Socialinės priežiūros paslaugų akreditavimas

KVIETIMAS ĮSTAIGOMS
TEIKTI PRAŠYMUS DĖL TEISĖS SUTEIKIMO TEIKTI AKREDITUOTĄ SOCIALINĘ REABILITACIJĄ NEĮGALIESIEMS BENDRUOMENĖJE  

Akmenės rajono savivaldybės administracija (toliau – Savivaldybės administracija) informuoja, kad tęsiamas socialinės priežiūros akreditavimas.

Šis kvietimas skirtas Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo 2 straipsnio 10 dalyje nurodytoms socialinių paslaugų įstaigoms (toliau – Įstaiga), kurios Akmenės rajono savivaldybės teritorijoje vykdo (vykdys) veiklą ir pageidauja nuo 2023 m. sausio 1 d. pradėti teikti akredituotą socialinę reabilitaciją neįgaliesiems bendruomenėje.

Įstaiga,  pageidaujanti teikti akredituotą socialinę reabilitaciją neįgaliesiems bendruomenėje  (toliau – Pareiškėjas), Savivaldybės administracijai turi pateikti  nustatytos formos Prašymą leisti teikti akredituotą socialinę priežiūrą (prašymo forma patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ministro 2020 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. A1-622 ,,Dėl Socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas). Prašymas leisti teikti akredituotą socialinę priežiūrą (toliau – Prašymas) turi būti užpildytas lietuvių kalba, pasirašytas Įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens.

Pareiškėjas kartu su Prašymu privalo pateikti šiuos lietuvių kalba surašytus dokumentus (arba jų vertimus, patvirtintus vertėjo, Pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens) arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas dokumentų kopijas:

 1. Įstaigos steigimo dokumentą (pvz.: įstatus, nuostatus, registravimo pažymėjimą);
 2. jei Pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, – dokumentą, patvirtinantį asmens teisę veikti Pareiškėjo vardu;
 3. asmens, turinčio teisę veikti Pareiškėjo vardu, pasirašytą deklaraciją (Tvarkos aprašo 2 priedas);
 4. jei paslaugoms teikti, vadovaujantis Socialinių paslaugų katalogu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-93 „Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“ (toliau – Socialinių paslaugų katalogas), būtinos patalpos:

4.1. dokumentus, patvirtinančius teisę naudotis patalpomis (pvz., valstybės įmonės Registrų centro išrašą (nuorašą) ir (ar) patalpų nuomos ir (ar) panaudos sutartis);

4.2. dokumentus, patvirtinančius patalpų, kuriose bus teikiama akredituota socialinė reabilitacija neįgaliesiems bendruomenėje, atitiktį Akredituotos socialinės priežiūros teikimo reikalavimams (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2022-07-01), patvirtintiems LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. A1-492 „Dėl Akredituotos socialinės priežiūros teikimo reikalavimų patvirtinimo“ (toliau - Akredituotos socialinės priežiūros teikimo reikalavimai), keliamiems patalpoms (gali būti pateikiamos nuotraukos, įrodančios, kad patekimas į Įstaigos patalpas prieinamas pagal negalios pobūdį, ar tai patvirtinantis Įstaigos vadovo raštas);

 1. Įstaigos, kuri teiks (teikia) akredituotą socialinę reabilitaciją neįgaliesiems bendruomenėje, darbuotojų išsilavinimą, nurodytą Akredituotos socialinės priežiūros reikalavimuose, pagrindžiančius dokumentus (pvz.: diplomus, kvalifikacinius ir (ar) mokymų baigimo pažymėjimus);
 2. Įstaigos, kuri teiks (teikia) akredituotą socialinę reabilitaciją neįgaliesiems bendruomenėje, darbuotojų patirtį, nurodytą Socialinės priežiūros reikalavimuose, pagrindžiančius dokumentus (pvz.: darbdavio patvirtintą darbo sutarties kopiją, pareigybės aprašymo kopiją, darbdavio išduotą pažymą).

Akredituotos socialinės priežiūros teikimo reikalavimuose patalpoms ir personalui yra nustatyti šie reikalavimai:

Reikalavimai patalpoms (jei paslaugai teikti būtinos patalpos):

 1. Įstaigoje turi būti įrengta bent viena atskira patalpa socialinės reabilitacijos paslaugoms neįgaliesiems bendruomenėje teikti;
 2. patekimas į patalpas turi būti prieinamas asmenims su negalia pagal jos pobūdį;
 3. Įstaigoje turi būti įrengta bent viena higienos patalpa.

Reikalavimai personalo išsilavinimui:

 1. socialiniai darbuotojai turi būti įgiję Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo 20 straipsnio 6 dalyje nurodytą išsilavinimą;
 2. individualios priežiūros darbuotojai turi atitikti Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo 19 straipsnio 61 dalyje nurodytus reikalavimus;
 3. kiti darbuotojai, kurie teiks socialinės reabilitacijos paslaugas neįgaliesiems bendruomenėje (psichologai, specialieji pedagogai, tiflopedagogai, ergoterapeutai, surdopedagogai ir pan.), turi būti įgiję atitinkamai profesijai reikalingą teisės aktuose nustatytą išsilavinimą; įvairių terapijų (užimtumo, meno ir pan.) specialistai – atitinkamą išsilavinimą (kvalifikaciją) ir (arba) ne mažesnę kaip 1 metų darbo su neįgaliaisiais patirtį.

Prašymas ir nurodyti dokumentai vienu elektroniniu laišku teikiami Savivaldybės administracijai elektroniniu pašto adresu: info@akmene.lt  Šie dokumentai vienu laišku gali būti pateikiami naudojant specialias didelės apimties byloms siųsti pritaikytas programas ir (ar) mainavietes internete.

Pareiškėjas, pageidaujantis teikti akredituotas socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje paslaugas nuo 2023 m. sausio 1 d., Prašymą ir  nurodytus dokumentus turi pateikti iki 2022 m. lapkričio 7 d.

Socialinės priežiūros akreditavimą Savivaldybėje organizuoja Akmenės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius (toliau – Socialinės paramos skyrius). Pareiškėjus socialinės priežiūros paslaugų akreditavimo klausimais raštu ir žodžiu konsultuoja šie Socialinės paramos skyriaus darbuotojai:

Santa Gintauskienė, Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus Paslaugų poskyrio vyriausioji specialistė, tel. (8 425) 59737, el. p. adresas: santa.gintauskiene@akmene.lt

Vida Vaičiūnienė, Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus Paslaugų poskyrio vedėja, tel. (8 425) 59734, el. p. adresas: vida.vaiciuniene@akmene.lt

Pridedami dokumentai:

 

KVIETIMAS ĮSTAIGOMS TEIKTI PRAŠYMUS LEISTI TEIKTI AKREDITUOTĄ SOCIALINĘ PRIEŽIŪRĄ

Akmenės rajono savivaldybės administracija (toliau – Savivaldybės administracija) informuoja, kad tęsiamas socialinės priežiūros akreditavimas.

Nuo 2022 m. sausio 1 d. galės būti teikiamos tik akredituotos šios socialinės priežiūros paslaugos:

 • pagalba į namus;
 • socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas;
 • apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose;
 • laikinas apnakvindinimas;
 • intensyvi krizių įveikimo pagalba;
 • psichosocialinė pagalba;
 • apgyvendinimas nakvynės namuose;
 • laikinas atokvėpis;
 • pagalba globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įtėviams ir šeimynų dalyviams ar besirengiantiems jais tapti;
 • apgyvendinimas apsaugotame būste;
 • palydėjimo paslauga jaunuoliams.

Šis kvietimas skirtas Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo 2 straipsnio 10 dalyje nurodytoms socialinių paslaugų įstaigoms (toliau – Įstaiga), kurios Akmenės rajono savivaldybės teritorijoje vykdo (vykdys) veiklą ir pageidauja teikti akredituotą socialinę priežiūrą.

Įstaiga,  pageidaujanti teikti akredituotą socialinę priežiūrą (toliau – Pareiškėjas), Savivaldybės administracijai pateikia nustatytos formos Prašymą leisti teikti akredituotą socialinę priežiūrą (prašymo forma patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ministro 2020 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. A1-622 ,,Dėl Socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas). Prašymas leisti teikti akredituotą socialinę priežiūrą (toliau – Prašymas) turi būti užpildytas lietuvių kalba, pasirašytas Įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens. Prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu, atitinkančiu 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/E, nustatytus kvalifikuotam elektroniniam parašui keliamus reikalavimus.

Pareiškėjas kartu su Prašymu pateikia socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatytų akredituotai socialinei priežiūrai teikti keliamų reikalavimų patalpoms (jeigu paslaugai teikti būtinos patalpos) ir personalo išsilavinimui atitiktį pagrindžiančius dokumentus (lietuvių kalba surašytus dokumentus arba jų vertimus, patvirtintus vertėjo, Pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens) arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas dokumentų kopijas:

 1. įstaigos steigimo dokumentą (pvz.: įstatus, nuostatus, registravimo pažymėjimą);
 2. jei Pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, – dokumentą, patvirtinantį asmens teisę veikti Pareiškėjo vardu;
 3. asmens, turinčio teisę veikti Pareiškėjo vardu, pasirašytą deklaraciją (Tvarkos aprašo 2 priedas);
 4. jei paslaugoms teikti, vadovaujantis Socialinių paslaugų katalogu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-93 „Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“, būtinos patalpos:

4.1. dokumentus, patvirtinančius teisę naudotis patalpomis (pvz., valstybės įmonės Registrų centro išrašą (nuorašą) ir (ar) patalpų nuomos ir (ar) panaudos sutartis);

4.2. dokumentus, patvirtinančius patalpų, kuriose bus teikiama (teikiama) akredituota socialinė priežiūra, atitiktį VDC reikalavimuose ir rekomendacijose ir (ar) Socialinės priežiūros reikalavimuose patalpoms nustatytiems reikalavimams (pvz., patalpų planus);

 1. įstaigos, kuri teiks (teikia) akredituotą socialinę priežiūrą, darbuotojų išsilavinimą, nurodytą VDC reikalavimuose ir rekomendacijose ir (ar) Socialinės priežiūros reikalavimuose, pagrindžiančius dokumentus (pvz.: diplomus, kvalifikacinius ir (ar) mokymų baigimo pažymėjimus).

Prašymas ir nurodyti dokumentai vienu elektroniniu laišku teikiami Savivaldybės administracijai elektroniniu pašto adresu info@akmene.lt . Šie dokumentai vienu laišku gali būti pateikiami naudojant specialias didelės apimties byloms siųsti pritaikytas programas ir (ar) mainavietes internete.

Pareiškėjas, pageidaujantis teikti akredituotą socialinę priežiūrą nuo 2022 m. sausio 1 d., Prašymą ir  nurodytus dokumentus turi pateikti iki 2021 m. gruodžio 10 d.

Socialinės priežiūros akreditavimą Savivaldybėje organizuoja Akmenės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius (toliau – Socialinės paramos skyrius). Pareiškėjus socialinės priežiūros paslaugų akreditavimo klausimais raštu ir žodžiu konsultuoja šie Socialinės paramos skyriaus darbuotojai:

 • Santa Gintauskienė, Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus Paslaugų poskyrio vyriausioji specialistė, tel. (8 425) 59737, el. p. santa.gintauskiene@akmene.lt;
 • Vida Vaičiūnienė, Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus Paslaugų poskyrio vedėja, tel. (8 425) 59734, el. p. vida.vaiciuniene@akmene.lt

Pridedami dokumentai:

Atgal
easy read