Skelbimai

Parengta Akmenės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaita (SPAV)

INFORMUOJAME, KAD PARENGTA AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO KEITIMO STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO ATASKAITA (SPAV) IR BENDRIEJI SPRENDINIAI (KONCEPCIJOS ALTERNATYVOS)

Planavimo organizatorius: Akmenės rajono savivaldybės administracijos direktorius, L. Petravičiaus a. 2, LT-85132 Naujoji Akmenė, tel. (8 425) 57 133, faks. (8 425) 56594, el. p. info@akmene.lt, www.akmene.lt.

Plano rengėjas: UAB „Atamis”, Žirmūnų g. 139, LT-09120 Vilnius, tel. 8 5 27 28 334, faks. 8 5 20 31 280, el. p. info@atamis.lt, www.atamis.lt. Projekto vadovas – Donatas Duoba. Projekto koordinatorė Eleonora Grablevskienė, tel. +370 672 11410, el. p. – e.grablevskiene@atamis.lt.

Planavimo darbų programa (susipažinti su visa darbų programa galima teritorijų planavo dokumentų informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt):

Teritorijų planavimo dokumento rūšis – kompleksinis teritorijų planavimo dokumentas.

Planavimo lygmuo – Savivaldybės lygmens bendrasis planas.

Planuojama teritorija – Akmenės rajono savivaldybės teritorija.

Planavimo pagrindas – Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 31 d. sprendimas Nr. T-160(E) „Dėl Akmenės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo“.

Planavimo terminai – 2019 m. I ketv.-2019 m. IV ketv.

Akmenės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo planavimo tikslai:

 1. Vadovaujantis Akmenės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos 2013-2016 metų ataskaitos išvadomis, ekonominės, socialinės bei demografinės raidos tendencijomis bei pasikeitusiu teritorijų planavimo teisiniu reguliavimu, parengti Akmenės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimą planuojant sprendinius ne trumpesniam kaip 10-ies metų laikotarpiui;
 2. Patikslinti gyvenamųjų vietovių, inžinerinės ir socialinės infrastruktūros vystymo ir įgyvendinimo gaires, patikslinti esamas ir nustatyti naujas plėtrai reikalingas teritorijas, esamoms nustatyti apribojimus;
 3. Patikslinti Akmenės rajono savivaldybės teritorijos bendrajame plane numatytas vėjo jėgainių teritorijas bei numatyti naujas potencialių vėjo jėgainių statybos teritorijas;
 4. Numatyti priemones, užtikrinančias gamtos išteklių racionalų naudojimą, kraštovaizdžio tvarkymą, ekologinę pusiausvyrą, gamtinio karkaso formavimą, gamtos ir kultūros paveldo objektų išsaugojimą;
 5. Nustatyti prioritetines teritorijų funkcines zonas ir jų pagrindines žemės naudojimo paskirtis, o reikalui esant, tiksliai įvardinti arba pakeisti esamus veiklos plėtojimo ir apribojimų reikalavimus, žemės sklypų naudojimo būdą;
 6. Numatyti teritorijas visuomenės poreikiams reikalingų objektų plėtrai ir į bendrąjį planą integruoti teritorijas, kurios jau patvirtintos reikalingomis visuomenės poreikiams;
 7. Sudaryti sąlygas privačioms investicijoms, kuriančioms socialinę ir ekonominę gerovę, tinkamos kokybės gyvenimo sąlygas;
 8. Peržiūrėti Akmenės rajono savivaldybės teritorijos bendrajame plane numatytas didžiųjų prekybos centrų teritorijas, patikslinti ir (ar) numatyti naujas teritorijas prekybos centrų statybai;
 9. Suderinti fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių, savivaldybės ir valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo teritorijoje sąlygų ir galimybių;
 10. Peržiūrėti, įvertinti ir pagal poreikį integruoti specialiojo teritorijų planavimo dokumentus į bendrąjį planą.

Akmenės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo planavimo uždaviniai:

 1. suformuoti planavimo lygmenį atitinkančias teritorijos funkcinio ir erdvinio vystymo kryptis;
 2. Tikslinti esamų ir planuojamų pagrindinių turistinių trasų, dviračių takų ir rekreacinių zonų plėtros sprendinius;
 3. Nustatyti esamas ir/ar planuojamas sanitarines apsaugos zonas;
 4. Nustatyti rajono teritorijos funkcines zonas ir jose galimus teritorijų naudojimo tipus, įvertinus rajono gamtinį karkasą ir nustačius kraštovaizdžio tvarkymo priemones;
 5. Numatyti rajono gamtinio ir kultūrinio kraštovaizdžio savitumo, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo išsaugojimą ir pažinimą, ekologinei pusiausvyrai būtino gamtinio karkaso formavimą;
 6. Kurti sveiką, saugią, darnią gyvenamąją aplinką ir visavertes gyvenimo sąlygas gyvenamosiose vietovėse;
 7. Sudaryti sąlygas privačioms investicijoms, kuriančioms socialinę ir ekonominę gerovę, tinkamos kokybės gyvenimo sąlygas;
 8. Derinti fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių, savivaldybių ir valstybės interesus dėl teritorijos išsaugojimo ir veiklos plėtojimo teritorijoje sąlygų;
 9. Sudaryti sąlygas racionaliam žemės naudojimui ir žemės ūkio veiklai skatinti;
 10. Numatyti papildomas potencialių vėjo jėgainių statybos teritorijas ir infrastruktūros koridorius;
 11. Nustatyti Bendrajame plano spragas ir kolizijas, nustatyti problemines situacijas;
 12. Atsižvelgiant į naujus demografinius duomenis išanalizuoti realius naujos socialinės infrastruktūros (švietimo, sveikatos, kultūros ir sporto) objektų poreikius;
 13. Peržiūrėti atskirų bendrojo plano dalių sprendinių aktualumą, jei reikalinga – sprendinius tikslinti arba parengti naujus;
 14. Remiantis valstybės lygmens teritorijų planavimo dokumentais (Nacionalinis kraštovaizdžio tvarkymo planas ir kt.) nustatyti gyvenamųjų vietovių kraštovaizdžio savitumui svarbias teritorijas ir gamtinius elementus, panoramas, numatyti jų vizualinę apsaugą;
 15. Atsižvelgti į esamus saugomų teritorijų planavimo dokumentus ir juose numatytus teritorijų tvarkymo sprendinius;
 16. Planuojant sprendinius, atsižvelgti į Akmenės rajono savivaldybės 2016-2021 metų strateginės plėtros plano prioritetus ir strateginius tikslus. Numatyti priemones juos įgyvendinti planuojant rajono savivaldybės teritoriją;
 17. Išnagrinėti alternatyvių atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimo galimybes ir jiems reikalingas teritorijas;
 18. Planuojant sprendinius, įvertinti planavimo organizatoriaus pateiktus ir planavimo metu teikiamus gyventojų pasiūlymus dėl bendrojo plano keitimo sprendinių;
 19. Siekiant užtikrinti tinkamą bendrojo plano sprendinių įgyvendinimą ir įgyvendinimo stebėseną, turi būti parengta bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo programa su priemonių planu 2019-2030 metams, sprendiniuose turi būti numatyti planuojami įgyvendinti savivaldybės bendrojo plano rodikliai pagal Kompleksinių teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo stebėsenos turinio ir stebėsenos atlikimo tvarkos aprašo 3 priedą.

Atliekami tyrimai: atliekami vadovaujantis institucijų (nurodytų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėse) išduotomis planavimo sąlygomis ir jose nurodytais reikalavimais; kraštovaizdžio savitumo ir jo estetinio respektavimo tyrimai, įvertinantys planuojamą teritoriją ir jos prieigas.

Kiti reikalavimai:

 • Vyriausybės nustatyta tvarka bus atliekamas Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV).
 • Parengti ne mažiau kaip dvi teritorijos plėtros koncepcijos alternatyvas.
 • Koncepcijų alternatyvų nepriklausomas profesinis vertinimas nebus atliekamas.
 • Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti nebus rengiamas.

Planavimo procesas ir etapai: pakeistas Akmenės rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas derinamas, tikrinamas, tvirtinamas, registruojamas ir paskelbiamas Teritorijų planavimo įstatymo nustatyta tvarka.

Viešas supažindinimas. Susipažinti su Akmenės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) ataskaita ir bendrojo plano keitimo bendraisiais sprendiniais – koncepcijos alternatyvomis bus galima nuo 2020 m. balandžio 30 d. iki 2020 m. gegužės 29 d. planavimo organizatoriaus interneto svetainėje (www.akmene.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS, www.tpdris.lt, TPD Nr. K-RJ-32-18-353). Viešas susirinkimas, kuriame bus supažindinta su bendrojo plano keitimo koncepcijos alternatyvomis bei SPAV ataskaita, dėl susidariusios situacijos šalyje (įvesto karantino) bus organizuojamas internetinės vaizdo transliacijos būdu, užtikrinant tiesioginę vaizdo ir garso transliaciją (ZOOM platformoje ir Youtube kanalu).

Vaizdo transliacijos nuoroda: 

Youtube kanalu

https://www.youtube.com/channel/UCDnA7YIHgVbek-1DMARUFEA/live

Nuoroda bus aktyvuota likus 3 val. iki renginio pradžios. Jei kiltų problemų dėl prisijungimo prie tiesioginės vaizdo konferencijos, kreipkitės el. paštu ilona.lapkuviene@akmene.lt arba tel. 8 686 32159

Viešas susirinkimas įvyks 2020 m. gegužės 29 d., 12 val. Viešo svarstymo (susirinkimo) vieta ir laikas gali būti patikslinti ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki viešo svarstymo (susirinkimo).

Vaizdo transliavimo nuoroda bus paskelbta ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki viešo svarstymo (susirinkimo) Akmenės rajono savivaldybės internetiniame tinklalapyje ir socialinio tinklo Facebook paskyroje. Viešo susirinkimo metu pastabas bus galima teikti tiesiogiai, el.p. e.grablevskiene@atamis.lt bei telefonu +370 672 11410. Išsamesnė informacija teikiama aukščiau nurodytais kontaktais.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pastabas bei pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui (aukščiau nurodytais kontaktais) ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje iki viešo supažindinimo pabaigos. Planavimo organizatorius pateiktus pasiūlymus išnagrinės ir atsakys raštu arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, jeigu pasiūlymai teikti šioje sistemoje, pasiūlymus teikusiems asmenims, nurodydamas, ar į pasiūlymus atsižvelgta ar neatsižvelgta, ir pateikdamas motyvus, kodėl neatsižvelgta. Po viešo sprendinių konkretizavimo supažindinimo pasiūlymai nebus priimami. Apie parengto dokumento sprendinių viešo supažindinimo tvarką bus informuojama papildomai. Visuomenė, teikdama pasiūlymus, privalo nurodyti: vardą, pavardę (arba juridinio asmens pavadinimą), adresą, motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas, pasiūlymo teikimo datą.

Atgal