Kalbos patarimai

Gyvenviečių pavadinimai

Vietovardis

Kirčiuotė

Kiti linksniai

Vietovardžio rūšis

Akmẽnė

2

Akmẽnės, Akmẽnei, į Akmẽnę, ties Akmenè, Akmẽnėje

miestas

Naujóji Akmẽnė

2

Naujõsios Akmẽnės, Naũjajai Akmẽnei, į Naũjąją Akmẽnę, ties Naują́ja Akmenè, Naujõjoje Akmẽnėje

miestas

Kruopiai̇̃

4

Kruopių̃, Kruopiáms, į Kruopiùs, ties Kruopiai̇̃s, Kruopiuosè

miestelis

Papi̇̀lė

2

Papi̇̀lės, Papi̇̀lei, į Papi̇̀lę, ties Papilè, Papi̇̀lėje

miestelis

Ventà

4

Ventõs, Veñtai, į Veñtą, ties Ventà, Ventojè

miestelis

Agluonai̇̃

3

Agluonų̃, Agluonáms, į Aglúonus, ties Agluonai̇̃s, Agluonuosè

kaimas

Al̃kiškiai

1

Kirčiuojamas tas pats skiemuo kaip ir vardininko

kaimas

Alsiai̇̃

4

Alsių̃, Alsiáms, į Alsiùs, ties Alsiai̇̃s, Alsiuosè

kaimas

Aukšti̇́eji

   

kaimas

Avi̇̀žliai

2

Avi̇̀žlių, Avi̇̀žliams, į Avižliùs, ties Avi̇̀žliais, Avi̇̀žliuose

kaimas

Balsiai̇̃

4

Balsių̃, Balsiáms, į Balsiùs, ties Balsiai̇̃s, Balsiuosè

kaimas

Bambalai̇̃

3b

Bambalų̃, Bambaláms, į Bam̃balus, ties Bambalai̇̃s, Bambaluosè

kaimas

Barvỹdžiai

2

Barvỹdžių, Barvỹdžiams, į Barvydžiùs, ties Barvỹdžiais, Barvỹdžiuose

kaimas

Baubliai̇̃

4

Baublių̃, Baubliáms, į Baubliùs, ties Baubliai̇̃s, Baubliuosè

kaimas

Biliūni̇̀škės

2

Biliūni̇̀škių, Biliūni̇̀škėms, į Biliūniškès, ties Biliūni̇̀škėmis, Biliūni̇̀škėse

kaimas

Bū̃riškės

1

Kirčiuojamas tas pats skiemuo kaip ir vardininko

kaimas

Dãbikinė

1

Kirčiuojamas tas pats skiemuo kaip ir vardininko

kaimas

Daũbiškiai

1

Kirčiuojamas tas pats skiemuo kaip ir vardininko

kaimas

Dusai̇̃

4

Dusų̃, Dusáms, į Dusùs, ties Dusai̇̃s, Dusuosè

kaimas

Eglesiai̇̃

3b

Eglesių̃, Eglesiáms, į Ẽglesius, ties Eglesiai̇̃s, Eglesiuosè

kaimas

Gailáičiai

1

Kirčiuojamas tas pats skiemuo kaip ir vardininko

kaimas

Gumbakiai̇̃

3b

Gumbakių̃, Gumbakiáms, į Gum̃bakius, ties Gumbakiai̇̃s, Gumbakiuosè

kaimas

Jučiai̇̃

4

Jučių̃, Jučiáms, į Jučiùs, ties Jučiai̇̃s, Jučiuosè

kaimas

Kai̇̃riškiai

1

Kirčiuojamas tas pats skiemuo kaip ir vardininko

kaimas

Kálniškiai

1

Kirčiuojamas tas pats skiemuo kaip ir vardininko

kaimas

Kalviai̇̃

4

Kalvių̃, Kalviáms, į Kalviùs, ties Kalviai̇̃s, Kalviuosè

kaimas

Kapė́nai

1

Kirčiuojamas tas pats skiemuo kaip ir vardininko

kaimas

Kárpėnai

1

Kirčiuojamas tas pats skiemuo kaip ir vardininko

kaimas

Kerė̃žiai

2

Kerė̃žių, Kerė̃žiams, į Kerėžiùs, ties Kerė̃žiais, Kerė̃žiuose

kaimas

Kiñkiai

2

Kiñkių, Kiñkiams, į Kinkiùs, ties Kiñkiais, Kiñkiuose

kaimas

Kivỹliai

2

Kivỹlių, Kivỹliams, į Kivyliùs, ties Kivỹliais, Kivỹliuose

kaimas

Klaišiai̇̃

4

Klaišių̃, Klaišiáms, į Klaišiùs, ties Klaišiai̇̃s, Klaišiuosè

kaimas

Klýkoliai

1

Kirčiuojamas tas pats skiemuo kaip ir vardininko

kaimas

Kriokliai̇̃

4

Krioklių̃, Kriokliáms, į Kriokliùs, ties Kriokliai̇̃s, Kriokliuosè

kaimas

Laumė́nai

1

Kirčiuojamas tas pats skiemuo kaip ir vardininko

kaimas

Mẽdemrodė

1

Kirčiuojamas tas pats skiemuo kaip ir vardininko

kaimas

Menčiai̇̃

4

Menčių̃, Menčiáms, į Menčiùs, ties Menčiai̇̃s, Menčiuosè

kaimas

Mergelùičiai

1

Kirčiuojamas tas pats skiemuo kaip ir vardininko

kaimas

Narbū̃čiai

2

Narbū̃čių, Narbū̃čiams, į Narbūčiùs, ties Narbū̃čiais, Narbū̃čiuose

kaimas

Paeglesiai̇̃

34b

Paeglesių̃, Paeglesiáms, į Pãeglesius, ties Paeglesiai̇̃s, Paeglesiuosè

kaimas

Pãkempiniai

1

Kirčiuojamas tas pats skiemuo kaip ir vardininko

kaimas

Paragiai̇̃

3b

Paragių̃, Paragiáms, į Pãragius, ties Paragiai̇̃s, Paragiuosè

kaimas

Ramùčiai

2

Ramùčių, Ramùčiams, į Ramučiùs, ties Ramùčiais, Ramùčiuose

kaimas

Rùdausiai

1

Kirčiuojamas tas pats skiemuo kaip ir vardininko

kaimas

Sabláuskiai

1

Kirčiuojamas tas pats skiemuo kaip ir vardininko

kaimas

Šapnagiai̇̃

3b

Šapnagių̃, Šapnagiáms, į Šãpnagius, ties Šapnagiai̇̃s, Šapnagiuosè

kaimas

Saunõriai

2

Saunõrių, Saunõriams, į Saunoriùs, ties Saunõriais, Saunõriuose

kaimas

Šiaudi̇̀nė

2

Šiaudi̇̀nės, Šiaudi̇̀nei, į Šiaudi̇̀nę, ties Šiaudinè, Šiaudi̇̀nėje

kaimas

Skabei̇̃kiai

2

Skabei̇̃kių, Skabei̇̃kiams, į Skabeikiùs, ties Skabei̇̃kiais, Skabei̇̃kiuose

kaimas

Spai̇̃giai

2

Spai̇̃gių, Spai̇̃giams, į Spaigiùs, ties Spai̇̃giais, Spai̇̃giuose

kaimas

Sprógiškė

1

Kirčiuojamas tas pats skiemuo kaip ir vardininko

kaimas

Stipir̃kiai

2

Stipir̃kių, Stipir̃kiams, į Stipirkiùs, ties Stipir̃kiais, Stipir̃kiuose

kaimas

Sugiñčiai

2

Sugiñčių, Sugiñčiams, į Suginčiùs, ties Sugiñčiais, Sugiñčiuose

kaimas

Šveñtupiai

1

Kirčiuojamas tas pats skiemuo kaip ir vardininko

kaimas

Til̃žė

2

Til̃žės, Til̃žei, į Til̃žę, ties Tilžè, Til̃žėje

kaimas

Ùrbonaičiai

1

Kirčiuojamas tas pats skiemuo kaip ir vardininko

kaimas

Ùžpelkiai

1

Kirčiuojamas tas pats skiemuo kaip ir vardininko

kaimas

Vegẽriai

2

Vegẽrių, Vegẽriams, į Vegeriùs, ties Vegẽriais, Vegẽriuose

kaimas

Vėláičiai

1

Kirčiuojamas tas pats skiemuo kaip ir vardininko

kaimas

Vienrañkiai

2

Vienrañkių, Vienrañkiams, į Vienrankiùs, ties Vienrañkiais, Vienrañkiuose

kaimas

Viliõšiai

2

Viliõšių, Viliõšiams, į Viliošiùs, ties Viliõšiais, Viliõšiuose

kaimas

Vi̇̀lkaičiai

1

Kirčiuojamas tas pats skiemuo kaip ir vardininko

kaimas

Zabi̇̀kai

2

Zabi̇̀kų, Zabi̇̀kams, į Zabikùs, ties Zabi̇̀kais, Zabi̇̀kuose

kaimas

Žerkščiai̇̃

4

Žerkščių̃, Žerkščiáms, į Žerkščiùs, ties Žerkščiai̇̃s, Žerkščiuosè

kaimas

Parengta remiantis Vietovardžių žodyno (http://vietovardziai.lki.lt/) duomenimis.

Atgal