Individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacija

Nuo 2024-01-01 įsigaliojus naujai Lietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų įstatymo redakcijai, Asmenims su negalia teisių apsaugos agentūrai nustačius specialiuosius poreikius, priklausomai nuo nustatyto poreikio, gali būti skiriama individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacija.

Teisę gauti Individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensaciją turi asmenys, kuriems nustatytas specialusis individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijos poreikis.

Individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijos dydžiai:

  • asmenims, kuriems nustatytas I  lygio individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijos poreikis – 2,6 (429,00 Eur) tikslinių kompensacijų bazės dydžio;
  • asmenims, kuriems nustatytas II  lygio individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijos poreikis – 1,9 (313,50 Eur) tikslinių kompensacijų bazės dydžio;
  • asmenims, kuriems nustatytas III  lygio individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijos poreikis – 1,1 (181,50 Eur) tikslinių kompensacijų bazės dydžio;
  • asmenims, kuriems nustatytas IV  lygio individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijos poreikis – 0,6 (99,00 Eur) tikslinių kompensacijų bazės dydžio.

tikslinių kompensacijų bazinis dydis - 165 Eur.

  • I poreikių lygis nustatomas žmogui, kuriam dėl ilgalaikio ar negrįžtamo organizmo funkcijų sutrikimo išsivysto negalia, dėl kurios jis yra visiškai nesavarankiškas, negeba orientuotis ar judėti ir jam reikalinga nuolatinė kito asmens pagalba ar slauga.
  • II poreikių lygis nustatomas žmogui, kuriam dėl ilgalaikio ar negrįžtamo organizmo funkcijų sutrikimo išsivysto negalia, dėl kurios jis turi didelių savarankiškumo, galimybės orientuotis ar judėti sunkumų, dėl kurių jam reikalinga kito asmens pagalba ar slauga nuo 6 iki 10 valandų per parą.
  • III poreikių lygis nustatomas žmogui, kuriam dėl ilgalaikio ar negrįžtamo organizmo funkcijų sutrikimo išsivysto negalia, dėl kurios asmuo turi vidutinių savarankiškumo ir dalyvavimo visuomeniniame gyvenime sunkumų, dėl kurių jam reikalinga kito asmens pagalba nuo 4 iki 6 valandų per parą.
  • IV poreikių lygis nustatomas žmogui, kuriam dėl ilgalaikio ar negrįžtamo organizmo funkcijų sutrikimo išsivysto negalia, dėl kurios asmuo turi nedidelių savarankiškumo ir dalyvavimo visuomeniniame gyvenime sunkumų, dėl kurių jam reikalinga kito asmens pagalba ne ilgiau kaip 4 valandas per parą.

Individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijos  paslaugą galima užsisakyti Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos (SPIS) svetainėje www.spis.lt

Atsižvelgiant į aplinkybes, pateikiami dokumentai:
1. prašymas (prašymo forma: SP-6, SP-1); 
2. asmens, turinčio teisę gauti individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensaciją, asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
3. dokumentas, patvirtinantis ar suteikiantis teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, jeigu prašoma skirti individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensaciją Europos Sąjungos valstybės narės, išskyrus Lietuvos Respubliką, ar Europos ekonominės erdvės susitarimą sudariusios valstybės piliečiui ar jo šeimos nariui;
4. Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimas gyventi Europos Sąjungoje, jeigu prašoma skirti individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensaciją nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenančiam užsieniečiui;
5. jeigu prašymą ir dokumentus teikia įgaliotas asmuo – įgaliojimas ir įgaliotojo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
6. jeigu prašymą skirti individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensaciją nepilnamečiam asmeniui pateikia vienas iš jo tėvų (įtėvių) – dokumentai, patvirtinantys tėvystės (motinystės) ryšius, jeigu duomenų apie tai nėra valstybės ir žinybiniuose registruose arba valstybės informacinėse sistemose ir tėvo (įtėvio) asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
7. dokumentai apie globos (rūpybos) nustatymą ir asmens paskyrimą globėju (rūpintoju) arba aprūpintoju;
8. pažyma apie asmens, kuriam prašoma skirti individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensaciją, deklaruotą gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje arba įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, jeigu duomenų apie tai nėra valstybės ir žinybiniuose registruose arba valstybės informacinėse sistemose;
9. Asmens su negalia teisių apsaugos agentūros išduota neįgalumo lygio pažyma arba specialiųjų poreikių nustatymo pažyma, jeigu duomenų apie tai nėra valstybės ir žinybiniuose registruose arba valstybės informacinėse sistemose;
10. jeigu asmuo pripažintas invalidu iki 2005-07-01 – pensiją mokančiai įstaigai Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos asmens sveikatos priežiūros įstaigų gydytojų konsultacinės komisijos išduota vaiko invalidumo pažyma arba Valstybinės medicininės socialinės ekspertizės komisijos išduotas invalidumo pažymėjimas, jeigu duomenų apie tai nėra valstybės ir žinybiniuose registruose arba valstybės informacinėse sistemose;
11. stacionarios auklėjimo įstaigos išduota pažyma apie tai, kokį valstybės ir (ar) savivaldybės išlaikymą (maistą, nakvynę ir (ar) aprangą) asmuo gauna;
12. stacionarios socialinės globos įstaigos išduota pažyma apie tai, iš kokių lėšų apmokamos asmeniui teikiamos ilgalaikės socialinės globos paslaugos;
13. stacionarios slaugos įstaigos išduota pažyma apie tai, iš kokių lėšų stacionarioje slaugos įstaigoje slaugomam asmeniui teikiamos slaugos palaikomojo gydymo, socialinės paslaugos bei patarnavimai;
14. banko atsiskaitomosios sąskaitos rekvizitai.

* Pareiškėjui dokumentų pateikti nereikia, jeigu reikalingi duomenys gaunami iš valstybės ir žinybinių registrų arba valstybės informacinių sistemų.

Daugiau informacijos rasite:

Detalesnę informaciją galite gauti Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriuje, adresu: L. Petravičiaus a.2, Naujoji Akmenė, I a.:

Vardas, pavardė

Pareigos

Kabinetas

Telefonas

Elektroninis paštas

Daina Galminienė

Piniginės paramos poskyrio socialinių išmokų specialistė

115

(8 425) 59 739

daina.galminiene@akmene.lt

 

Atgal
easy read