akmenės kaimiškojoje seniūnijoje, – Klykolių g. (pagal 1 priedą);

1.2. Klykolių kaime, Naujosios Akmenės kaimiškojoje seniūnijoje, – Sodžiaus g. (pagal 2 priedą);

1.3. Dabikinės kaime, Akmenės seniūnijoje, – Paupio g. (pagal 3 priedą).

2. Priskirti Menčių kaimui Pašakarnių kaimo Naujosios Akmenės kaimiškosios seniūnijos Pašakarnių gatvę (pagal 4 priedą).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui arba Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmams Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras                                                                                                                                       Vitalijus Mitrofanovas

Atgal