Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse

Akmenės rajono savivaldybės administracija įgyvendina Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų veiksmų plano 2.3 priemonę „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“

  Teisės aktai  Formos pildymui
 Tvarkos aprašas

2021-04-28 Nr. A-208

2021-07-02 Nr. A- 346
 
 Valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartis 2021-05-20 Nr. BVS2-34/Nr. SS-2021-419  

Įsakymas dėl lėšų paskirstymo

2021-05-04 Nr. A-235  

Įsakymas dėl paraiškų vertinimo komisijos sudarymo

2021-06-18 Nr. A-330  

Paraiškų vertinimo komisijos posėdžio protokolas

2021-07-08 Nr. KPP-141  

Įsakymas dėl lėšų skyrimo

2021-07-16 Nr. A-365  

Dokumentai  finansavimui gauti:

   

Paraiška

  Paraiškos forma

Paraiškos priedas

 

Paraiškos priedas

Sutartis

  Sutarties forma

Išlaidų sąmata

 

Išlaidų sąmatos forma

Ataskaitos formos:

   
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo, ketvirtinė ataskaita   Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo, ketvirtinės ataskaitos forma (2 priedas)
Buhalterinės apskaitos dokumentų, pagrindžiančių valstybės biudžeto lėšų panaudojimą, ketvirčio suvestinė   Buhalterinės apskaitos dokumentų, pagrindžiančių valstybės biudžeto lėšų panaudojimą, ketvirčio suvestinės forma (3 priedas)
Priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo ataskaita   Priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo ataskaitos forma (4 priedas)
Kiti dokumentai    

 

Atgal