Žmogaus palaikų gabenimas patologinės anatomijos tyrimams

Dėl žmogaus palaikų gabenimo patologinės anatomijos tyrimams ar teismo medicinos ekspertizėms ir tyrimams

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymo 22 straipsnio 3 dalimi ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. kovo 5 d. nutarimo Nr. 197 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymą ir susitarimą dėl mirusiųjų kūnų pervežimo“ 5.3 papunkčiu, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos  ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2018 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. V-157/1V-118 patvirtintas Žmogaus palaikų gabenimo patologinės anatomijos tyrimams ar teismo medicinos ekspertizėms ir tyrimams tvarkos aprašas (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/911822e0124d11e88456d055fb6f6244 ) (toliau −Aprašas).

Aprašas nustato žmogaus palaikų gabenimo patologinės anatomijos tyrimams ar žmogaus palaikų gabenimo teismo medicinos ekspertizėms ir tyrimams tvarką.

Lietuvos Respublikos žmogaus mirties nustatymo ir kritinių būklių įstatymo nustatyta tvarka konstatavus mirties faktą, žmogaus palaikus patologinės anatomijos tyrimams ar teismo medicinos ekspertizėms ir tyrimams gabena savivaldybės, kurios teritorijoje buvo nustatytas asmens mirties faktas, atrinktas laidojimo paslaugų teikėjas. Akmenės rajono savivaldybėje mirusių (žuvusių) žmonių palaikų pervežimo ir palaikų laikino saugojimo paslaugas teikia UAB „Sajus“ esanti adresu: K. Kasakausko g. 27, Akmenė, tel. (8 696) 000 06, (8 616) 717 08

Atgal
easy read