Pasirengimas gripo pandemijai

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS  2019 M. SPALIO 3 D. ĮSAKYMO NR. A-523 „DĖL PASIRENGIMO GRIPO PANDEMIJAI AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖJE 2019-2023 M. PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2022 m. liepos  28  d. Nr. A- 405

Naujoji Akmenė

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 14 straipsnio 16 punktu, Gripo ir ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų epidemiologinės priežiūros taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. V-58 ,,Dėl Gripo ir ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų epidemiologinės priežiūros taisyklių patvirtinimo“, Valstybės valdymo institucijų, įstaigų, savivaldybių ir kitų asmenų pasirengimo gripo pandemijai planų (priemonių planų) rengimo rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. V-141 „Dėl Valstybės valdymo institucijų, įstaigų, savivaldybių ir kitų asmenų pasirengimo gripo pandemijai planų (priemonių planų) rengimo rekomendacijų patvirtinimo“, Pasirengimo gripo pandemijai 2019–2023 metų programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. liepos 9 d. Nr. V-899 „Dėl pasirengimo gripo pandemijai 2019-2023 metų programos patvirtinimo“, remdamasis Akmenės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. gegužės 12 d. įsakymu Nr. PA-277 „Dėl pavedimo atlikti Akmenės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas“ ir siekdamas, kad Akmenės rajono savivaldybėje būtų užtikrintas pasirengimas galimai gripo pandemijai:

  1. K e i č i u Pasirengimo gripo pandemijai Akmenės rajono savivaldybėje 2019–2023 m. planą, patvirtintą Akmenės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. spalio 3 d. įsakymo Nr. A-523 „Dėl pasirengimo gripo pandemijai Akmenės rajono savivaldybėje 2019–2023 m. plano patvirtinimo“ 1 punktu, ir išdėstau jį nauja redakcija (pridedama).
  2. N u r o d a u Savivaldybės administracijos Informacinių technologijų skyriaus vedėjai šį įsakymą paskelbti Akmenės rajono savivaldybės interneto svetainėje.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui arba Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmams Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Administracijos direktoriaus pavaduotojas, atliekantis direktoriaus pareigas  Artūras Pekauskas

 


AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL PASIRENGIMO 2019–2023 METŲ GRIPO PANDEMIJAI AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖJE PLANO PATVIRTINIMO

 

2019 m. spalio 3 d. Nr. A- 523

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 26 straipsnio 2 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 14 straipsnio 16 punktu, Gripo ir ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų epidemiologinės priežiūros taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. V-58 ,,Dėl Gripo ir ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų epidemiologinės priežiūros taisyklių patvirtinimo“, Valstybės valdymo institucijų, įstaigų, savivaldybių ir kitų asmenų pasirengimo gripo pandemijai planų (priemonių planų) rengimo rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. V-141 „Dėl Valstybės valdymo institucijų, įstaigų, savivaldybių ir kitų asmenų pasirengimo gripo pandemijai planų (priemonių planų) rengimo rekomendacijų patvirtinimo“, Pasirengimo gripo pandemijai 2019-2023 m. programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. V-899 „Dėl pasirengimo gripo pandemijai 2019-2023 metų programos patvirtinimo“, siekdama, kad Akmenės rajono savivaldybėje būtų užtikrintas pasirengimas galimai gripo pandemijai:

1. T v i r t i n u pasirengimo 2019–2023 metų gripo pandemijai Akmenės rajono savivaldybėje  planą (pridedamas).

2. N u s t a t a u, kad:

  • Pasirengimo gripo pandemijai Akmenės rajono savivaldybėje planas yra Akmenės rajono savivaldybės ekstremalių situacijų valdymo plano sudedamoji dalis.
  • Akmenės rajono savivaldybės teritorijoje esančių ūkio subjektų ir kitų įstaigų vadovai yra atsakingi už patvirtinto plano nuostatų vykdymą ir įgyvendinimą.

3. P a v e d u Akmenės rajono savivaldybės administracijos savivaldybės gydytojui (vyriausiajam specialistui) (o jam nesant – Savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtam asmeniui) kontroliuoti įsakymo vykdymą.

4. N u r o d a u Savivaldybės administracijos Informacinių technologijų skyriaus vedėjui šį įsakymą paskelbti Akmenės rajono savivaldybės interneto svetainėje.

5. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Akmenės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. rugsėjo 16 d. įsakymą Nr. A-542 „Dėl pasirengimo gripo pandemijai Akmenės rajono savivaldybėje plano patvirtinimo“ su visais vėlesniais pakeitimais ir papildymais.

 

Administracijos direktorė                                                                                        Aromeda Laucienė

Atgal
easy read